Lokalhistorisk sus

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Ibestad bibliotek
Samlet støtte:60 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Vi har en mulighet til å utnytte at vi i kommunen har et fungerende historielag, lokal tilstedeværelse fra et museum og et rikholdig historisk materiale knyttet til biblioteket. Målet er å børste støv av det historiske arkivet, gjøre den lokalhistoriske samlingen mer kjent, styrke samarbeidet med Ibestad historielag og Sør-Troms Museum, gjøre biblioteket til en naturlig arena for lokalhistorisk aktivitet, samt etablere aktivitet fra biblioteket i kommunens museale objekt Skippergården og gjøre vår felles lokalhistoriske arv mer tilgjengelig for publikum.

For å oppfylle målsettingen skal vi gjennomføre de tre tiltakene «Dypdykk i arkivet», «Lokalhistorisk kafé» og «Gjennom eteren».

Effekten av tiltakene måles gjennom brukerundersøkelser.

Beskrivelse

I Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for Ibestad kommune er det et punkt om kulturminner som lokal ressurs og hvordan nå målene:
«Innlede et langsiktig samarbeid med grunneiere, frivillige organisasjoner og andre om å gjøre kulturminnene i kommunen bedre kjent, samt styrke vernet av de.» (https://www.ibestad.kommune.no/samfunnsplan.523445.no.html).
Tiltakene for «Lokalhistorisk sus» sikter å gjøre nettopp dette.
Annet planverk vi forholder oss til er Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 (https://fylkesbibliotek.tffk.no/_f/p42/i53c1c429-a568-490a-ae3d-79f84e19dcd6/regional-bibliotekpan-for-troms-2017-2028.pdf).

Tiltak 1:
«Dypdykk i arkivet».
Ibestad folkebibliotek har et historisk arkiv i et av sine magasin, det er uordnet og lite tilgjengelig for publikum. For at det skal kunne tilgjengeliggjøres og formidles må det gjøres en jobb av de tre samarbeidspartnerne i forkant, vi må gjøre oss kjent med materialet og bestemme oss for hvordan det kan presenteres. Formidlingen kan ha form av hyllevandring, foredrag eller workshop. Hyllevandringen må skje inne i selve magasinet, men foredrag og workshop kan foregå inne i biblioteket eller på Skippergården. Publikum er primært alle innbyggerne i kommunen og andre historieinteresserte.
Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden kan skje i et fortsatt samarbeid mellom bibliotek, historielag og museum.

Tiltak 2:
«Lokalhistorisk kafé».
Målet er å lage en arena for publikum i en sosial setting der man samtidig kan få et innblikk i bibliotekets arkivmateriale, lokalhistoriske samling, hvordan drive slektsforskning og andre aktuelle tema. Det er også tenkt ei formidling av hjemmesidene til biblioteket der det finnes nyttige lenker for de som er interessert i lokalhistorie (https://www.ibestadbibliotek.no/lokalhistorie/). Tiltaket kan utføres på biblioteket og i Skippergården på tidspunkt tilpasset publikum, for eksempel i helgene.
Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden kan tilpasses historielaget og museets aktiviteter for formidling. Biblioteket vil i fortsettingen også fremdeles være en naturlig formidler og arena for det lokalhistoriske.

Tiltak 3:
«Gjennom eteren».
Digitalisering av bibliotekets historiske materiale og tilgjengeliggjøring på bibliotekets hjemmeside. Dette kan være en måte å styrke den lokale identiteten på og gjøre materialet tilgjengelig og synlig på en annen måte enn i dag. Digitaliseringen og postingen av historisk materiale på hjemmesiden kan for forskere og lokalhistorikere være en måte å sjekke ut et materiale før man eventuelt velger å dra fysisk et sted. Tekniske løsninger for digitaliseringen og postingen på bibliotekets hjemmesider kan Sør-Troms Museum og Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark bidra med forslag til.
Videreføringen av tiltaket etter prosjektperioden er nok noe Ibestad historielag kan ta tak i med bistand fra Sør-Troms Museum, historielaget driver allerede med digitalisering av gamle fotografier.