Hele verden på Gjøvik bibliotek

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Gjøvik bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Rapporter

Mål

Gjøvik bibliotek og litteraturhus ønsker å styrke sitt litteraturtilbud til voksne lånere med et annet morsmål enn norsk. Gjennom oppsøkende virksomhet, aktiv formidling og bruk av tilgjengelige ressurser som verdensbiblioteket.no og andre tjenester fra blant annet Nasjonalbiblioteket ønsker vi å ha fokus på ti ulike språkområder – ett språkområde for hver måned i løpet av året 2022. De ti aktuelle språkområdene er arabisk, polsk, tigrinja, tyrkisk, somali, thai, assyrisk/syriansk, persisk/dari, samisk, islandsk.
Vi ønsker å bygge nye nettverk, styrke egen kompetanse på disse språkområdene og favne et større mangfold av lånere og lesere med prosjektet.

Beskrivelse

Bakgrunn:
Ved Gjøvik bibliotek og litteraturhus registrerer vi at mange voksne med bakgrunn fra andre land enn Norge, finner veien til oss. Folkehelseoversikten for Gjøvik kommune fra 2019 viser da også at det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Gjøvik kommune over mange år. Økningen har vært fra 5,4 prosent i 2000 til 14,7 prosent i 2019. Dette er en høyere økning enn for (tidligere) Oppland fylke sett under ett.
Vi ser imidlertid at det ikke er skjønnlitteraturen som i første omgang trekker dem til biblioteket, men mulighetene til å bruke pc og printer, men også å kunne låne bøker for norskopplæring og for å kunne ta førerkort. Vi har med andre ord potensielle lesere som vi med prosjektet vi nå søker midler til, ønsker å vie større oppmerksomhet.
Vi slutter oss til det Verdensbiblioteket skriver om at alle mennesker har rett til at deres språk og kulturelle identitet blir anerkjent og verdsatt. Vi ønsker at flest mulig skal kjenne seg sett hos oss på biblioteket, og det å kunne tilby god litteratur på folks eget morsmål, anser vi som en del av vårt mandat. I kommunens kulturstrategi, som ble vedtatt i fjor og som gjelder for 2020-2030, heter det at «Gjøvik bibliotek skal videreutvikle seg i sin rolle som litteraturhus, og drive aktiv formidling av litteratur, kunnskap og kultur.»
Gjøvik bibliotek og litteraturhus har allerede noe skjønnlitteratur til utlån på språk som spansk, russisk, arabisk osv., men utvalget er lite og ganske tilfeldig. Vi har til en viss grad benyttet oss av Nasjonalbibliotekets depottilbud, men ser at her kan vi bli veldig mye bedre og mer målrettede.

Prosjektet:
Rent konkret tenker vi å velge ut ti ulike språkområder og ha hver av dem som satsingsområde en måned hver i løpet av året 2022. De ti aktuelle språkområdene er per nå arabisk, polsk, tigrinja, tyrkisk, somali, thai, assyrisk/syriansk, persisk/dari, samisk, islandsk. Vi tenker å drive aktiv, oppsøkende virksomhet overfor instanser der vi vet at vi treffer folk som bruker det aktuelle morsmålet, for slik å kunne formidle tilbudene våre på en bedre måte. Vi vet for eksempel at mange av kommunens håndverksbedrifter har polskspråklige ansatte og tenker at disse bør få informasjon om hva de finner av tilbud i biblioteket. Vi vet også at flere av kommunens frikirker særlig favner innbyggere som har tigrinja som morsmål, og tenker at her har vi en målgruppe. Og, ikke minst, er Læringssentret med sine tilbud om norskopplæring, og NTNU Gjøvik med sitt internasjonale forsknings- og studentmiljø, svært viktige nedslagsfelt for oss. Førstnevnte har vi i dag allerede noe kontakt med, men denne kontakten er sporadisk og tilfeldig og kan trolig bli langt bedre og mer fruktbar.
I løpet av den utvalgte måneden for det enkelte språkområdet tenker vi dessuten å lage utstillinger i biblioteket med litteratur både på originalspråket og i oversatte utgaver, det være seg til engelsk eller norsk, for slik å fremme det enkelte lands litteratur også overfor de som ikke måtte beherske originalspråket. Vi tenker oss også å utarbeide målrettet informasjon på det utvalgte språket, for slik å kunne markedsføre det vi måtte ha å tilby. Det overordnede målet er steg for steg å utvide tilbudet til stadig nye språkgrupper. Når fokusmåneden for den enkelte språkgruppe er avsluttet, betyr det derfor selvfølgelig ikke at tilbudet avsluttes, men at det da er blitt innlemmet i vår ordinære drift.
Tilskuddet er tenkt å gå til å hyre inn vikar for slik å kunne frikjøpe personale ved biblioteket. Vi tenker oss en prosjektgruppe bestående av to personer, der den ene har hovedansvaret for formidling og nettverksbygging, mens den andre har hovedansvaret for å bestille inn aktuell litteratur fra depotbiblioteket, lage utstillinger og fornye egen bokbase. Prosjektet skal gå gjennom hele året, med unntak av to måneder om sommeren. Et tilskudd på 75 000 kroner vil kunne dekke vikar i gjennomsnitt fire halve dager per måned, der prosjektmedarbeiderne kan fritas for ordinær skrankevakt og i stedet bruke tid på prosjektet. Trolig vil det særlig være de første månedene som blir arbeidskrevende, til vi har gjort oss noen erfaringer om hva som fungerer. Fire halve dager i måneden er uansett ikke nok til å gjennomføre prosjektet slik vi ser det for oss, men det som kreves av arbeidsinnsats for øvrig skal vi finne rom til innenfor ordinær drift.

Effektmål:
Prosjektet har som mål å:
– Øke antall formidlingsaktiviteter mot målgruppen
– Øke utlånet av fremmedspråklig skjønnlitteratur
– Finne nye samarbeidspartnere der vi kan nå ut til målgruppen, og forsterke samarbeidet med virksomheter som Læringssentret og NTNU Gjøvik