Fortell, fortell! En musikalsk fortellerstund for barn

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Fauske – Fuosko bibliotek
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Styrke nordnorske barns kjennskap til og kunnskap om lokal litteratur og fortellinger.
Gi barn magiske opplevelser gjennom lytting til spennende, fantastiske fortellinger og musikk
Styrke barns fantasi og egen fortellerglede
Styrke barns evne til å først og fremst lytte både til fortelling og musikk, framfor å se i en stadig mer visuell kultur.
Gi barn et robust grunnlag for å senere lære seg å lese og skrive
Styrke barns lyttekompetanse
Styrke barns interesse for og nysgjerrighet for litteratur og fortellinger
Gi barn et solid grunnlag for å selv kunne lese og skrive fortellinger.
Styrke bibliotekansattes formidlingskompetanse for barn
Styrke samarbeid mellom nabobibliotek og dele formidlingsaktivitet til glede for flere
Gi et formidlingstilbud til barnehagebarn

Beskrivelse

Fortell, fortell! En musikalsk fortellerstund for barn

Fauske bibliotek og Sørfold bibliotek er to gode naboer som nylig har begynt å samarbeide om barnehageformidlingsprosjektet (med arbeidstittelen) «Fortell, fortell! En musikalsk fortellerstund for barn». Det er flere grunner til at vi ønsker å satse på formidling mot denne målgruppa: Barnehagebarna har ikke et kulturtilbud retta mot sin aldersgruppe, slik som Den kulturelle skolesekken (DKS) for skole og Den kulturelle spaserstokken (DKSS) for eldre. Oppvekstbarometer for Fauske kommune henta fra «Oppvekstprofil 2020» viser at Fauske er på laveste mestringsnivå i lesing i 5. klasse, dvs. kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet som helhet i lesing. Derfor er det svært viktig å formidle litteratur og fortellinger til barn i så ung alder som mulig. Gjennom tidlig innsats vil barna være bedre rusta for skolestart og lesing og skriving. Vi vil formidle lokal litteratur og fortellinger slik at barna blir kjent med lokale fortellinger og lokal litteratur. Vi får prøvd ut nye formidlingsmetoder som ikke er mulig kun i eget bibliotek. Gjennom samarbeid får vi til mer. Vi bygger erfaring og formidlingskompetanse på et vis som vi ikke hadde klart på egenhånd. Vi får også formidla på flere bibliotek og andre arenaer enn bibliotek.
Med få personalressurser og dermed mindre tid til utviklingsarbeid og produksjon av formidlingsaktiviteter på hvert vårt bibliotek, vil vi gjennom samarbeid øke formidlingsaktiviteten til glede for alle barnehagebarn i begge kommunene (og på sikt i flere kommuner). Vi har sommeren 2021 og høst 2021 produsert og framført eventyret «Oterhammen» av Regine Normann fra Bø i Vesterålen med fortelling og musikk for barnehager. Vi har fått tilbakemelding på at kombinasjonen fortelling og musikk fungerte godt, derfor vil vi gjøre mer av dette. Nå skal vi lage nye musikalske fortellerstunder. Vi skriver musikken og sangtekstene selv og dette integreres i fortellinga. Så langt har vi invitert barnehagene til bibliotekene. Vi vil fortsette med dette, men vil i tillegg drive oppsøkende bibliotekvirksomhet ved å dra ut til andre arenaer der vi kan nå flere som ikke selv oppsøker biblioteket og bøkene/fortellingene. Vi vil besøke barnehagene og mot vår og sommer vil vi invitere til utendørs forestillinger. Vi vil at forestillingene på sikt skal bli en fast formidlingsaktivitet og på sikt inngå i daglig drift. Prosjektet inngår i bibliotekets plan over formidlingstiltak for Fauske bibliotek 2021-2022 som tiltak nr. 12: «Egenproduksjon retta mot barn i samarbeid med nabokommuner.»
Framdriftsplan: Sørfold bibliotek og Fauske bibliotek vil i samarbeid planlegge, produsere, markedsføre, framføre og evaluere egenproduksjonen «Fortell, fortell! En musikalsk fortellerstund for barn» i 2022. Vi vil ta tak i en lokal fortelling passende for barnehagebarn, bearbeide denne til et velfungerende manus (om behov) og skrive musikk (2-3 sanger) med sangtekster og legge til enkle dansebevegelser.
Bredal og Rønningen vil bruke arbeidsinnsats i perioden jan-november på dette prosjektet. Januar – april planlegges og produseres forestillinga med månedlige møter og øvinger vekselsvis på Fauske og i Sørfold. I april markedsføres/ annonseres forestillinga direkte mot tenkt målgruppe: Barnehager i Fauske og Sørfold. Forestillinga er et gratis kulturtilbud til alle kommunens barnehager. Forestillinga vil vi framføre på barnas egne arenaer – dvs. i barnehagene og vi vil også gjennomføre enkelte forestillinger ute i friluft, ettersom hva som vil passe den enkelte barnehage. Målet er å formidle utenfor biblioteklokalet og treffe nye brukere og formidle (lokal) litteratur og fortelling og musikk til denne unge målgruppa. Vi vil fortelle, spille, synge og legge inn enkle dansebevegelser i fortellerstunda for å engasjere barna underveis, uavhengig av deres språklige nivå. Forestillinga skal framføres fra mai og utover høsten. Dersom vi får fine tilbakemeldinger, kan det være aktuelt å dra på turné i «Saltenbibliotekene» og ev. til andre arenaer for å nå ut til nye brukere. Gjennom dette arbeidet vil vi tilegne oss formidlingskompetanse som vi kan dele med andre bibliotekansatte i andre kommuner hvor vi eksempelvis kan invitere til workshop på Fauske bibliotek, som er en av 10 regionbibliotek i Nordland. Her kan vi dele våre erfaringer med dette arbeidet og også ev. dele ferdigarbeida manus og musikk med andre bibliotek, som selv kan velge å sette opp dette på sitt bibliotek med egne personalressurser. Slik vil vi bidra til å øke formidlingskompetansen også i andre bibliotek med knappe personalressurser, dele erfaringer og bygge kompetanse på tvers av kommunegrensene som vil styrke formidlingsaktiviteten særlig retta mot de yngste barna i vår region.