Biblioteksamarbeid i Østre Agder. Et felleskap for formidling og mot utenforskap.

Prosjekteier:Tvedestrand bibliotek
Samlet støtte:110 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Andre filressurser

Mål

Innbyggere i nedslagsfeltet for samarbeidet skal oppleve en variert og relevant formidling, med et særlig fokus på å bygge ned og motvirke utenforskap i alle aspekter.
De fem samarbeidende bibliotekene skal minimalisere sin sårbarhet som små og danne en fast, god ramme for formidling.

Beskrivelse

Søker er folkebibliotekene i Åmli, Vegårshei, Gjerstad og Tvedestrand og skolebiblioteket ved Tvedestrand vgs, som har mange elever fra disse fire kommunene. Folkebibliotekene er små (fra ca 1800 til ca 6000 innb). Tre av dem har opplevd til store nedskjæringer det siste året, bl a med svekket mulighet for å oppfylle sitt samfunnsmandat innen formidling som følge.

Bakgrunn:
I 2020 startet disse fem bibliotekene et samarbeid om «Eg heiter Håvard Hedde» - et prosjekt for aktiv formidling i Østre Agder», med Agder fb som rådgiver. Støtteytere er Nasjonalbiblioteket og Agder fylkeskommune. Prosjektet er godt i gang og har allerede skapt mange spin off-muligheter. For en del av bibliotekene i samarbeidet er formidlingsaktiviteten i dette samarbeidet den eneste muligheten til å involvere seg i formidlingstiltak. En erfaring er dermed at alene er vi for små, men sammen kan vi få til en del.

Tiltak:
Dette bibliotekfelleskapet ønsker nå å:
A. Følge opp to muligheter som har åpnet seg ved Håvard Hedde-prosjektet, men som går ut over dette prosjektet:
- Felles «Shared reading»-grupper i Østre Agder
- Workshops mot utenforskap ved bibliotekene
B. Utvide og utdype det organisatoriske samarbeidet ved å skape et vedvarende samarbeidsmiljø for formidling, gjerne gjennom f eks digitale /mulitmediale formidlingskanaler

Felles Shared reading-grupper i Østre Agder:
I tråd med et av tiltakene i Håvard Hedde-prosjektet vil Sigrid Nesland Vejen ved Åmli bibliotek bli sertifisert som Shared reading-leseleder i oktober 21.

Vi søker om støtte til å opprette og drive fire «Interkommunale» shared Reading-grupper i Østre Agder, med tils seks samlinger i hver av gruppene i l a 2022.

- Faglig leder: Sigrid Nesland Vejen, som selv leder, evt engasjerer andre kvalifiserte leseledere.
- Gruppene vil ha ulik profil og rekrutteres fra hele distriktet via de enkelte bibliotekenes nettverk.
- Mulige profiler: «De flinke og stille»; arbeidsledige; drop out-ungdom; digitalt utenforskap, bevegelseshemmede mm. Gjerne på tvers av alders- og etnisitetsgrenser mm.
- Gruppene spres i hele nedslagsfeltet, gjerne til utradisjonelle samlingssteder (f eks kafe, museum, ungdomsklubb, kirke). Minst én av gruppene kan gjerne møtes digitalt (zoom, teams el l).
- Biblioteksjefer / bibliotekansatte er med som deltaker i gruppene, for på sikt å bygge opp erfaring og realkompetanse.

Workshops mot utenforskap ved bibliotekene:
En ytelse fra DKS Agder har gjort det mulig å starte produksjonen av en DKS-workshop med arb. tittel: «Hvem er Håvard Hedde i dag?», som et bi-prosjekt under Håvard Hedde-paraplyen. Scenekunstner Nora G. Svalheim og musiker Åsmund Solberg utvikler denne workshopen, med produksjonsperiode oktober 2021 – juni 2022. Målgruppe: ungdomsskolen. Planlagt turne høsten 2022. (Prosjektbeskrivelse kan ettersendes).
Denne produksjonen er svært relevant for bibliotekene våre, men ytelsen fra DKS gir ikke rammer for å trekke den inn her.

Vi søker om støtte til å prøve ut / tilpasse denne workshopen til andre målgrupper, f eks flyktningemiljøer, andre voksne/tverralderlige utenforskapsgrupper, med én workshop i hvert av bibliotekene i l a 2022.

Utover disse tidsavgrensede tiltakene vil vi utvide og utdype det organisatoriske samarbeidet mellom våre biblioteker:

Vi søker om støtte til frikjøp til prosjektledelse/formidling, 20% st. i 1/1 år.

Oppgavene kan / vil bl a være
- Bygge opp / administrere samarbeidsnettverket og kommunikasjonen mellom bibliotekene.
- Overordnet admin av Shared reading-grupper og Workshop’er mm.
- Utforme / gjennomføre felles digitale / mediale formidlingstiltak som f eks «Bok-tik-tok», biblio-blogg, biblio-podcast, bokanbefalinger i lokalavisen mm, hvor samtlige involverte er med å utvikle innhold.

Forankring og effektmål:
Prosjektet er forankret i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-23, som vil at bibliotekene skal være «synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner» som når nye brukere med litteratur og lesing (s 4), og bidrar til å «forme et samfunn der kunnskap, kultur, litteratur og lesing er tilgjengelig for alle og brukes av flest mulig» (s 21).
Prosjektet føyer seg inn i Regionplan Agders mål innen levekår, likestilling, inkludering og mangfold, basert bl a «Agders særlige utfordringer med ungt utenforskap» (Handlingsprogram, 2021-24, regionplan Agder s. 2) og FNs bærekraftsmål bl a innen sosial utvikling.

Kvantitative effektmål vil være
- Antall Shared reading-grupper / gruppesamlinger og workshops som nevnt i planen
- En økt samhandling mellom bibliotekene i samarbeidet tydeliggjort gjennom antall samarbeidsprosjekter / gjennomføringer.
Prosjektet vil samtidig ha et stort fokus på de målene som ikke uten videre kan måles kvantitativt: Opplevelsen for enkeltpersoner og miljøer av at bibliotekets formidling bidrar til gode valg og forbedret livskvalitet i pakt med bibliotekets og samfunnets grunnleggende verdier innen demokrati, kunnskap og dannelse.