NÅ UT, NÅ! – om å skape nye arenaer for formidling og tjenesteutvikling

Prosjekteier:Bergen bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021

Søknad

Mål

For å kunne nå ut til alle deler av befolkningen må biblioteket også være synlig på andre arenaer enn bare i egne hus. Vi søker om midler til prosjektet NÅ UT, NÅ – om å skape nye arenaer for formidling og tjenesteutvikling for å utforske hvordan vi kan utøve formidling og tjenesteutvikling på nye steder. Vi ønsker å måle følgende:
- Antall arrangement utenfor bibliotekrommene
- Antall nye samarbeidspartnere / arena
- Utforske måter å måle effekten av tilstedeværelse på nye arenaer

Beskrivelse

Ønsket om å høre til og oppleve relasjoner er et grunnleggende behov for mennesket. Biblioteket er en av de viktigste relasjonsbyggende arenaer vi har der lavterskelmøter, kulturmøter og møter mellom mennesker med ulik sosioøkonomisk bakgrunn foregår - møter som bidrar til å utjevne forskjeller og forebygge ensomhet.

Etter at samfunnet ble hardt rammet av pandemi har de fleste av oss opplevd stor usikkerhet: Hvor er det trygt å oppholde seg? Hvem er det trygt å omgås? Pandemien har ikke bare hatt dramatiske økonomiske konsekvenser, men også betydelige psykososiale konsekvenser.

Bibliotekene har også merket denne utryggheten hos brukerne i form av nedgang i besøk, utlån og lavere oppslutning på aktiviteter og arrangementer. Det kreves nå en vesentlig innsats for å gjøre biblioteket til en trygg og imøtekommende institusjon igjen. En institusjon å regne med.

Vi har i vår handlingsplan 2018-2021 som mål “...at alle i byen skal kjenne biblioteket og bibliotekets tjenester. Biblioteket skal være en inspirerende formidler av kunnskap og kultur, og vi skal være i dialog med innbyggerne” (Bergen off. Bibliotek, 2018). Vi ser derfor flere grunner et behov for et prosjekt der vi NÅR UT til der brukerne befinner seg. Gjennom ulike tiltak skal vi utvide bibliotekrommet til å gjelde i store deler av lokalsamfunnet. Bibliotekansatte skal ut av sine faste rammer og spre sin formidlingsglede til alle, uavhengig av det fysiske bibliotekrommet og uavhengig av brukernes helsetilstand.

Beskrivelse av tiltak:
I Bergen kommunes plan mot fattigdom understrekes bibliotekets mandat “Biblioteket fungerer som en viktig møteplass og drivkraft i nærmiljøet, og vi har som mål å utvikle oss kontinuerlig i takt med beboernes behov” (Bergen kommune, 2018). Gjennom tidligere prosjekt, blant annet støttet av Nasjonalbiblioteket, har vi bygget opp en verktøykasse som gjør oss rustet til å formidle andre steder enn i bibliotekrommet. Eksempler på tiltak vi kan gjennomføre med blant annet denne verktøykassen (Sykloteket, Lavvoteket, lesekiosker):

- Barnehagebesøk med fortellerstund og bokutlån
- Utendørs aktiviteter i bydelene
- Være et oppsøkende bibliotek som kan “bestilles” for besøk
- Pop-up arrangement tilknyttet lesekiosker
- Delta på bydelsmarkeringer som Botanisk hagefest, Damsgårdsdagene, Landåsfest, Bergenfest, osv.
- Pop-up-bibliotek med Lavvotek i byfjellene
- Sykloteket på skoleturné med bokpakker og formidlingsopplegg
- Bli med Sykloteket på sykkeltur (felles sykkeltur som avsluttes med lesing/formidling)
- Formidling i rusbelastede områder
- Språktreff og høytlesning i Lavvoteket
- Live fra Lavvoen. Podkastprodkusjon i Lavvoteket. I samtale med brukerne, forfattere, barn/unge osv.

Målgrupper:
Vi vil rette inn aktiviteter mot ulike målgrupper som lavinntektsfamilier, eldre, ensomme (flere under korona) og andre utsatte grupper. Men også jobbe for å nå ut til våre etablerte brukergrupper som småbarnsfamilier, barnehager, skoler m.m.

Bergen Offentlige Bibliotek har i høst fått EØSmidler til et utviklingsprosjekt i samarbeid med bibliotekene i Krakow, Lodz og Gdydnia. Prosjektnavnet er ‘A library for everyone. Lodz, Gdynia, Krakow, Bergen — different cities, a common idea. Increasing access to culture — model Polish and Norwegian solution. I prosjektet vil vi utprøve tiltak og utveksle erfaringer om vårt felles mål: å nå flere brukere, med særlig fokus brukermedvirkning, inkludering og tilgjengeliggjøring.

Bergen Offentlige Bibliotek vil bruke erfaringer fra formidlingsprosjektet Å UT, NÅ inn i dette utviklingsprosjektet med våre polske samarbeidsbibliotek.