Å ta publikum med fra begynnelsen

Prosjekteier:Bergen bibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:350 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2019, 2020

Søknad

Mål

Målet for prosjektet er å få dyp innsikt i hva to nye bydelsbibliotek i Bergen kan og bør være. Fremtidens bibliotek skapes gjennom omfattende brukermedvirkningsprossesser.

Beskrivelse

Bakgrunn
Høsten 2018 vedtok Bergen bystyre å opprette to nye bibliotekfilialer i Bergen. En på Sletten og en i indre Laksevåg. Begge områdene er utpekt som fokusområder i kommunens levekårsundersøkelse og er både kulturelt og økonomisk sammensatt. Bydelsbibliotekene er ikke nybyggingsprosjekter, men forutsetter innflytting i eksisterende bygg.

Vår ambisjon er å skape en dyp forbindelse mellom publikum og biblioteket i utviklingen av de nye bibliotekene. Lokalsamfunnet skal føle at biblioteket er der allerede i tiden før det fysiske lokalet tas i bruk. Gjennom innsiktsarbeid, brukerinvolvering og deltagelse med frivillige, organisasjoner og ildsjeler i nærmiljøene, vil vi utforske både innhold og utforming av biblioteket med tanke på nåtidens og fremtidens utfordringer. Prosessen i innsiktsarbeidet baserer seg på metoder fra design thinking som fokuserer på empati, åpenhet og prototyping. Vi bygger også videre på våre gode erfaringer fra utformingen av ungdomsavdelingen UROM, et resultat av et samarbeid mellom brukergruppen, biblioteket og Bergen Arkitektskole.

Prosjektet er delt inn i tre faser: Kartlegging/innsikt, brukermedvirkning og medbestemmelse.

Kartlegging/innsikt/trender
I første fase av prosjektet skal vi få innsikt i områdene hvor de nye bibliotekene kommer. Hvem bor i bydelene? Hva er bydel sin identitet? Hvordan står lokalbefolkningen i møte med fremtidens store utfordringer som klima, økte forskjeller og forurensning? Blant annet disse spørsmålene ønsker vi å få svar på gjennom metoder som oppsøkende virksomhet, dybdeintervju, kvantitative spørreskjema og interaksjon på sosiale medier. Flest mulig må bli hørt, også ikke-brukerne, og vi skal sikre at biblioteket svarer til folks behov, og ikke nødvendigvis det vi på biblioteket tror at brukerne vil ha.

Vi ønsker å dra nytte av det som allerede er gjort av omfattende brukerprosesser i biblioteksverdenen. I tillegg til å etablere en god dialog mellom andre bibliotek som har vært gjennom tilsvarende prosesser, vil en studietur både inspirere oss og bidra til at vi lærer av erfaringer andre har gjort. I denne fasen vil vi også gjennomgå en bibliotektransformasjon-workshop i regi av Aat Voos.

Aktivt dokumentere prosjektet gjennom billeddokumentasjon og nettartikler er viktig for å vise progresjon. Dokumentasjonen og erfaringer fra prosjektet skal være lett tilgjengelig for andre bibliotek i etterkant av arbeidet.

Medvirkning
Etter kartleggingsfasen, vil vi i større grad involvere beboerne i prototyping og arrangementsutvikling. I dette arbeidet etablerer vi et Lavvotek, en lavvo plassert sentralt i nærområdet. I Lavvoteket vil det være arrangementer, samtaler, workshops, lese- og tegnestunder, utlån av bøker, og formidling m.m. I tillegg til å visuelt symbolisere det nye biblioteket og skape oppmerksomhet blant hele Bergens befolkning, er det et mål for oss at Lavoteket skal begynne å etablere den møteplassen det nye biblioteket skal bli, ved å samle grupper som tidligere har manglet et felles kontaktpunkt til å samarbeide mot et felles bydelsprosjekt - sitt bibliotek.

Vi vil involvere skolebarn i et eget opplegg der de bygger sitt drømmebibliotek med “Strawbees Mega”, et byggesystem bestående av enheter som kan varieres, og som gir muligheter for å uttrykke hva de ønsker å bruke et bibliotek til. Gjennom å konkret bygge en prototyp på et bibliotek, ønsker vi å åpne for samtale med barna der de kan komme med innspill til hva det er de søker når de kommer til biblioteket. Vi vil også jobbe med tegne- og konstruksjonsworkshops for barnehagebarn.

El-sykkel, stands og pop-up-bibliotek er andre grep vi vil gjøre for å være mest mulig tilgjengelig for beboerne, være konstant synlig i bydelene og skape oppmerksomhet omkring det nye bibliotektilbudet. Målet er at når de nye bibliotekene åpner, skal innbyggerne i bydelene kjenne at det er et bibliotek de har vært med på å utforme.

Medbestemmelse
Publikumsprosessen skal få konsekvenser for utformingen og innholdet i bydelsbibliotekene. Gjennom workshoper med lokale krefter vil vi utvikle arrangement, bibliotektilbudet og fysisk utforming av bibliotekrommet som engasjerer lokalbefolkningen. Vi vil ta en aktiv del i nærmiljøet ved å delta på fellesmøter og lokale arrangementer for å synliggjøre biblioteket og dets tjenester.

Erfaringene vi gjør oss vil ikke bare kunne si noe om hva folk i Årstad eller Laksevåg bydel vil ha, men å også kunne svare på bibliotekets omdømme i dag, og hvilken vei biblioteket skal gå i framtiden. Å få erfaring med samspill med publikum er også et mål i seg selv, og ansatte utenfor prosjektgruppen vil delta i flere av de planlagte aktivitetene slik at tankesettet rundt brukerinvolvering og -medbestemmelse forankres i organisasjonen. For å holde tritt med raske og omfattende endringer i lokalsamfunn er det avgjørende at biblioteket lærer å gå i tettere dialog og innretter virksomheten til å inkludere, involvere og "å gjøre bibliotek" sammen med befolkningen.