Aktiv formidling – felles søknad for 10 kommuner i Rogaland (Kategori A)

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Rogaland fylkesbibliotek
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Lenker

Tilleggsinformasjon

  • Et av tiltakene er forsinket

    Publisert: 09. november 2021

Mål

Målet for tiltakene i denne søknaden er nye lesere og økt utlån i bibliotekene i Rogaland.

Beskrivelse

Rogaland fylkesbibliotek søker på vegne av 10 av fylkets 23 kommuner om støtte til fem ulike formidlingstiltak: produsere videoboktips for distribusjon i sosiale medier, øke deltakerprosenten i Sommerles, etablere shared reading-grupper, gjennomføre flere barnebokbad i grunnskolen og etablere lesesirkler for barn knyttet til bærekraftbiblioteket.

Disse kommunene er med på søknaden: Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Sauda, Strand, Suldal, Tysvær og Vindafjord.

Fylkesbiblioteket vil være prosjektsekretariat, stå for veiledning og kursing underveis og rapportere til NB når prosjektperioden er slutt. Kurs og veiledning i de aktuelle metodikkene vil også tilbys bibliotek i regionen som ikke er med på denne søknaden.

Folkebibliotekene står for gjennomføring av tiltakene. Tiltakene kommer i tillegg til formidling som disse bibliotekene normalt driver med. De omsøkte midlene vil fordeles uavkortet til de 10 bibliotekene, og brukes til frikjøp av ansatte (vikarutgifter).

Alle tiltakene innebærer at bibliotekansatte formidler litteratur på andre arenaer enn eget bibliotek, med hovedvekt på skolen og i sosiale medier. Alle tiltakene bygger på metoder for formidling som vi ønsker å integrere i den daglige driften i bibliotekene i Rogaland. Noen av metodene, som barnebokbad og shared reading, har eksistert i noen år. Dette er metoder vi vet fungerer godt, men som foreløpig ikke har fått den utbredelsen vi ønsker. Bygging av grunnleggende kompetanse på de aktuelle metodikkene er en forutsetning for å gjennomføre tiltakene.

VIDEOBOKTIPS
Produksjon av egne videoboktips. Videoboktipsene vil bygge på en mal som lanseres i e-læringskurset 23 ting om digital formidling i løpet av høsten 2020. Boktipsene deles via sosiale medier, nettsider og er lenket til biblioteksystemene Bibliofil og Allbok (evt til Biblioteksøk) slik at det er lett for publikum å få tak i boka i sitt bibliotek. Fylkesbiblioteket vil bistå med opplæring, teknisk støtte og evt støtte til utstyr. Målet med videoboktipsene er å nå innbyggere som ikke besøker biblioteket, skape oppmerksomhet rundt bibliotekenes samlinger og gjøre bibliotekene mer synlige og relevante på nett. Boktips som produseres i prosjektet vil gjøres tilgjengelig for gjenbruk i andre bibliotek.

Bibliotek: Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Tysvær og Suldal
Omfang totalt: minst 100 videoboktips

SOMMERLES
Sommerles har vært en ubetinget suksess i hele landet, og Rogaland ligger på topp i deltakelse, med et snitt på 38%. Noen kommuner utmerker seg år etter år med en deltakelse på over 60%. Vi vil få alle våre kommuner opp på dette nivået eller høyere. Målet for tiltaket er å øke deltakerprosenten i kommunen til minst 60% ved å kopiere arbeidsmetoder fra suksesskommunene. Det viktigste tiltaket vil bli å besøke alle skoler og i alle klasser på barnetrinnet i kommunen for å fortelle om Sommerles og formidle bøker.

Bibliotek: Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Karmøy, Sauda, Strand, Tysvær og Vindafjord
Omfang totalt: 50 skolebesøk

SHARED READING
Etablere shared reading grupper utenfor biblioteket og gjennomføre et gitt antall shared reading-samlinger i løpet av 2021.

Bibliotek som skal være med på dette, forplikter seg til å sende ansatte som ikke alt er sertifiserte leseledere på et tre dagers seminar i shared reading. Fylkesbiblioteket arrangerer og betaler for kurset. Biblioteket må etablere faste grupper / arenaer for shared reading UTENFOR biblioteket, eventuelt hente deltakere inn fra andre arenaer. Med «utenfor biblioteket» mener vi for eksempel: på kafé, på DPS, hos Frivilligsentralen, på ungdomsklubben etc. Målet er å engasjere ikke-brukere, og skape trygge og interessante arenaer for litterære samtaler i nærmiljøet.

Bibliotek: Gjesdal, Karmøy og Vindafjord
Omfang totalt: 31 shared reading-samlinger

BARNEBOKBAD
«Barnebokbad» / «Elevbokbad» er betegnelsen på et arrangement der barn eller ungdom intervjuer en forfatter. Forberedelsene til bokbadet legger til rette for at alle, uavhengig av leseferdighet og litterær kompetanse, kan få en god leseopplevelse. Selve metodikken er utførlig beskrevet i Lillehammer bibliotek sin prosjektsøknad og på nettsiden https://barnebokbad.no/. Deltakerbibliotekene forplikter seg til å delta på seminar i barnebokbad sammen med lærer. Målet er å gi barn og ungdom i Rogaland gode leseopplevelser, vekke nysgjerrigheten på litteratur og få større utbytte av forfatterbesøk. Vi regner med 50-100 deltakere/publikum på hvert bokbad.

Bibliotek: Karmøy, Strand og Tysvær
Omfang totalt: 6 barnebokbad

BÆREKRAFTBIBLIOTEKET – LESESIRKLER FOR BARN
Etablere lesesirkler for barn, 6-12 år, etter malen fra FN’s bærekraftbibliotek, https://www.fn.no/Undervisning/1-7-trinn/baerekraftsbiblioteket. Målet er å engasjere barn og ungdom som ikke nødvendigvis er storlesere fra før, og skape gode arenaer der barn og ungdom kan snakke om litteratur.

Bibliotek: Karmøy, Strand og Vindafjord
Omfang totalt: 28 samlinger