Barnehagebiblioteket

Prosjekteier:Malvik bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Mål

* Gjøre bibliotekets tjenester bedre kjent i kommunen, få flere til å oppsøke biblioteket, øke utlånet og få flere til å lese.
I barnehagene når vi ungene tidlig, også foreldre, søsken og besteforeldre. Målet er at aktiv formidling og hjemlån av bøker via barnehagen vil få flere til å oppsøke biblioteket. Det vil øke utlånet og føre til flere aktive lesere.
* Nå grupper som vanligvis ikke leser så mye og som ikke i stor grad omgir seg med litteratur.
Nå de barna og de familiene som vanligvis ikke omgir seg med bøker. Terskelen for lån blir lavere når bøker kan lånes direkte fra barnehagen.
* Økte leseferdigheter hos barn og voksne.
Økt fokus på bøker, litteratur og lesing vil gi leselyst og leseglede i tidlig alder.
* Få barnehagebiblioteket inn i bibliotekets daglige drift.
Høste erfaringer med barnehagebibliotek, utvide vår egen kompetanse og utvikle et opplegg for barnehagebibliotek som kan inngå i bibliotekets daglige drift.
* Litteratur til alle.

Beskrivelse

Tiltaket tar utgangspunkt i:
1: Rammeplan for barnehagen (2017):
Under fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» slår rammeplanen fast at barna skal møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnas skal erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, og oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Personalet skal blant annet tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer.
2: Strategi for språk, lesing og skriving i Malvik kommune (2019):
Språkstrategien for Malvik kommune skal øke de ansattes kompetanse på språk, lesing og skriving, slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. I tiltaksplan for helsestasjon og barnehage er det et mål at ansatte i barnehagene skal legge til rette for, og fremme god språkutvikling. Dette skal blant annet gjøres gjennom arbeid med språklig bevissthet, ved å gi barna tilgang til litteratur og utforskende språklige aktiviteter.
3: Handlingsplan for bibliotekene i Malvik kommune (2016):
I handlingsplanens visjon legges det vekt på biblioteket som utadrettet virksomhet. Biblioteket skal «selge» sitt produkt, gi gode opplevelser og samarbeide med andre for å nå ut til flere. Under de ulike fokusområdene i planen vektlegges aktiv formidling med tanke på opplevelse, aktivitet og kunnskap. Herunder kommer formidlingstiltak dirkete knyttet opp mot barnehager, også med tanke på bibliotekets rolle som læringsarena. Folkebibliotekets tjenester skal være lett tilgjengelig, her også med tanke på oppsøkende bibliotektjenester.
Malvik kommune har til sammen 15 barnehager, inkludert private barnehager og familiebarnehager. I dette prosjektet ønsker vi i første omgang å gi et tilbud til et utvalg av barnehager, slik at vi kan utvikle et godt konsept og gode metoder med tanke på videre drift. Utvalget gjøres i samarbeid med leder for Virksomhet barnehage, slik at vi treffer de gruppene av barn og foreldre som kan ha størst nytte av prosjektet.
Praktisk gjennomføring
I prosjektet ønsker vi at hver barnehage skal få besøk fra biblioteket en gang pr måned. Besøket vil ha en varighet på ca 45 minutter. Hvert besøk vil inneholde en lesestund/fortellerstund med samtaler rundt bøker og presentasjon av nye bøker i bokkassen. Vi ønsker å legge vekt på gode lesestunder og leseopplevelser og også modellere gode lesestunder for de ansatte i barnehagen.
Biblioteket vil ved hvert besøk ha med nye bøker til barnehagebiblioteket. Vi ønsker å etablere kasser med variert innhold, men etter hvert også temakasser som kan bestilles etter behov. Bøkene skal være tilgjengelige for barna i barnehagen og gjerne brukes gjennom hele barnehagedagen. Bøkene vil også lånes med hjem mot registrering på liste i barnehagen. Det etableres egne hyller for hjemlån i barnehagens garderobe. Her vil det også være mulig å henge opp plakater som informerer om bibliotekets aktivitet.
Malvik bibliotek har fått midler til Folkeverksted fra Trøndelag fylkeskommune i perioden 2020-2022. Vi ønsker å ta med oss konseptet ut i barnehagene, også for å sette fokus på tilbudet som finnes i biblioteket, og som gratis kan benyttes av barnefamilier i kommunen.
På hver barnehage/avdeling vil vi ha en bokansvarlig. Bokansvarlige vil ha ansvar for kommunikasjon med biblioteket og ha ansvar for bokkasser og lister. Bokansvarlige vil delta i møter med biblioteket for å få presentert nye bøker og dele erfaringer.
Biblioteket deltar på barnehagenes foreldremøter for å informere om prosjektet/tilbudet og fortelle om biblioteket sitt generelle tilbud i kommunen.