Bibliotekaren inn i klasserommet – barnebokbad som formidlingsmetode til mellomtrinnet

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Lierne bibliotek
Samlet støtte:240 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Forlenget til 2024.

    Publisert: 01. november 2023

Mål

Resultatmål:
– Styrket formidlingskompetanse for 7 bibliotekarer i fire kommuner i Trøndelag
– 200 barn på mellomtrinnet i de fire trønderske kommunene Lierne, Røros, Frøya, og Oppdal får besøk av bibliotekar fra folkebiblioteket i klasserommet, der de sammen jobber grundig med ei bok fra Bærekraftsbiblioteket i en prosess som leder frem til…
– … at det arrangeres 8 barnebokbad i løpet av høsten 2023
Effektmål:
Formidling av litteratur for elever på mellomtrinnet, uavhengig av leseferdigheter
Bidra til økt og tettere samarbeid mellom folkebiblioteket og skolene i kommunen
Barna blir bedre kjent med folkebibliotekaren
Bibliotekene viser aktiv tilstedeværelse i skolen
Styrke barns tro på seg selv som samfunnsaktører, og gi dem verktøyene de trenger for å
delta i samtaler om verdens felles arbeidsplan; FNs bærekraftsmål
Bidra til økt kunnskap om barnefattigdom

Beskrivelse

I dette formidlingstiltaket skal bibliotekarer fra fire folkebibliotek ut av biblioteket og inn i klasserom på mellomtrinnet. De skal sammen med elevene jobbe grundig med ei felles bok. Metoden som brukes kalles Barnebokbad, og er en svært god metode for å nå fram til alle elever. Det er en pedagogisk og inkluderende metode som sørger for gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler om litteratur, uavhengig av det enkelte barns leseferdigheter.

Boka det jobbes med, velges fra Bærekraftsbiblioteket. På denne måten knytter tiltaket både litteraturformidling og lesning sammen med kunnskapsformidling. Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr elever en litterær og samtalebasert forståelse av bærekraftsmålene. Flere av bøkene fra boklisten til bærekraftsmål 1 i Bærekraftsbiblioteket egner seg spesielt godt til å brukes med barnebokbad-metoden. Her finner vi Ingeborg Arvolas Buffy By er talentfull, Marianne Kaurins Syden, Harald Nortuns Blå Flaggermus, og Arne Svingens Sangen om en brukket nese. Bøkene passer for mellomtrinnet, de har interessante karakterer og hendelser, samtidig som at bøkene er et godt utgangspunkt for å snakke om barnefattigdom. Bøkene skildrer det vanskelige temaet med alvor, men også humor og varme.

Elevene ledes inn i teksten av bibliotekaren; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori, angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring, til etikk og dramaturgi. Metoden anbefaler at en bibliotekar har rollen som samtaleleder.

Høytlesning er i utgangspunktet et ufravikelig prinsipp i arbeidet med denne metoden. Det er det eneste som sikrer at samtlige elever stiller på lik linje, uavhengig av leseferdighet/ –hastighet/ –interesse/ -glede. Vi ønsker å bidra til positive erfaringer med litteratur, uavhengig av leseferdigheter. Ved å ta i bruk denne metoden i klasserommet vil vi nå fram til alle elevene, og kan skape en arena for mestring, også for elever som har vansker i møtet med litteratur. Vi når også de som ikke har lesekultur hjemme, eller blir tatt med på biblioteket av foreldrene.

Fire folkebibliotek i Trøndelag har gått sammen om denne søknaden: Lierne, Oppdal, Røros, og Frøya. Barnebokbad har ikke vært utprøvd som formidlingsmetode av disse bibliotekene tidligere.
I Lierne er skolebibliotekene små og derfor har folkebiblioteket en viktig rolle med å forsyne og formidle litteratur til skolene og elevene. Derfor er det av stor interesse å prøve ut en ny metode for formidling av litteratur der vi når alle.
Røros bibliotek har et nært og godt etablert samarbeid med skolen, og prioriterer arbeidet med litteraturformidling. Det å teste ut nye metoder for formidling er derfor av stor interesse.
Biblioteket på Frøya har funksjon som skolebibliotek, og vi har faste avtaler med flere skoler og har daglige besøk av de nærmeste skolene. Formidlingstiltaket vil derfor rettes mot de små skolene som ligger lengre unna og har få elever for å øke samarbeidet med disse. Disse skolene har også mistet tilbudet sitt med jevnlige besøk av bokbussen. Dette er Dyrøy og Nordskag skoler som har ca. 15 elever hver på mellomtrinnet, totalt 30 elever.
Oppdal bibliotek er nabo til den største barneskolen i kommunen. I bibliotekets plandokument er samarbeid med skoler og skolebiblioteker et eget utviklingsmål. Vi har startet jobben med å få skolene til å formulere en visjon for deres skolebibliotek, og formidlingstiltaket med barnebokbad er en opplagt del av dette arbeidet.
Det er tenkt at en til to bibliotekarer fra hvert bibliotek gjennomfører kurs i metoden våren 2023. Høsten 2023 gjennomføres prosessene i forkant av selve barnebokbadet med elevene. Bibliotekene ønsker å kjøre prosessen i flere omganger med forskjellige klasser. Det vil gi oss flere erfaringer. Til slutt vil vi arrangere selve forfattermøtet – barnebokbadene. Det søkes her om midler til å leie inn vikarer, slik at de ansatte ved folkebibliotekene blir fristilt til å gjennomføre formidlingstiltaket.

Trøndelag fylkesbibliotek, som samarbeidspartner i prosjektet, har søkt Kulturrådet om støtte til kurs i metoden, samt forfatterturneer. Uavhengig av om det skulle bli innvilget støtte fra Kulturrådet, vil fylkesbiblioteket legge til rette for at bibliotekarene i disse fire kommunene får gjennomført kurs i Barnebokbad-metoden, samt tilby forfattermøter slik at de kan gjennomføre minst ett barnebokbad hver. Fylkesbiblioteket vil også legge til rette for felles møter for erfaringsutveksling mellom de fire kommunene, både før, under, og etter tiltaksperioden.

I samarbeid med FN-sambandet vil vi i tillegg tilby et eget undervisningsopplegg til klassene, som knytter sammen temaet barnefattigdom, bærekraftsmålene, og den boka elevene har jobbet med.

Det ligger intensjoner om videreføring av bruk av metoden. For eksempel at det gjennomføres et barnebokbad i hver av de fire kommunene med mellomtrinnet hver høst.