Formidling av aktuell litteratur til foreldre med barn i barnehage

Prosjekteier:Senja bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Mål

Vi ønsker i samarbeid med kommunens barnehager å motivere foreldre med barn i barnehage til i enda større grad å lese høyt for sine barn.
Vi vil utvikle et formidlingsopplegg som gir:
- foreldre og ansatte i barnehagen innsikt og motivasjon til å lese for barna
- gjøre det mulig for biblioteket å nå ut til alle barnehager og foreldre i vår nye kommune, til tross for begrensede ressurser

Effektmål av tiltaket:
- Spørre spørsmål på foreldremøter i kommunens barnehager høsten 2021 i forhold til deres opplevde effekt av tiltaket. (Blitt mer motivert til å lese, fått mer kunnskap om å hva som kan leses, brukt biblioteket mer til å få tak i bøker til høytlesning.)
- Måle om utlånet av billedbøker har økt på Senja biblioteket etter at tiltaket har blitt lansert (høsten 2020 i forhold til høsten 2021).

Beskrivelse

Senja bibliotek har i flere år jobbet aktivt inn mot kommunens skoler i forhold til å bli med på ulike lesekampanjer. Underveis i dette arbeidet har det vokst fram en erkjennelse av at arbeidet med å motivere til lesing må starte mens barna er enda yngre, mens de ennå går i barnehagen. Spørsmålet vi har stilt oss er hvordan vi kan nå foreldrene til barnehagebarn for å motivere til å lese høyt for sine barn.
Senja kommune er fra 2020 en ny kommune med store avstander og mange barnehager. Å oppsøke alle barnehagene vil bli for krevende ressursmessig. Vi har derfor hatt et innledende møte med virksomhetslederne for barnehagene der vi har sett på mulige måter å nå fram til foreldrene.
Tiltaket vi har diskutert er å utvikle en digital ressurs til bruk på foreldremøter i barnehagene. Den digitale ressursen skal bestå av følgende elementer:
1. To filmer på ca 30 minutter hver, der det formidles aktuell barnelitteratur. Disse filmene må revideres i alle fall hvert andre år.
2. Fem filmer på ca 5 minutter hver, der det formidles motivasjon til høytlesning (hvorfor, hvordan, når, hva, bibliotekets tjenester).
3. Spørsmål som kan brukes på foreldremøter i forbindelse med gruppesamtale etter bruk av filmene.
4. Lenker til mer litteraturformidling og informasjon.
Punkt 2-4 vil bli offentlig tilgjengelig på bibliotekets hjemmeside, mens punkt 1 vil bli tilgjengelig for de som har lenke til filmene (barnehagene).

Senja bibliotek har teknisk utstyr, programvare og kompetanse til å gjennomføre tiltaket.

Når ressursene er ferdig utviklet, vil vi teste ut hvordan de kan brukes inn mot barnehagene. Vi vil gjøre det på ulike måter i løpet av høsten 2021.
1. Vi vil delta på foreldremøter der vi viser filmene, svarer på spørsmål og deltar på gruppesamtale.
2. Vi vil delta på foreldremøter ved hjelp av teams der vi gjør det samme som under punkt 1.
3. Ansatte i barnehagene viser filmene og administrerer gruppesamtale,
I forbindelse med punkt 3 vil det være nødvendig å gjennomføre korte møter på teams med de barnehageansatte som skal bruke ressursene på foreldremøter.

I tillegg til de effektmål som er beskrevet under tiltaksmål, vil vi evaluere hvordan de ulike måtene å bruke ressursene på har fungert. Vi kan så gjøre endringer i opplegget som gjør at det blir enda bedre i forhold til å nå ønsket mål.
Målet er å kunne utvikle et opplegg som tas i bruk på en planmessig måte i kommunens barnehager for å sikre at vi når tiltaksmålet. Prosjektet vil gi oss et formidlingsopplegg som vil nå mye lengre ut enn vi gjør i dag, men som kan gjennomføres innenfor rammen av våre ressurser.

I Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 nevnes samarbeid mellom folkebibliotek og barnehage som viktig. På side 18 i planen fremheves det at det er viktig å stimulere til at barn blir lest for hjemme, og på side 20 i planen står det at folkebibliotekene skal være samarbeidspart og bibliotekfaglig veileder for både barnehager og grunnskole. Prosjektet vil være med på å oppfylle dette. (se også tiltak 35 i handlingsplanen til den regionale bibliotekplanen)

I kortversjonen av planen handler et hovedpunkt om «litteratur og kultur» (side 9 i planen). Vårt tiltak vil være med på å fremme flere av målene under dette punktet, bl.a. følgende:
- Fremme lesing og leselyst
- Styrke og utvikle folkebibliotekene som formidlere av litteratur og kultur
- Stimulere til norsk språkutvikling

I bibliotekplanen for Senja bibliotek vektlegges tilbudet til barn og unge. For å nå barna trenger vi nye metoder og opplegg som er skreddersydde og kostnadseffektive. Dette er blitt særlig aktuelt i vår nye kommune med store avstander.