Litteraturen i livet. Aktiv formidling i trønderske lokalsamfunn

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Samlet støtte:1 050 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Prosjektet har som mål å bidra til bygging av lesekultur, der lesing og andre aktiviteter knyttet til litteratur inngår i folk sine hverdagsliv. Hensikten er både å fremme lesing og litteratur som meningsfullt i seg selv, og som redskap for læring, deltakelse i samfunnet og styrking av livskvalitet.
Bibliotekansatte skal formidle aktivt utenfor bibliotekrommet, for å nå ut til enda flere mennesker. Vi tar i bruk både ny kompetanse fra blant annet FiF-tiltak (prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek), og kompetanse som finnes i bibliotekene fra før. Tilskuddet til frikjøp av bibliotekpersonale gir mulighet til å prøve ut rutine med faste formidlingstiltak over en periode. Prosjektet vil gi erfaringer med et mangfold av metoder og formidlingssteder – og sammen kan vi nå et bredt spekter av målgrupper.
I bokbusskommunene er det et mål at bibliotekansatte deltar med aktiv formidling under bokbussens ordinære besøk.

Beskrivelse

Deltakende folkebibliotek i Trøndelag prioriterer ett eller flere formidlingssted og en eller flere metoder for oppsøkende, aktiv formidling. Metodene tar i flere tilfeller utgangspunkt i kompetanse som er tilegnet gjennom FiF-tiltak eller andre prosjekt her i Trøndelag. Den fylkeskommunale bokbussen er sentral for prosjektkommunene den kjører i, både som formidlingssted og som anledning til besøk i skole eller barnehage. Kobling til ordninger som Den kulturelle spaserstokken, Den kulturelle skolesekken og Sommerles kan gjerne vurderes.

Tiltak rettet mot barn og unge ses i sammenheng med Trøndelags kulturplan for barn og unge. Vi har også et ønske om å se tiltakene i et folkehelse- og bærekraftsperspektiv, blant annet med tanke på utfordringer med pyskisk helse og demens.

Aktuelle formidlingssteder:
Bokbuss; helsestasjon; barseltreff; barnehager; skoler; ungdomsklubber, frivillighetssentraler; eldreinstitusjoner; dagsenter for eldre; arbeidsplasser; psykiatriske institusjoner; psykiatriske dagtilbud; ungdomsinstitusjoner; kaféer; torg; kjøpesenter; i hytter og gapahuker; andre steder der folk møtes.

Aktuelle formidlingsmetoder:
Høytlesning; festivalbibliotek; lesersørvis; kulturfondstafetten; lesersørvis til barn; digital formidling; samlesing/shared reading; inkluderende lesing (bla ASK); bibliotektimen (skoleklasser); bokstart; bærenettbibliotek; bokprat; barnebokbad; bærekraftsbiblioteket; lesefester for barnehager; forfattersamtaler; foreldremøter; litteraturaktivitet ved lokale hendelser; forteller-/eventyrstundstund; litteraturaktivitet knytta til VM2025; samarbeidsmøter om lesekultur; leseklubb for gutter; bro mellom dataspill og bok («Levle med lesersørvis»); annet.

Prosjektet gjennomføres i løpet av 2024, og fylkesbiblioteket står for overordnet koordinering. Hvert folkebibliotek utarbeider en enkel handlingsplan og et budsjett for formidlingsaktivitetene de skal planlegge og utføre som del av prosjektet. Dette blir også grunnlag for rapportering ved prosjektslutt. Det er positivt med samarbeid på tvers av kommuner, der dette faller naturlig. Fylkesbiblioteket bidrar med råd og veiledning underveis, og samordner rapportering ved prosjektslutt.