Leselyst!

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Lørenskog bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket er forlenget til 2022.

    Publisert: 31. januar 2022

Mål

1. Få nye brukere av biblioteket som vi skal nå ved å opptre på nye arenaer, og nå

mennesker som selv ikke kommer seg til biblioteket

2. Fremme leselyst og styrke språkutvikling

3. Styrke bibliotekets digitale formidling

Beskrivelse

Lørenskog kommune har rett over 40 000 innbyggere, og har svært stor tilflytting med en befolkningsvekst på ca 1500 personer per år. Kommunen har i tillegg en stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn.

Biblioteket ønsker å nå flere enn det vi gjør i dag, både for å få nye lånere, men også å nå ut til folk som tidligere har vært lånere, men som av ulike årsaker selv ikke kommer seg til biblioteket. Vi ønsker å styrke vår posisjon i lokalsamfunnet og være en synlig og tilgjengelig del av Lørenskog kommune.

Dette prosjektet har en overordnet målsetning om å få nye brukere av biblioteket, samtidig som vi vil stimulere språkutvikling og leselyst. Dette målet skal vi nå ved å bli aktører på arenaer hvor vi tidligere ikke har vært mye tilstede, og vi inngår nye samarbeidsavtaler med andre aktører i kommunen.

Alle tiltakene i dette prosjektet ønsker vi at skal bli varige tilbud som går inn i ordinær drift på sikt.

Prosjektet er todelt: en del retter seg mot formidling på arenaer vi ikke har vært tilstede før, den andre omhandler utvikling av digital formidling.

Del 1: Ikke alle barn går i barnehage, men alle barn må innom helsestasjonen. Derfor ønsker vi å inngå samarbeid med de to helsestasjonene i Lørenskog kommune. Alle som skal på toårskontroll i løpet av 2021 skal få utdelt ett boknett med en boksjekk som må innløses på biblioteket, samt informasjon om bibliotekets åpningstider og tilbud. På denne måten vil vi nå rundt 500 barn og familier i kommunen.

Vi har tatt kontakt med Foreningen les! og helsestasjonen som er veldig positive til initiativet, og vi er sikre på at vi får til gode samarbeid med dem.

I tillegg vil vi øke tilbudet til barnehagene. Biblioteket vil styrke samarbeidet, og også nå ut til barnehager som ligger geografisk langt fra biblioteket, og som gjør at de ikke benytter biblioteket. Til vanlig har vi svært mange lesestunder og bokprat for barnehager og skoler i biblioteket, men vi har få tilbud om formidling utenfor det fysiske bibliotekrommet.

Vi planlegger en rekke med lesestunder i barnehager, hvor vi også tar med bokkasser som barnehagene får låne. Dette vil gjøre bibliotekets bøker mer tilgjengelig for flere barn.

Kontakt med flere barnehager er opprettet.

Vi kommer til å kjøpe inn bøker som er spesielt tilpasset denne aldersgruppen, da vi trenger flere bøker i vår samling for å kunne sette sammen gode bokkasser.

Denne delen av søknaden omfatter midler til å dekke personalkostnadene ved å være ute i barnehagene og formidle, samt forberedelse til dette. Det trengs også personalressurs for å følge opp helsestasjonene, og sikre tett samarbeid med disse, samt å organisere utdelingen av boknettene.

Målsetningen med dette er å fremme leselyst og styrke språkutvikling, gjøre bibliotekets tjenester bedre kjent og få nye brukere inn i biblioteket. Utlån av bokkasser vil også øke utlånet.

Biblioteket har som mål at dette på sikt skal inngå i ordinær drift og være en del av tilbudet vi har til barn, barnehager og familier.

Del 2: Våren 2020 med koronapandemien ga Lørenskog bibliotek et lite spark bak når det kommer til digital formidling. Her har biblioteket mye å gå på, og vi ønsker derfor å søke om midler til personalressurs som kan jobbe målrettet med å utvikle bibliotekets digitale litteraturformidling. Lørenskog bibliotek har våren 2020 blitt mer aktive på sosiale medier, og opprettet Instagramkonto med ungdom som målgruppe, i tillegg til kontoen vi har på Instagram fra tidligere, samt opprettet YouTube-kanal. Vi har en klar målsetning om å være mer tilstede på digitale plattformer, og ønsker å produsere innhold som kan deles på de sosiale kanalene vi har.

Den digitale formidlingen skal være sammensatt av både innhold som passer for barn, og for voksne. Innholdet skal ha høy kvalitet, og være interessant for mange målgrupper.

Vi ønsker å produsere lesestunder og bokprater som kan deles på våre kanaler, og som da kan brukes både i private hjem, men også av barnehager og skoler og andre institusjoner. På denne måten ønsker vi å nå, og gi et godt tilbud til, mennesker som av ulike grunner ikke kommer seg til biblioteket.

I denne delen av søknaden søker vi midler til personalressurs for å utvikle bibliotekets digitale formidling.

Målsetningen i denne delen av prosjektet er først og fremst å nå mennesker som selv ikke kommer seg til biblioteket, og tilgjengelig gjøre litteratur for dem.