Aktiv formidling ved Skiptvet bibliotek

Prosjekteier:Skiptvet bibliotek
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021

Søknad

Mål

Å formidle litteratur og bibliotekets tilbud på arenaer utenfor biblioteket for å synliggjøre biblioteket overfor nye brukergrupper og på sikt øke bibliotekutlånet.

Beskrivelse

Vi ønsker å prøve ut ulike arenaer for litteraturformidling utenfor biblioteklokalet.
Blant arenaene som ønskes utprøvd, kan nevnes:
Litteraturformidling for barselgrupper hos den lokale helsestasjonen.
Lese- og samtalegrupper hos ulike grupper hos Dagsenteret, bl.a. unge psykisk utviklingshemmede, personer med demens, eldre, psykiatritjenesten etc. Et av tiltakene vil her være å prøve ut aldersblandede grupper med f.eks. eldre og barnehager samtidig og utendørs.
Tilby besøk hos kommunens ulike lag og foreninger for å formidle litteratur som kan passe med den enkelte forenings medlemsmasse og interesseområde.
Litteraturformidling hos alle kommunens skoleklasser.
Vi tenker oss at vi kan måle effekten av tiltakene på følgende måter:
Registrering av nye lånere ved biblioteket, med håp om 2-3 nye lånere pr. besøk hos foreninger, barselgrupper og på Dagsenteret.
Økt utlån ved skolebibliotekene og av depotlån fra bokkasser etter formidling i klassene.
Tanken er å prøve ut ulike arenaer for å se hvilke tiltak som best og enklest kan implementeres i ordinær drift, både i forhold til tidsbruk og samarbeid med andre.
I forbindelse med planlegging av nye biblioteklokaler (folkebiblioteket skal skilles ut fra nåværende kombinasjonsbibliotek ved en av skolene), er tanken å utarbeide en plan med bl.a. nye arbeidsmetoder og betjeningstider for nytt folkebibliotek, og da vil det være fint å måle bl.a. tidsbruk i forhold til tiltakene som er beskrevet i denne søknaden.