Formidling på Tangvall, Nodeland og Vågsbygd i Kristiansand

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Tiltaksmålene omfatter 5 ansatte på Vågsbygd, Tangvall og Nodeland bibliotek
1. Ansatte skal ta i bruk lesersørvis-metoden
2. Våren 2024 har vi tre formidlingsarrangementer på kvelden for voksne ett på Vågsbygd, ett på Tangvall og ett på Nodeland – der samtlige involverte ansatte bidrar og vi inviterer organisasjoner/bedrifter i lokalsamfunnet inn.
3. Høsten 2024 gjør vi det samme, men vi går nå ut til tre ulike organisasjoner/bedrifter, ett i Songdalen, ett i Søgne og ett i Vågsbygd.
4. Vi lager korte video-presentasjoner av utvalgte bøker/temaer på sosiale medier i tilknytting til arrangementene.

Beskrivelse

Kristiansand ble i 2020 slått sammen med de to kommunene Søgne og Sogndalen. Kristiansand folkebibliotek gikk da fra å ha et bydelsbibliotek til å få tre bydelsbibliotek. Fem ansatte ved disse tre bibliotekene (Tangvall, Nodeland og Vågsbygd) ønsker å lage et litteratur-formidlingsprosjekt for voksne der vi bruker ulike medier og midler for å nå bredt ut. Vi som ønsker å jobbe med dette er Margrete Loland (bibliotekar på Tangvall 60% stilling), Merete R. Kvennvollen (bibliotekar i Vågsbygd og Nodeland 32% stilling), Katrine Tveito (litteraturformidler på Tangvall og Vågsbygd 100% stilling), Linda Strandskogen (ansvar for barn Nodeland 55% stilling) og Åse Katalin Macsali (avdelingsleder for alle filialene 100% stilling). Vi ønsker å øke formidlingskompetansen vår på flere områder, både fysisk og digitalt. Målet med dette prosjektet er å øke kompetansen til de ansatte på ulike former for formidling, og å skape en felleskapstanke der vi som avdeling får tid til å bli bedre kjent og jobbe mot et felles mål på tvers av lokasjon. Prosjektet vil også gi oss erfaring som formidlere på andre arenaer enn på biblioteket, og har som mål at formidlingen skal nå ut til nye brukere.

Prosjektet er delt i fire:

Forberedelser
Vi ønsker å ta i bruk lesersørvis-metoden i prosjektet. Det er flere som jobber på filialene som ikke har tatt kurset som ligger på bibliotekutvikling, og det er ønskelig at alle som er involvert i prosjektet tar dette som et minimum. Vi vil være en gruppe på 5 personer som blir involvert. Vi ønsker å holde 4 workshops på ca. 3 timer hver for alle som er med i prosjektet der vi jobber grundig med lesersørvismetoden og lager gode planer for de ulike delene av prosjektet. Vi ønsker også å sette oss inn i annen aktuell litteratur på området, f.eks Snakk om bok! Ei håndbok om bokprat.

Litteraturformidling på bibliotek
Vi ønsker å holde et fysiske kveldarrangement på de tre bydelsbibiotekene på våren. Dette har form som en tradisjonell bokpresentasjon kombinert med en panelsamtale der vi diskuterer de valgte bøkene. Presentasjonene skal bruke lesersørvis-metoden som utgangspunkt. Selv om vi her ikke går ut av biblioteket, så prøver vi ut en ny formidlingsform. Vi samarbeider med Frivillighetsenheten i kommunen for å invitere aktuelle organisasjoner/bedrifter inn til arrangementet.

Litteraturformidling ut i organisasjoner/bedrifter
Vi ønsker høsten 2024 å invitere oss ut i lokalsamfunnet og besøke tre ulike bedrifter/organisasjoner og holde samme type bokpresentasjon som på bibliotekene. Dette for å nå nye grupper som nødvendigvis ikke leser. Vi vil kontakte lokal presse og be dem lage reportasje om disse besøkene. Gjennom både pressen og egne kanaler vil vi oppfordre andre bedrifter og organisasjoner i nærområdet til å ta kontakt dersom de ønsker liknende besøk av oss.

Video-presentasjoner
Vi vil lage korte presentasjoner av utvalgte bøker til bruk i sosiale medier, for eksempel reels til Instagram eller supplement til bloggposter. Vi ønsker å fordype oss i å lage digitalt innhold da vi som bibliotek skal formidle litteratur og våre andre tilbud også digitalt. Det kan være relevant med kurs eller internopplæring holdt av ansatte som har kunnskap om dette. Vi ønsker å bruke bibliotekenes lokalmiljøer til innspilling av disse filmene, satt i sammenheng med innholdet i boken som skal formidles. Vi har en ansatt Katrine Tveito, som er god på å lage slike presentasjoner, vi ønsker at de andre fire skal lære av henne.

Gjennom dette prosjektet vil vi få økt formidlingskompetansen betraktelig hos mange av de ansatte på Avdeling filialer på Kristiansand folkebibliotek. Ved å styrke vår egen kunnskap kan vi holde gode litteraturarrangementer selv istedenfor å bare hyre inn eksterne krefter. Ved å samarbeide og øke kompetansen på alle filialer vil vi være flere om litteraturformidlingen og kan derfor samarbeide, istedenfor å jobbe på hver vår filial alene.

Vi har vært i dialog med Nina Stenbro ved Agder Fylkeskommune og vil være med på ulike samlinger og kompetansehevende kurs i deres regi når det gjelder aktiv formidling. Selv om vi kjører vårt eget formidlingsprosjekt, vil vi på den måten både få kompetanse og være med på å få et formidlingsnettverk via fylket sitt formidlingsprosjekt.

Margrete Loland vil være prosjektleder for prosjektet. Det er tre deltidsansatte i gruppe på fem, dette har vi tatt hensyn til når vi har planlagt og satt et realistisk ambisjonsnivået på prosjektet. Totalt jobber det 8,8 årsverk ved disse tre filialene, noen av disse vil også bidra i det praktiske arbeidet, selv om de ikke er på scenen som formidlere. Vi fem er en gjeng dedikerte formidlere som er gode til å løfte i flokk, så vi har stor tro på at dette prosjektet kan bli starten på en mer aktiv og offensiv formidlingsstrategi på bydelsbibliotekene i Kristiansand. Dette ser vi på som starten på avdelingens formidlingseventyr, vi ønsker i neste runde å ut på flere nye arenaer og nå enda flere grupper.