Digital formidling

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Lyngen bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket forlenges i forhold til oppr. tidsplan.

    Publisert: 01. august 2023

Mål

Det overordnede målet for satsingen vi søker om midler til er å nå ut til nye brukere av biblioteket gjennom en økt satsing på digital formidling. Per nå er de typiske bibliotekbrukerne barn rundt mellomtrinnsalder, som ofte besøker biblioteket i skolesammenheng. I tillegg til dette har vi også en hard kjerne av pensjonister som bruker biblioteket flittig. De vi ønsker å nå gjennom denne satsingen er primært unge rundt ungdomsskolealder, men vi vil også forsøke å nå yngre voksne.

Beskrivelse

Lyngen folkebibliotek ønsker å jobbe med aktiv gjennom en spesifikk satsing på biblioteket som digital møteplass og arena for formidling. Hensikten med dette er å utnytte det faktum at digital samhandling har blitt en naturlig del av hverdagen til svært mange. Vi vil så bruke disse kanalene til å nå ut til flere grupper med formidlingen. Og når formidlingen er digital vil det være enklere å komme utenom problemet knyttet til avstand, som er en betydelig utfordringen i Lyngen kommune, med mange småbygder spredt rundt i kommunen

For å nå ut til de unge i hele kommunen ønsker vi å prøve ut forskjellige former for digital formidling, for eksempel gjennom å

-Produsere litteraturpodcaster.

-Gjennomføre digital lesesirkel.
-Bruke sosiale medier som TikTok og Instagram som kanaler for formidling

-Gjennomføre streamede arrangementer (foredrag etc).

-Bruke video mer aktivt (for eksempel gjennom Youtube).

Vi henter «mandatet» for denne satsingen fra loven om folkebibliotek, samt den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023. Et av punktene i formålsparagrafen er at bibliotekets tjenester skal gjøres kjent i befolkningen. Selv om det er rimelig å anta at de fleste vet AT det finnes et bibliotek, er det ikke sikkert at alle vet at et folkebibliotek er mer enn et bokdepot. Gjennom å bruke digitale kanaler håper vi å nå brukere som ellers hadde styrt unna biblioteket.

Digital formidling nevnes også spesifikt i den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023, og kan lett settes i sammenheng med et av de andre målene, nemlig å nå ut til nye lesere og brukergrupper.

Da vi allerede har gjennomført en pilot knyttet til bruk av TikTok, ser vi for oss at det er et stort potensiale for å gjøre digital formidling til en integrert del av vår daglige drift. Det vi ønsker å oppnå gjennom dette prosjektet er å gjøre denne satsingen mer helhetlig og gjennomtenkt, for eksempel gjennom å sørge for at vi tar “universell utforming” med i betraktningen når vi jobber digitalt.

Vi er allerede i gang med et prosjekt som har mottatt støtte fra NB. Dette er knyttet til utadrettet formidling, og å ta biblioteket til steder hvor det er mulig å nå nye brukere. En del av denne formidlingen har blitt gjennomført digitalt, og vi har gjort oss flere erfaringer. Det vi ønsker å oppnå i videreføringen er å løfte og spisse den digitale satsingen.