#Krsbibung – biblioteket for ungdom og unge voksne

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket er forlenget til og med skoleåret 2023/24.

    Publisert: 02. juni 2023

Mål

Vi ønsker å gjøre tre ting:
– Nå ungdom der de er – på digitale flater. Videreutvikle våre tjenester for unge med fokus på podcast og instagram. Utforme en ressursside/digital ressursbank for elevene. Effektmål: Økt antall klikk/bruk av tjenesten. Dette tiltaket omfatter også biblioteksfilialene i Kristiansand.
– Møte ungdom der de er – på videregående skole. Vi ønsker å gå ut og formidle litteratur. Dette er ikke en del av den daglige driften ved Kristiansand folkebibliotek i forhold til elever på videregående skole. Effektmål: Gjennomføre spørreundersøkelse som evaluerer elevenes tilfredshet med tilbudet. Økt utlån til aktuell aldersgruppe.
– Få ungdom til å bruke biblioteket i større grad ved å få vervet/komme i kontakt med ungdom til å fylle nytt felles verksted for Kunsthall og hovedbibliotektet med konkret innhold. Effektmål: Flere aktiviteter av og med ungdom på hovedbiblioteket.

Beskrivelse

Kristiansansand folkebibliotek ønsker å styrke formidlingen mot ungdom og unge voksne, og har bevisst jobbet med dette mål for øyet i vår ansettelsespolitikk og gjennom vårt prosjektarbeid de siste årene. Eksisterende bibliotekplan2013 – 2017, nevner ikke denne satsningen spesielt, vi er i ferd med å revidere denne planen nå, et arbeid som ble utsatt til etter kommunesammenslåing i 2020. Biblioteket har kun sporadisk jobbet direkte med formidling rettet mot elever i videregående skole, og ikke tidligere besøkt disse elevene der de er daglig, på skolene. Biblioteket har solid erfaring og kompetanse med å jobbe med lesestimulieringsprosjekter rettet mot barn og ungdom i barnehagene og i grunnskolen. Vi ønsker å etablere nettverk i videregående skole som gjør oss bedre i stand til løpende samarbeid rettet mot elever i videregående skole, da vi ser vi ikke dekker denne målgruppas behov så godt som vi gjøre for yngre ungdom og barn. Intensjonen med dette prosjektet er absolutt at satsningen skal videreføres i daglig drift i en eller annen form.
Kristiansand folkebibliotek har i forbindelse med bibliotekplanarbeidet nylig hentet inn innspill fra arbeidsutvalget i ungdommens bystyret. Ungdommene var sammenfallende i sine tilbakemelding om at biblioteket er for dårlig til å markedsføre sine tjenester rettet mot ungdom, noe vi må gripe fatt i, også gjennom dette prosjektet. Ungdommene gav heldigvis også utrykk for at biblioteket kunne spille en viktig rolle for ungdom.

Digital formidling: Vi vil lage poscastproduksjoner for og av ungdom med bistand av oss på biblioteket med fokus på unges behov og litteratur som appelerer spesielt til dem. Vår podcastproduksjon har til nå i stor grad hatt voksne som målgruppe. Vi har nylig opprettet en egen instagramkontor for ungdom og unge voksne @KLHU.KRS – Kunsten og litteraturens hus Ung. Her formidler litteratur, kunst og blibliotekets arrangementer og tjenester. Vi vil i prosjektet viderutvikle denne kanalen og også her slipp unge stemmer til. Den digitale ressurssiden skal tilby tips til oppgaveskriving, tematiske leselister og informasjon om våre digitale tjenester som kan være nyttig for elever og studenter. Den vil også inneholde tips til lystlesing og leseglede, bokomtaler og nyheter på bokfronten, her vil det også være rom for unge stemmer.

Ut til videregående skoler: Vi vil fokusere på litteratur
– på tvers av målgrupper og sjangre
– i skjæringspunktet mellom ung og voksen
– ukjente perler
– spennende sakprosa

Vår litteraturformidling vil stå i høysete, men vi vil også undersøke interessen i videregående skole for kurs i oppgaveskriving, kildekritikk og informasjonskompetanse, samt se på mulighetene for workshops i kreativ skriving. Det er mulig at vi kobler litteraturformidling sammen med annen type formidling. Prosjektet og prosjektsummen skal i sin helhet gå til litteraturformidlingsarbeidet.

Verkstedet i Kunsten og litteraturens hus: I dag er de ungdomsrelaterte virksomhetene i verkstedet gatemegling (Røde Kors), tegneserieverksted og brettspillklubb. Vi vil gjerne ha syklubb, strikkeklubb, makerspace, CV-kurs inn i det samme lokalet, og vil jobbe med å få den type aktivitet eller noe beslektet inn i både verkstedet og hovedbiblioteket generelt. I dette prosjektet, der litteraturen står i høysete, vil vi fokusere på lesesirkel/bokklubb for unge og kreative skriveverksteder.

Tidsplan:
Høsten 2020 – etablere kontakt med videregående skole – vi satser primært på Katta/Gimle der vi har konkrete lærere vi ønsker å kontakte.
Våren 2021 Oppstart av tiltakene beskrevet over.
Skoleåret 2021/22 Videreføring av tiltakene – evaluering og sluttrapport.
I og med at prosjektet retter seg mot skole, søker vi allerede nå om frihet til å disponerer midlene slik det er naturlig i skoleåret 2021/22.

Prosjektgruppe:
Maria Olsen: Prosjektleder – litteraturformidler – 70 timer
Else Marie Nesse – litteraturformidler – 20 timer
Nyansatt – sosiale medier – 20 timer (vi skal lyse ut en 100% stilling høsten 2020)
Tore Aune Fjellstad – podcastproduksjon – 20 timer
Helge Dyrholm – grafisk design – 6 timer
Benedicte T. Ranestad – digital bistand på ulike plattformer – 10 timer
Gunnvor Garshol og Søren Sverdrup Lund – bistand økonomistyring, regnskap – 4 timer

Referansegruppe:
Maria Olsen – Prosjektleder
Turid Janne Kvaløy – leder for barn og unge hovedbiblioteket
Åse Katalin Macsali – leder for de andre bibliotekene i Kristiansand
Anne Kristin Undlien – biblioteksjef
Kontaktperson fra videregående skole

Referansegruppen møtes minimum en gang i halvåret, og har ellers kontakt via e-post/telefon.

Dersom Koronatiltak gjør det vanskelig med fysiske samlinger vil vi oppskalere den delen av prosjektet som går på digitale plattformer.