Pop-up-bibliotek – med ungdom i hovedrollen

Prosjekteier:Deichman
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket er noe forsinket.

    Publisert: 21. desember 2021

Mål

Deichman nærer en dyp bekymring for hvordan bibliotekene skal gjøre seg relevante for en av gruppene vi per i dag når i altfor liten grad: ungdom 13-20 år. Hvordan møte disse som er over i tenårene og har medievaner som ingen av oss ansatte har? Disse er fremtidens kulturkonsumenter. Vanene de får nå og måten vi møter dem, kan være avgjørende for hvilken rolle biblioteket, som en av de store kulturinstitusjonene, spiller i livet deres når de blir voksne. Forskning viser at kulturvaner vi etablerer som unge, forblir vi i stor grad i.

Vi vil
- Prøve ut et nytt formidlingstiltak, i tett samarbeid med lokale ungdommer i de enkelte bydeler
- Utvikle nye metoder for å nå grupper vi ikke når
- Bygge erfaring og kompetanse på oppsøkende bibliotektjenester øst, vest og sør i byen
- La ungdom formidle til ungdom, og til eldre
- La erfarne bibliotekansatte samarbeide med lokal ungdom for å få innsikt i ungdomsgruppen og skape seg et nettverk av unge rådgivere inn i bibliotekarbeidet

Beskrivelse

Med et nytt hovedbibliotek og lokalbibliotek over hele byen er Deichman i en unik posisjon for å tenke
nytt og å gjøre nytt. Vi tror vi må bruke flere og ulike veier inn mot samme mål, og søker derfor
Nasjonalbiblioteket om støtte i alle tre søknadskategorier: A, B og C.

I søknadskategori A søker vi Nasjonalbiblioteket om utviklingsmidler for å skape nye formidlingsformer og aktivt teste nye måter å treffe publikummet vi ikke når, som ungdom og eldre som ikke selv klarer eller ønsker å
komme seg til biblioteket. I arbeidet vil vi samarbeide tett med en del av målgruppen, ungdom 15-20
år.

Bakgrunn for tiltaket
Deichman har de siste årene ansatt flere ungdom, i alderen 14-20 år som trivselvakter og som
assistenter inn mot enkelte grupper i biblioteket. Deichman Torshov har i sommer hatt pop-up
sommerbibliotek i parker, og Deichman Grünerløkka testet ut en modell der unge fikk sommerjobb på
biblioteket, i samarbeid med bydelen. På grunn av corona, falt mange av oppgavene og planene for
ungdomsarbeidet på Grünerløkka vekk, og de måtte tenke nytt. Ungdommene skapte et pop-up-bibliotek,
der de testet ut oppsøkende bibliotektjenester i småskala. De besøkte lokale eldresentre,
tok med bøker og utlånstasjon, tilrettela for bestilling av bøker og hjemlevering, formidlet litteratur og
skapte relasjoner på tvers av generasjonene. Mange som ikke hadde mulighet til å komme seg til
biblioteket fikk nå et tilbud der de kunne låne bøker, og få levert dem igjen uten å besøke biblioteket.

I tillegg til økt utlån, motvirket arbeidet ensomhet i begge generasjoner, og det ble mange vakre
møter gjennom litteraturen på tvers av alder, etnisk opprinnelse og sosial bakgrunn. Arbeidet ble
ledet av erfarne ansatte ved biblioteket.

Deichman jobber målrettet med å nå alle grupper og enkeltmennesker som ikke kommer til oss eller
vet om oss. Vårt mål er at vi er relevante for absolutt alle innbyggere. Å frakte bibliotektjenester og
litteraturformidling ut av biblioteket og til nye arenaer ser vi som et ledd i å demokratisere kunnskap
og litteratur, uavhengig av funksjonsnivå.

Vi har i mange år vært til stede på arrangementer som Øya, Mela m.fl. og selv etablert Camp
Deichman i overgangen mot et nytt hovedbibliotek. Lokalt har vi ikke hatt like stor mulighet fordi det
er få ansatte og alle trengs i biblioteket. Vi ønsker nå å videreutvikle de gode erfaringene fra
sommerens erfaring med pop-up-bibliotek med ungdom, og å bygge mer kompetanse ved å øke
omfang, hyppighet og arenaer.

Beskrivelse av tiltaket
Deichman er et stort fylke, med 22 bibliotek spredd over 15 bydeler. Vi skal gi gode bibliotektilbud til
over 680 000 mennesker. Oslo er en stor og sammensatt by, og vi ønsker derfor å la flere større
folkebibliotek samarbeide innenfor fylkesgrensene, og søker om å få tilskudd til personalressurser ved
fem av våre 22 bibliotek. Vi ønsker å la bibliotek i hver sin ende av byen drive prosjektene, og dele
erfaringer og kunnskap med alle 22 bibliotek underveis.

Hvert av de fem bibliotekene får tildelt 75 000 kroner til fritt å benytte til vikar. De knytter til seg 5-10
ungdommer, og bestemmer seg for hvilke steder de vil prioritere. Vi ser for oss besøk i skolegårder,
på fotballtreninger, på fritidsklubber, i fadderuka, på eldresentre og andre. Enkelte steder vil pop-upbibliotekene
la seg kombinere med høytlesning eller bruk av digitale ressurser, og eksisterende
samarbeid med aktører som allerede samarbeider med ungdom, som Circular Ways m.fl.. Deichman
har allerede flere elektriske, spesialbyggede fraktesykler, og vil ellers benytte bil/taxi når været ikke
tillater sykling.

På sikt ønsker vi at pop-up-satsingen blir en del av vanlig drift. Den er et ledd i en satsning der vi
knytter ungdom tettere til oss, både som gruppe, som enkeltpersoner og som samarbeidspartnere. Vi
tror at bibliotek som aktivt brukes, drives og utvikles for og i samarbeid med ungdom er klok tenkning
også sett på lang sikt, og som vil hjelpe oss å videreutvikle bibliotektilbudet lokalt og nasjonalt.

Vi forventer økt utlån, økt kjennskap til bibliotekene og bibliotektjenestene, sterkere relasjon til
Deichman, massiv erfarings- og kompetansebygging av hvordan å formidle på ulike arenaer og for
ulike grupper.

Ved å samarbeide og å spre innsatsen, vil både effekten ut mot publikum og læringseffekten i
organisasjonen bli langt større, og vi vil få en reell sjanse til å nå flere ulike grupper over større deler
av byen. Foreslåtte prioriterte bibliotek: FUBIAK og Stovner i øst - Holmlia i sør – Bjørvika i sentrum –
Majorstua i vest. Vi tillater oss derfor om å søke om et høyere søknadsbeløp enn 75 000, da vi anser
fordelen ved samarbeid mellom de fem bibliotekene som en betydelig fordel og styrke i dette
pilotprosjektet.

Vi ser for oss at Deichman kan gjøre viktige erfaringer og bygge essensiell kompetanse på hvordan vi
må jobbe og tenke for å nå og holde på ungdom. Kunnskapen vil deles aktivt med alle Oslos bibliotek.