Bærekraftstigen

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021

Søknad

Mål

Utarbeide en praktisk veileder for mer bærekraftig drift og utvikling av norske folkebibliotek. Veilederen skal være basert på en strukturert gjennomgang av hvilke bærekraftstiltak som gir størst effekt i vår sektor – en såkalt vesentlighetsanalyse. Noen tiltak kan være konkrete og inngå i det daglige virket i lokale bibliotek. Andre kan være strukturelle og løftes opp i den kollektive sfæren. Samarbeid mellom flere bibliotek kan gi økt bestillerkompetanse og gjøre flere i stand til å sette krav til leverandører eller samarbeidspartnere. Forprosjektet skal kartlegge ønskene i sektoren for hva en slik veileder skal inneholde, etablere samarbeid i relevante nettverk og fora som omhandler bærekraft, og inngå partnerskap med biblioteker som vil teste ut tiltak i den neste fasen av prosjektet.

Beskrivelse

Er bibliotekene bærekraftige i dag?
Bibliotekene er bærekraftige i sin natur, hører vi ofte sagt i vår sektor. Vi har bestandig praktisert daglig delingskultur, mange steder i mer enn 100 år. Å tilhøre den nederste delen av offentlig sektor, kommunene, betyr også at mange bibliotek har praktisert nullinnkjøp av nye møbler og utstyr for å sikre at pengene går til den eneste posten hvor det virkelig trengs årlig fornyelse; bøker og andre medier. Så både aktiv bevissthet og ren og skjær nødvendighet gjør det lett å kalle bibliotekene bærekraftige.

Men nå blir FNs bærekraftmål lagt til grunn som styrende prinsipp for stadig nye deler av samfunnet, og også biblioteksektoren. Da kan vi ikke lenger hvile oss på en implisitt bærekraftig modell. Det trengs mer kunnskap for at vi skal kunne finne rett sammenheng mellom tiltak og bærekraftig effekt. Derfor vil vi sette i gang et forprosjekt for å finne frem til hvilke tiltak som kan gjøre bibliotekene enda mer bærekraftige som ledd i en ønsket, og ikke bare en tilfeldig, utvikling.

Hvorfor skal akkurat Skien jobbe med dette?
Skien kommune vedtok en fornyet klima- og miljøplan i 2020 og Skien bibliotek har de siste årene hatt arbeid med klima og miljø som et premiss for det store byggeprosjektet med nytt bibliotek, og vi har mottatt midler fra Miljødirektoratet for å utvikle dette videre. Samtidig har Skien bibliotek jobbet målrettet med miljøtiltak i det daglige. Fremforhandling av bokinnkjøp uten plast på bøkene er et av de større tiltakene, og vi jobber nå med utforming av internt klimaregnskap for virksomheten vår. Den økonomiske besparelsen på å ikke plaste bøkene var tydelig fra dag en, men ingen kan beregne for oss hvilken positiv miljøeffekt slikt tiltak faktisk gir. Dette er bare ett eksempel på områder der vi opplever at det mangler trinn i stigen og at vi ikke har innsiktene og forståelsen som kunne løfte oss videre fra enkeltstående miljøtiltak og «, klimastunt» og helt opp i sfæren for bærekraftig drift. Og vi tror mange lokale bibliotek har en lignende opplevelse av å famle. Dette er ikke minst viktig sett i lys av at stadig mer av bibliotekets drift er knyttet til felles innkjøpsavtaler og konsortier. Det blir stadig viktigere å være en profesjonell bestiller med tydelige krav til bærekraft inn i slike samarbeid. Vi tror løsningen finnes i et felles arbeid i sektoren.

Hva gjør vi i forprosjektet?
I et forprosjekt ønsker vi å få innspill fra flere biblioteker for å forstå om de har lignende behov som oss for mer intern kunnskap om bærekraft i egen sektor. Vi ønsker også innspill til hva de trenger kunnskap om. Vi vil benytte oss av fagmiljøer og nettverk internt og eksternt som rådgivere i denne fasen. Så vil vi gjennomføre en vesentlighetsanalyse, et verktøy som hjelper oss å skille viktige tiltak fra uviktige tiltak. Videre vil vi bruke vesentlighetsanalysen til å starte på en førsteversjon av en veileder, og knytte kontakter med biblioteker som ønsker å være med på en systematisk utprøving av tiltak. Her stopper ambisjonene for forprosjektet. Men skulle det første stadiet utvikle seg slik vi håper, vil neste fase være å gjennomføre tiltak i tråd med førsteversjons veileder, justere den etter ulike testfaser, og publisere en dynamisk veileder som vi er flere biblioteker som oppdaterer gjennom videre nettverksarbeid.