Felles søknad fra Nordland om midler til aktiv formidling

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Nordland fylkesbibliotek
Samlet støtte:900 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Målet er at bibliotekansatte kan jobbe mer med aktiv formidling, digital litteraturformidling og utvikling av samarbeid. Samlet sett skal dette resultere i at nye brukere og brukergrupper nås samt økt utlån og aktivitet i søkerbibliotekene. På lengre sikt skal tiltaket endre bibliotekenes praksis til enda mer aktiv formidling.

Beskrivelse

Søknaden er felles for 17 folkebibliotek i kommuner i Nordland:
Herøy
Alstahaug
Leirfjord
Vefsn
Hattfjelldal
Dønna
Nesna
Hemnes
Lurøy
Træna
Rødøy
Beiarn
Saltdal
Steigen
Sortland
Andøy
Moskenes

Under forberedelse til søknaden kom det inn mange innspill fra bibliotekene. Det er uhensiktsmessig å beskrive alle de ulike aktivitetene som kom frem i prosessen. I denne søknaden beskrives aktivitetene på et overordnet nivå, men eksemplifisert.

Denne søknaden har tiltak som faller innenfor alle tre kategoriene som personalressurser kan benyttes til. Dvs. at frigjort arbeidstid brukes til litteraturformidling til nye brukergrupper og til å bringe biblioteket ut av bibliotekrommet. Videre vil tiden benyttes til digital litteraturformidling, gjennom bl.a. podcast. I tillegg vil tiltaket utvikle samarbeid med relevante organisasjoner slik at mer tid kan brukes på formidling.

Hovedansvarlig for gjennomføring er det enkelte folkebibliotek. Bibliotekene har naturlig nok ulike forutsetninger, og det vil derfor være opp til det enkelte bibliotek lokalt å velge ut hvilken innretning tiltaket vil ha og hvordan det gjennomføres. Søknaden legger derfor ikke opp til at alle bibliotekene skal ha tiltak som rommer alle tre kategoriene, men at dette tilpasses lokale forhold.

Fylkesbiblioteket vil koordinere arbeidet i løpet av prosjektåret, og et felles forum etableres for erfaringsutveksling underveis i prosjektperioden.

Eksempler på aktiv formidling til nye brukergrupper er tilflyttede, engelsktalende personer der engelsk litteratur er aktuelt å formidle. Videre innsats knyttet til språkopplæring der litteraturformidling inkluderes som bærer av både språk- og kulturkompetanse.

Nye arenaer for formidling vil omfatte festivaler, blant annet gjennom litteraturfestivalen Bokstorm, årlige markeringsdager ala Verdens helsedag m.m. Ved å være til stede på nye arenaer åpnes det opp for at biblioteket møter nye brukere.

Samisk tematikk er særlig relevant i Nordland.

Aktivitetene som gjennomføres er ny praksis som bygger opp egen kompetanse. Slik oppbygging er mer tidkrevende enn vanlig etablert praksis, men vi forventer at dette vil resultere i at kompetansen og nettverkene som etableres benyttes videre etter prosjektperioden. Videre forventer vi at bibliotekene blir mer synlige i lokalsamfunnet, nye innbyggere blir bibliotekbrukere, at utlånet økes og at mer tid benyttes til aktiv formidling etter prosjektslutt.

Fra vårt ståsted er vi tilfreds med utlysningen, da den passer godt med Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025. Planen har som målsetting 1 at «Bibliotekene skal være aktive formidlere av litteratur, kultur og kunnskap». Strategisk gjøres dette ved «prioritering av aktiv formidling» (strategi 1.2) og ved å «anvende brukerorientert formidling for å rekruttere nye bibliotekbrukere» (strategi 1.3).