Ringer i vann

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Bodø bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Rapporter

Mål

Bruke skjønnlitteratur som en kilde til innsikt, og som kulturopplevelse i møte med spesifikke yrkesgrupper.
Møte nye lånegrupper på nye arenaer.
Inspirere til og gjennomføre samtaler omkring skjønnlitteratur som har beveget og engasjert under lesing.
Invitere nye lånergrupper inn på biblioteket.

Effekten av tiltakene skal måles ved at vi ser på statistikken over utlån og sammenligner med hvordan utlånet har vært de foregående årene, og hvordan utlånet er i 2022. I de tilfellene hvor vi presenter bøker fra 2021, 2022 vil vi sammenligne vårt utlån med andre like store bibliotek, for å se om det er forskjell i antall utlån.

Beskrivelse

Stormen bibliotek har i sin strategiplan flere mål for å styrke og utvikle formidlingen. Det ene er at «Stormen bibliotek skal ta boka tilbake». Bakgrunnen for dette er det store trykket vårt bibliotek har hatt på arrangementer av mange ulike slag de siste årene, og vi ønsker nå å satse mer på litteraturformidling. Et annet mål i vår strategiplan er at vi ønsker å være mer synlig også på andre arenaer enn selve biblioteksbygget og begge disse strategimålene kan vi jobbe med i dette prosjektet.

Stormen bibliotek har også leseglede til alle som et satsningsområde, og vi ønsker å kombinere leseglede med å bruke skjønnlitteraturen som en kilde til innsikt og som faglig påfyll. Litteraturen kan være et verktøy for å gjøre oss mer lydhør for andres opplevelser og perspektiver. Det er mange sterke historier i skjønnlitteraturen og vi ønsker å vise frem noen av de vi har latt oss berøre av, og også lete etter de skjønnlitterære tekstene som vi enda ikke har oppdaget. Etter at bøkene er presentert inviterer vi til diskusjon og samtale om skjønnlitteratur. Bøkene vi velger ut skal ha et innhold og tema som kan være berikende for den yrkesgruppa vi ønsker å henvende oss til. Eksempler på yrkesgrupper; barnevernspedagoger og sykepleiere. En dåre fri av Beate Grimsrud, og Heroin Chic av Maria Kjos Fonn vil kunne være to av bøkene som vi presenterer.

For å avgrense prosjektet ønsker vi å tilby besøk på arbeidsplassene til yrkesgrupper som arbeider med barn og ungdom med utfordringer, og vi vil ha åpne arrangement på biblioteket slik at alle som ønsker kan komme.

Vi har luftet denne prosjektideen med flere ulike aktører innen det vi ser som mulige samarbeidspartnere, og de vi har snakket med har vært nysgjerrig på prosjektet.

Rent konkret er vårt prosjekt todelt:

1) Tilby besøk på arbeidsplasser og utdanningsinstitusjon der vi har funnet frem sterke og gode skjønnlitterære bøker som både kan gi en fin litterær opplevelse og være en kilde til innsikt.

2) Presentere bøker innenfor rammen «bøker som berører og kan gi kilde til innsikt» som formidlingsarrangement på biblioteket. Her vi vi også lage utstillinger både fysisk i biblioteket samt lage egne utstillinger for e-bøker.

Plan for videreføring av tiltaket:

Vi ønsker å videreføre tiltaket med å lage formidlingsopplegg til flere yrkesgrupper, og samtidig gi det samme tilbudet til de som kommer på biblioteket, slik at vi har litterære lunsjer, og/eller kveldsarrangementer der vi presenterer de samme bøkene.