Bærekraftslaben – samarbeid, skaping og kunnskapsformidling for fremtiden

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap, FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:900 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022, 2023, 2024

Søknad

Lenker

Mål

Biblioteket har som folkeopplyser og kunnskapsformidler mulighet til å være en essensiell endringsagent i tilknytning til FNs bærekraftsmål. Bibliotekenes bidrag til samfunnet med å nå målene er særlig tydelig på områder som handler om livslang læring, tilgang til informasjon og kunnskap, og sosial inkludering. Gjennom samarbeid og kunnskap- og ferdighetsformidling skal vi skape endringer i folks valg og vaner, og synligjøre biblioteket som et bærekraftig valg for fremtiden.Prosjektet har tre mål:
1. Øke innbyggernes kunnskap om bærekraftsmålene, og sammen med ansatte, innbyggere og relevante organisasjoner gå fra kunnskap til ferdigheter gjennom skaping- og læringsaktiviteter i bærekraftslaben.
2. Tilgjengeligjøre og formidle kilder, kunnskap og forskning på bærekraftsmålene, i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Bergen.
3. Synliggjøre bibliotekets samfunnsrolle i å bidra til å nå målene, og vise innbyggerne at ved å bruke bibliotekets tjenester tar de selv et bærekraftig valg.

Beskrivelse

Bibliotekets virke er basert på ideer om deling, tillit, likhet, gjenbruk og medskaping. Dette kobler biblioteket direkte til Brundtland-kommisjonens definisjon på bærekraft som «et konglomerat av sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer.»

I samarbeid med relevante aktører, skal vi gjøre målene til en konkret del av hverdagen til befolkningen, og synligjøre at det å bruke biblioteket er et bærekraftig valg. I tillegg skal Bergen Offentlige Bibliotek ta bærekraftige valg for egen virksomhet. Bibliotekene har lang tradisjon for å fremme sosial bærekraft i form av delingskultur, sosial inkludering, likestilling og livslang læring. Bibliotekets demokratiske verdier og velfunderte brobyggerfunksjon både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjør det til en viktig brikke i arbeidet med å nå FNs mål for 2030.

I prosjektet vil vi bruke metoder for ferdighetsformidling som i liten grad er prøvd ut i andre biblioteker. Samarbeids- og utviklingstiltak mellom folkebibliotek og universitetsbibliotek har et stort potensial for å bidra til fakta og kunnskap i arbeidet med folkeopplysning. Generasjonsmøter, og «gjenbruk» av ansattes, og samarbeidspartneres kompetanse, skal gi oss erfaringer som kan gjøre oss som organisasjon mer bærekraftig. Målene i prosjektet er forankret i Bergen kommunes temaplan for bibliotek 2022-31 som er under utarbeiding, Biblioteksloven, UNESCO Manifest om folkebibliotek, Nasjonal bibliotekstrategi og FNs bærekraftsmål.

Delmål 1: Skaping og læring for bæring
Det økologiske håndavtrykket er et uttrykk for de positive handlingene våre i forhold til å jobbe for en bærekraftig utvikling og et bærekraftig samfunn. Slike handlinger kan være kan være positive for både sosiale, økonomiske og miljø- messige forhold. Hvordan kan biblioteket øke innbyggerne i Bergen sitt økologiske håndavtrykk? I prosjektet vil vi utvikle et bærekrafts-laboratorium ved Hovedbiblioteket med satellitter i bydelene. Verkstedsbaserte skape- og læringsaktiviter skal gjøre målene om til noe håndfast en kan jobbe med fysisk, snakke om, og se og ta på. BOB er i gang med ombygging av hovedbiblioteket, og skal utforme en etasje dedikert til læring. Vi skal bruke bærekraftsmålene som fundament for utvikling av læringslaben. Prosjekt vil gi oss erfaringer og kunnskap om hvordan vi kan utvikle nye bibliotekstjenester basert på bærekraftsmålene.
I samarbeid med FN-sambandet, kunnskapsorganisasjoner, ungdomskoler og pensjonistforeninger, og ved å bruke skaping, utrykk og dialog som verktøy i bærekraftslabben, vil bærekraft bli noe en gjør sammen, til det beste for menneskene, byen og planeten. Målene skal initierer og organisere sosiale prosesser knyttet til kunnskapsdeling og kulturformidling gjennom læringsaktiviteter i verkstedsform. I arbeidet med aktivitetene vil vi tilstrebe å gå fra kunnskaper til ferdigheter hos deltagerne. Se fremdriftplan for aktiviter.

Delmål 2: Bærekraftforskning for alle
I denne delen av prosjektet skal vi jobbe med biblioteket som arena for formidling, tilgjengeliggjøring og innsikt med utgangspunkt i forskning på FNs bærekraftsmål. Folkebiblioteket er et sted for offentlige samtaler og debatt, og er en velfungerende demokratisk institusjon som jobber for ytringsfrihet og demokrati. Vi vil sammen med Universitetsbiblioteket (UB) ved Universitetet i Bergen utforske mulighetene for å samarbeide om å formidle prosjektet “Bærekraftforskning for alle” til byens befolkning, et prosjekt som har som mål å samle vitenskapelige publikasjoner knyttet til FNs Bærekraftsmål og tilgjengeliggjøre dem for allmennheten i en gjenfinningstjeneste.
For at vi skal nå FNs Bærekraftsmål må befolkningen har god tilgang til kvalitetssikret informasjon og kunnskap om bærekraftsmålene. Universitetet på sin side har tilgang til grundig og god forskning på feltet, men har utfordringer med å nå bredt ut i befolkningen. Folkebibliotekene derimot, er en åpen og tilgjengelig institusjon som når alle lag i samfunnet, men som mangler tilgang til kunnskap som UiB besitter.
I kraft av sin kunnskap om formidling og arrangement, samt en god tilgang på publikum, skal Bergen Off. Bibliotek utforske ulike modeller for formidling, levendegjøring og tilgjengeliggjøring av de vitenskapelige publikasjonene UB har samlet i sin gjenfiningstjeneste. For at forskningen skal nå ut til befolkningen må vi skape oppmerksomhet rundt publikasjonene. Dette skal vi gjøre gjennom å invitere forskere, skribenter og andre eksperter på bærekraftsmålene til å holde foredrag, kurs, gjennomføre samtaler og debatter for å belyse de ulike aspektene ved bærekraftsmålene. Fundamentene for alle disse arrangementene er gjenfinningstjenesten til UB. Prosjektet skal se på hvilke synergieffekter som oppstår når et universitetsbibliotek og folkebibliotek samarbeider. Se fremdriftplan for aktiviter.

Delmål 3: Biblioteket som et bærekraftig valg
I denne delen av prosjektet skal vi kommunisere og synliggjøre hvorfor det å bruke biblioteket er å ta et bærekraftig valg, og hvorfor du, ved å bruke biblioteket, bidrar til at verden når bærekraftsmålene innen 2030. På denne måte ønsker vi også å nå ikke-brukerene og få flere til å bruke biblioteket. På mange måter kan en si at bibliotekene bidrar til de 17 målene allerede nå, men språket, kunnskapen, metoder, partnerskap og strategisk planlegging i relasjon til bærekraftsmålene må etableres og utvikles, slik at vi ser sammenhengen med bibliotekets arbeid og målene, og at dette blir synlig for samfunn og innbyggere.

Biblioteket er et viktig ledd i en bærekraftig kulturproduksjon, der vi f. eks inngår i et kretsløp som en viktig aktør innen bokbransjen og litterær produksjon. At selve forretningsmodellen vår med utlån av bøker og medier er en sirkulær økonomi og delingsøkonomi, og innbyggerne kan redusere sitt eget fotavtrykk ved å bruke bibliotekets tjenester.

For å være en troverdig avsender av budskapet må biblioteket selv være åpent og transparent om arbeidet med bærekraft i egen virksomhet. Prosjektet vil gjøre opp status for bibliotekets tiltak, og fortette å sette søkelys på dette, slik vi f. eks har gjort i materialvalg og gjenbruk ved oppretting av nye bydelsbibliotek. I Nasjonal bibliotekstrategi (2020-2023) heter det at bibliotekene må gjennomføre utslippsreduserende tiltak, og at de bør stå frem som bærekraftige organisasjoner i valg av løsninger for blant annet avfallshåndtering, engangsplast og klimaeffektive bygningsløsninger. Dette vil prosjektet bidra til, og synliggjøre, og vurdere ulike tiltak som f.eks Miljøfyrtårnseritfisering for biblitotek.

Aktiviteter og leveranser i denne delen av prosjektet skal synliggjøre hva biblioteket gjør, og kan gjøre, for å bidra til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Hovedbudskapet er at ved å velge å bruke bibliotekets tjenester tar du et bærekraftig valg.

Markedsføring- og informasjonsmateriale som fysiske plakater, digitale utstillinger, kortfilm, visualiseringer, grafisk profiler og informasjon som utformes i prosjektet, skal kunne gjenbrukes av alle andre bibliotek som ønsker det. Dette er et felles løft for synlighet av biblioteket som et bærekraftig valg. Overføringsverdien vil være høy, siden alle bibliotek nå står i samme situasjon, med krav om å gjøre noe – vi trenger å bli aktiv og synlig som en viktig bidragsyter for at vi sammen skal nå målene. Se fremdriftplan for aktiviter.