Ut av biblioteket – Formidling 2023 i Nordland

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Nordland fylkesbibliotek
Samlet støtte:450 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Tiltaket skal føre til at søkerbibliotekenes tjenestetilbud skal bli mer synlig utenfor biblioteket slik at nye brukere nås. Det er et mål at flere, spesielt barn og unge, skal bli mer aktive brukere av biblioteket.

Beskrivelse

Nordland fylkesbibliotek søker på vegne av følgende seks kommuner: Brønnøy, Narvik, Nesna, Træna, Vevelstad og Øksnes.

Det søkes om midler til følgende hovedtiltak:

* Til frikjøp av bibliotekpersonale for å utvikle samarbeid med andre relevante organisasjoner slik at flere bibliotekansatte bruker mer tid på formidling
* Til frikjøp av bibliotekpersonale slik at personalet kan engasjere seg sterkere i litteraturformidling til nye brukergrupper og bringe biblioteket ut av bibliotekrommet

Aktuelle samarbeidspartnere er først og fremst skoler, frivillighetssentral og lokale organisasjoner (festivaler, idrettslag etc.).

De planlagte tiltakene har til formål at bibliotekene etablerer kontaktnett og formidler utenfor bibliotekets lokaler.
Dette innebærer blant annet at:
* det etableres nettverk som bibliotekene kan trekke på til rekruttering av vikarer
* det etableres nettverk for å finne nye arenaer for formidling
* det gjennomføres konkrete formidlingstiltak utenfor bibliotekrommet – på de nye arenaene

Tiltakene, nettverkene og arenaene vil variere fra kommune til kommune siden dette vil skje i en prosess ut ifra lokale forhold.

Noen eksempler vil være:
* anskaffelse av vikar. Dette kan gjennomføres på ulike måter, fx. samarbeid med pensjonistforening, frivillighetssentral, skoler/utdanningsinstitusjoner, NAV-kontor.
* nye arenaer for formidling. Utvikles i samarbeide med fx. skoler, idrettslag, folkehelsekoordinator, frivillighetssentral, festivaler, lokalt næringsliv.
* konkrete formidlingstiltak. Gjennomføres ved fx. nye typer formidlingstiltak i skolene, PopUp-bibliotek, festivalbibliotek, på arbeidsplasser, ifm. idrettsarrangement.

Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025 ligger til grunn for bibliotekutvikling i Nordland. I avsnittet om formidling finnes følgende mål og strategier:
Mål 1 Bibliotekene skal være aktive formidlere av litteratur, kultur og kunnskap
Strategi 1.1 Bygge kompetanse på formidling
Strategi 1.2 Tilstrekkelige ressurser og prioritering av aktiv formidling
Strategi 1.3 Anvende brukerorientert formidling for å rekruttere nye bibliotekbrukere

Mange av søkerbibliotekene er små, og det er vanskelig å finne tid til ekstraordinære tiltak. Det å kunne leie inn vikar og frigjøre tid vil kunne medføre at man finner samarbeidspartnere og formidlingsmodeller som er enkle å videreføre etter prosjektperioden.