Representasjon! Unge viser vei

Prosjekteier:Deichman
Samlet støtte:800 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Mål

- Skape varig endring i formidlingsarbeidet for målgruppen 13-20 år gjennom to-årig pilotprosjekt, i tett samarbeid med unge selv
- Utvikle en modell for ungdomssatsning som kan testes i andre bibliotek
- Få kunnskap og erfaring med nye format for formidling, øke interessen og tilgjengeligheten for litteratur og bibliotektjenester, og dermed øke utlån, aktivitet, engasjement og lesing i gruppen 13-20 år

Grunnsteiner:
- Å la ungdom lære opp fagfolk direkte og fungere som veiledere
- Utvikle et ungdomsråd for å treffe grupper vi nå ikke treffer
- Bygge erfaring og kompetanse, og prøve ut digitale metoder for formidling som på sikt kan gå inn i daglig drift
- Å jobbe på flere flater ut mot samme målgruppe - digitalt, på ulike SoMe-flater, med fysiske møter på nye arenaer, i samarbeid med kommuner og organisasjoner
- Aktivt dele ressurser som blir produsert, erfaringer som blir gjort og formidlingsarbeidet som blir utviklet med Deichmans 22 bibliotek og samarbeidskommuner

Beskrivelse

Deichman nærer en dyp bekymring for hvordan bibliotekene skal gjøre seg relevante for en av gruppene vi per i dag når i altfor liten grad: ungdom 13-20 år. Hvordan møte disse som er over i tenårene og har medievaner ingen av oss ansatte har? Disse er fremtidens kulturkonsumenter. Vanene de får nå og måten vi møter dem, kan være avgjørende for hvilken rolle biblioteket, som en av de store kulturinstitusjonene, spiller i livet deres når de blir voksne. Forskning viser at kulturvaner vi etablerer som unge, forblir vi i stor grad i.

Deichman vil gå foran og gjøre et nybrottsarbeid og en utforsking av en målgruppe som alle bibliotekstatistikker viser at er vanskelig å nå. Vi søker om et to-årig prosjekt fordi vi vet at nybrottsarbeid tar tid om man virkelig skal få forsket godt og gjort nok erfaringer.

Mål på kort sikt: Å eksperimentere og lete etter innsikt i nye former for samarbeid sammen med målgruppa selv. Å jobbe bottom-up i stedet for top-down. Å knytte til seg og skape et ungdomsmiljø som jobber hos oss og skaper formidlingen sammen med oss. Å opparbeide et veiledende råd bestående av ungdom, la ungdom selv være med og produsere og bestemme digitale satsinger samt utforske metoder og tilbud på ulike digitale flater og gjennom fysiske møter, for å nå unge i samme målgruppe som dem selv.

Mål på lang sikt: Å endre ungdoms forhold til litteratur og bibliotek, etablere vaner for hvordan unge besøker en kunnskapsinstitusjon, øke lesing, utlån, engasjement, forske på nye måter å bruke biblioteket for målgruppen, endre hvordan vi tenker og jobber formidling til ungdom, å få enda flere ungdom tett knyttet til tjenestene våre. Forske og eksperimentere, med ungdommene selv i førersetet. Jobbe aktivt med representasjon og identitet, å la ungdommenes stemmer høres for å gjøre litteraturen og bibliotekstilbudet relevant og tilgjengelig. Høste innsikt og erfaringer og å dele disse: ressursene som blir produsert, arbeidsmetodene, tenkningen bak, formidlingsformene prosjektet har utviklet og på sikt skape en modell som kan benyttes av kommuner og lokale bibliotek.

Våre samarbeidskommuner jobber også bevisst og godt med ungdom, men deler vår bekymring for manglende evne til å nå dem, spesielt de som ikke kommer inn dørene våre. Nordre Follo bibliotek skal åpne nytt bibliotek med samlokalisering med VGS om fire år, og er spesielt interesserte i hvordan de kan posisjonere seg riktig fra start inn mot målgruppen.

Aktuelle spørsmål:
Hva må vi formidle og tilby for at unge skal bruke oss?
Hvordan må vi kommunisere for å være relevante for målgruppen?
På hvilke flater må vi finnes, med hvilket innhold?
Hva slags tempo, estetikk, kommunikasjonsform kan hjelpe oss å nå målene?
Hvordan kan vi ev via teknologi møte folk og formidle der vi ikke vanligvis møter dem?
Kan strekke oss ut i verden, mot internasjonale og digitale møteplasser?
Hvilke typer tjenester kunne egne seg å flytte over i et digitalt format?
Kan vi utvikle overraskende kombinasjoner for å treffe målgrupper vi ikke når?

Å nå ungdom vi ikke når og å komme i posisjon til å formidle til dem, mener vi fordrer at vi tenker og gjør nytt. Vi ønsker at ikke vi skal si hva som funker for ungdommen, men at formidlingen, formidlingsflatene, formspråket, tenkning og prioritering på hvor vi skal starte, gjøres med ungdom i førersetet. Dersom vi jobber nedenfra og opp, har vi langt større mulighet for å treffe målgruppen. De skal altså både produsere innhold for folk på samme alder, og fungere som konsulenter inn i arbeidet vårt. Slik kan vi skape nye former for formidling på digitale og fysiske flater for målgruppen 13-20 år, og forhåpentligvis - begeistring og interesse.

Metoden krever mot til å gå inn i noe vi ikke helt vet utfallet av. Vi håper Nasjonalbiblioteket ser verdien av dette. Vi ønsker å se hva som vokser frem, og å la det utvikle seg. Målet er nye ressurser, ny kompetanse og ny innsikt, skapt i direkte samarbeid med ungdom.

Hva skal produseres?
I første rekke ser vi for oss å benytte det nye, flotte utstyret i Bjørvika: lydstudioer, podcaststudioer og klippeutstyr. Kanskje produserer ungdom selv podcaster, filmsnutter, SOMe-innlegg og digitalt innhold til nettsidene. Kanskje utvikles boksøkfunksjonen med digitale bokomtaler, intervjuer eller nye former for inspirasjon. Mulig skal biblioteket inn på nye plattformer (TikTok, Snap, andre)? Kanskje krever satsningen fysiske møter, typer tilgjengelighet eller nye former for tilbud vi ennå ikke kjenner.

Vi ønsker å frikjøpe en ansatt i minst 50% stilling som koordinator. I tillegg ser vi for oss at teknisk, kommunikasjon, ungdomsbibliotekarer og andre frikjøpes i perioder. Enkelte ungdom lønnes, i tillegg knytter vi oss opp mot miljøer som allerede samarbeider med ungdom (feks Kompass & co, allerede inne i ungdomsarbeidet på Deichman Grünerløkka, Agenda X, Circular Ways). Studenter fra OsloMet og Westerdahls, inviteres for å forsterke arbeidet innen brukerinnsikt eller uttesting.