Bøker rundt bålet

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Jevnaker bibliotek
Samlet støtte:40 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Mål for prosjektet: Med prosjektet Bøker rundt bålet har vi som mål at flere av innbyggerne i Jevnaker skal lese litteratur og bruke biblioteket aktivt. Vi skal stimulere til dette ved å ta med litteraturen og biblioteket ut av biblioteklokalet for å møte ikke-leserne og ikke-brukerne på andre arenaer i bygda, der de naturlig ferdes. Biblioteket og vårt tjenestetilbud skal gjennom dette gjøres kjent for innbyggerne. Biblioteket skal knytte seg til flere samarbeidspartnere, både lag og foreninger og innbyggere. Sammen skal vi tilrettelegge for at litteraturformidlingen kan finne sted og at vi treffer mennesker som ikke leser litteratur eller bruker biblioteket i dag.
Effektmål
5 % økning av registrerte aktive lånere ved utgangen av 2021, sammenlignet med starten av året
5 % økning i utlån av fysiske bøker sammenlignet med 2019
5 % økning i utlån av e-bøker og e-lydbøker sammenlignet med 2020

Beskrivelse

Bøker rundt bålet
Vi har kalt prosjektet vårt Bøker rundt bålet. Konseptet er enkelt: Vi møtes rundt bålet med bøkene. Det ligger i menneskenes natur at vi samler oss rundt leirbålet og deler fortellinger. På den måten kan vi skape fellesskaper i lokalsamfunnet, formidle litteratur, og bidra til bedre folkehelse gjennom å tilrettelegge for uteaktivitet og forebygging av ensomhet.

Vi ønsker å skape trygge rammer og lav terskel for å delta. Det kan foregå nært der folk bor: på Torget, på lekeplasser og i nabolag. Vi ser også for oss arrangementer på setrer og grillhytter med skogen som ramme.

Vi har ikke siktet oss inn på ei spesiell målgruppe, men tenker at vi med ulike arrangementer på forskjellige plasser vil nå mange forskjellige målgrupper. Vi ønsker å samarbeide med lag og foreninger og innbyggere.

Bøkene og litteraturen skal være i sentrum. Det blir også en mulighet for oss til å synliggjøre biblioteket, som for eksempel de digitale tjenestene og at biblioteket kan brukes som en møteplass og arena for lag og foreninger og innbyggere.

Helt konkret ser vi for oss at et arrangement varer fra 1,5-3 timer, hvor selve litteraturformidlingen varer i 30-40 minutter. Vi tenner bål når årstidene tillater det. Folk kan ha med seg mat og drikke. Vi legger også opp til at man kan gjøre ulike aktiviteter sammen.

Konseptet er enkelt og vi tenker at det er overkommelig for oss å gjennomføre 10 til 12 arrangementer i løpet av 2021. Alle de tre ansatte på biblioteket skal bidra.

Gjennomføringen av dette prosjektet vil kreve en del forarbeide i form av nettverksbygging, planlegging osv. Prosjektmidler vil gå til å lønne vikar for å frikjøpe de fast ansatte til å jobbe med dette.

Eksempler på arrangementer vi har sett for oss:
• Påskekrim på Torget
• Grøsserkveld med ulike lag og foreninger
• Samarbeide med velforeninger om nabolagsarrangementer
• Litteraturformidling på setrer.
• Ligg og lytt på stranda.
• Lokalhistorisk vandring. Snublesteinene i sentrum. Blande lokalhistorie med skjønnlitteratur.

Eksempler på aktuelle samarbeidspartnere:
• JIF mosjon
• Speideren
• 4H
• Jevnaker jeger og fisk
• Velforeninger
• SFO
• BUA

Kulturpolitisk plattform: Kultur for framtida
Det er vedtatt en kulturpolitisk plattform for Jevnaker kommune 2019-2030. Det er utarbeidet tolv strategier hvor tre av dem spesielt utpeker seg som relevante med tanke på formidling av lesing, litteratur og bibliotek:

4: Alle innbyggere skal sikres samme tilgang til et mangfold av kulturopplevelser, på ulike arenaer:
Ved å ta med litteraturen ut av biblioteket og formidle den på andre arenaer vil vi kunne gi flere innbyggere tilgang til nære kulturopplevelser.

7: Kultur og frivillighet skal være en bærende del av den kommunale primærforebyggende innsats for folkehelse:
Vi vet gjennom flere prosjekter med innbyggerinvolvering i kommunen at innbyggere savner møteplasser. Ensomhet er et stort samfunnsproblem. Ved å skape nye møteplasser hvor vi kan formidle lesing og litteratur vil vi kunne bidra positivt til folkehelsa.

9: Kommunens natur- og kulturgitte forutsetninger skal benyttes maksimalt for å styrke et levende kulturliv:
Vi ønsker å bruke lokalmiljøet som formidlingsarena. Vi har flott natur i umiddelbar nærhet. Det finnes mange lekeplasser, lavvoer, strender, hytter osv. som kan brukes som arenaer for formidling og møter mellom mennesker.

Videreføring
Vi har snakket mye om at vi må ta med biblioteket ut av biblioteklokalet. En ting er å snakke om det, noe annet er å gjøre det. Gjennom dette prosjektet vil vi få det puffet vi trenger for å komme i gang, og komme oss ut av lokalet. Vi vil få trening i ulike typer formidling på ulike arenaer. Vi vil gjennom prosjektperioden ha opparbeidet oss kompetanse og erfaring og være tryggere i formidlingssituasjoner, både i og utenfor biblioteket.

En del av jobben i prosjektperioden vil være å knytte kontakt med aktuelle lag og foreninger og privatpersoner. Med tanke på videreføring er mye av denne jobben gjort i prosjektperioden. Vi vil i forlengelsen kunne bygge videre på det samarbeidet vi har bygget opp i prosjektperioden.

Dette prosjektet går dessuten rett inn i satsningsområdene våre framover. I Biblioteket som samskaper har vi arbeidet med møteplasser og fellesskaper, og dette ønsker vi å jobbe med å videreutvikle sammen med lokalsamfunnet. Vi ønsker at enda flere av innbyggerne ser biblioteket som relevant i sine liv, og da kan vi ikke sitte inn på biblioteket å vente på at de skal komme til oss.

Vi jobber også med å utvikle et mobilt bibliotektilbud og kartlegger nå ulike tekniske løsninger for dette. Planen er å kunne drive oppsøkende bibliotekvirksomhet med mulighet for utlån av medier utenfor bibliotekets lokaler. Vi planlegger å oppsøke den lokale Randsfjordfestivalen, torgdager i sentrum, sportsarrangementer, badestrendene om sommeren o.l.