BarneHAGEN

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Malvik bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Mål

Gjøre bibliotekets tjenester bedre kjent, slik at flere aktivt oppsøker bibliotekets arrangementer og verksteder. Spesielt grupper som vanligvis ikke oppsøker biblioteket, og som vanligvis ikke deltar i de aktivitetene som tilbys. I barnehagen når vi ut til hele familien. Målet er at informasjon, aktiv formidling og verksteder ute i barnehagene vil få flere til å oppsøke bibliotekets faste aktivitetstilbud.
Nå de barna og familiene som vanligvis ikke omgir seg med bøker. Terskelen for lån av bøker blir lavere når man kommer på biblioteket for å delta i en aktivitet/verksted. Økt utlån.
Økt leselyst og økte leseferdigheter hos barn og voksne. Økt fokus på litteratur i barnehagen vil gi leselyst og leseglede i tidlig alder. Hjemlån av bøker fra biblioteket via barnehagen vil gjøre litteraturen mer tilgjengelig.
Økt samarbeid mellom bibliotek og barnehage. Videreutvikle en modell hvor biblioteket tilbyr aktiv formidling, aktiviteter og verksteder både i barnehagene og i biblioteket.

Beskrivelse

*Tiltaket tar utgangspunkt i
1: Rammeplan for barnehagene (2017)
Under fagområdet «Natur, miljø og teknologi» slår rammeplanen fast at opplevelse og erfaring i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Under fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst» framholdes det at barna skal få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger som kilde til opplevelse, kunnskap og refleksjon.
2: Handlingsplan for bibliotekene i Malvik kommune (2016):
I handlingsplanens visjon legges det vekt på biblioteket som utadrettet virksomhet. Biblioteket skal «selge» sitt produkt, gi gode opplevelser og samarbeide med andre for å nå ut til flere. Under de ulike fokusområdene i planen vektlegges aktiv formidling med tanke på opplevelse, aktivitet og kunnskap. Herunder formidlingstiltak dirkete knyttet opp mot barnehager, også med tanke på bibliotekets rolle som lærings- og kunnskapsarena. Folkebibliotekets tjenester skal være lett tilgjengelig, her også med tanke på oppsøkende bibliotektjenester.
3: Barnehagebiblioteket (formidlingsprosjekt 2021):
Biblioteket fikk i 2021 midler til etablering av barnehagebibliotek. Dette er etablert og tatt veldig godt imot. Erfaringen med barnehagebiblioteket gjør at vi ønsker enda mer og enda tettere samarbeid med barnehagene. BarneHAGEN vil være et steg på veien for et mer aktivt samarbeid, hvor aktiv formidling blir knyttet opp mot litteratur og verksteder. Barnehagebiblioteket tar vi med oss inn i daglig drift.
4: Fremtidens frøbibliotek (utviklingsprosjekt i biblioteket 2021):
Biblioteket fikk i 2021 utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle biblioteket som kunnskapsarena for bærekraft, artsmangfold, og økt kunnskap om pollinerende innsekter og stedegne arter, og gjennom dette gjøre biblioteket til en aktiv arena for kunnskap, aktivitet og læring. Prosjektet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål og henvender seg i hovedsak mot voksne, elever i grunnskole og elever i videregående skole.

Gjennom formidlingsprosjektet BarneHAGEN ønsker vi å ta med oss Fremtidens frøbibliotek ut i barnehagene. Vi ønsker å tilby et opplegg med litteratur og verksteder med fokus på «fra jord til bord». Dette fordi bevisstgjøring på hvor maten kommer fra, hvordan maten dyrkes og hvordan maten ser ut og smaker.

*Praktisk gjennomføring
Malvik kommune har til sammen 15 barnehager, inkludert private barnehager og familiebarnehager. I dette prosjektet ønsker vi i første omgang å gi et tilbud til et utvalg av barnehager, slik at vi kan utvikle et godt konsept og gode metoder med tanke på videre drift. Utvalget gjøres i samarbeid med leder for Virksomhet barnehage, slik at vi treffer de gruppene av barn og foreldre som kan ha størst nytte av prosjektet.

I prosjektet ønsker vi at hver barnehage skal få besøk fra biblioteket en gang pr måned, men med litt større aktivitet vår og høst med tanke på såing og høsting. Hvert besøk vil inneholde en fortellerstund og/eller et verksted rundt temaene bærekraft, artsmangfold, pollinerende innsekter og stedegne arter. På våren vil vi samarbeide med barnehagene for å så frø og sette poteter. Vi ønsker at barna også får mulighet til å ta med noe hjem, slik at de kan se det vokse gjennom sommeren.

Biblioteket vil bygge opp temakasser med bøker som barnehagene får låne i perioder. Bøkene skal være tilgjengelige for barna i barnehagen, og kan lånes med hjem mot registrering på liste i barnehagen.

Det utarbeides en brosjyre som deles ut til alle barna i de aktuelle barnehagene. Brosjyren presenterer prosjektet og bibliotekets arbeid og tilbud. Informasjonen vil også finnes på bibliotekets hjemmeside. Ansvarlig for prosjektet vil også invitere seg inn i barnehagenes personalmøter for å sikre en forankring i hele personalet.

Eksempler på tema og verksteder:
Frøverksted – vi leser om ulike typer frø og sår sammen
Potetverksted – vi leser om og setter poteter
Meitemarken
Inntektsverksted – vi lager pollinerende innsekter av gjenbruksmaterialer
Blomsterverksted – vi lager stedegne blomsterarter
Miljødetektiver
Høsttakkefest