Utviklingsprosjekter

Nye samarbeidsformer i en sammenslått kommune

Kort oppsummert: Samarbeid + folkebibliotek + skolene = positiv bibliotekutvikling i Midt-Telemark!

Folkebiblioteket og skolene i Midt-Telemark kommune har gjennom et toårig prosjekt funnet en måte å samarbeide på som styrker folkebiblioteket sitt arbeid knyttet til barn og unge. De ansatte har fått mer kunnskap om og forståelse for hverandres fagfelt og det gode samarbeidet fortsetter videre.

Både folke- og skolebibliotek har styrket i sin posisjon i kommunens planer. Prosjektperioden er nå over og viser tydelig at prosjektstillingen har dekt et behov som fremdeles er der. Det jobbes med å få til en stilling som skole- og bibliotek-koordinator på folkebiblioteket kommende budsjettår.

Bakgrunn for prosjektet

I 2020 ble Bø og Sauherad kommune slått sammen til Midt-Telemark kommune. Folkebiblioteket i Sauherad var et kombinasjonsbibliotek lokalisert på skolen, men ble lagt ned. Denne delen av kommunen har ikke lenger en folkebibliotekfilial, men et felles folkebibliotek plassert i Bø. Dette var utgangspunktet for å lage en ny struktur for drift av folkebiblioteket i den nye kommunen.

Mål om styrket tilbud til barn og unge

Målet for det toårige prosjektet var at folkebiblioteket og skolene i Midt-Telemark kommune etter endt prosjekt fant en samarbeidsform og styrket folkebiblioteket sitt arbeid knyttet til barn og unge. Dette skulle også sikre et likt skolebibliotektilbud til elevene uavhengig av hvilken skole de tilhørte.

Ansatte i folkebibliotek og skole skulle få mer kunnskap om, og forståelse for hverandre sine fagfelt. Mediesamlingene skulle utnyttes best mulig.

Både folke- og skolebibliotek skulle styrke sin posisjon i kommunen. En stilling som skole- og bibliotek-koordinator på folkebiblioteket var viktig å få opprettet.

Organisering

En prosjektgruppe ble opprettet, men arbeidet ble problematisk på grunn av pandemien og andre uforutsette hendelser. Mangelen på en fungerende prosjektgruppe stoppet likevel ikke arbeidet, velviljen var stor. Prosjektet gjorde en kartlegging av biblioteksituasjonen og behovene, og de så på hvordan sammenlignende kommuner har fått til lignende samarbeid.

Det var store ulikheter i skolebibliotektilbudet i kommunen og ulik mulighet for å bruke folkebiblioteket fysisk i det daglige. Det viste seg også raskt at det var et stort behov og ønske hos både skolebibliotekarer og lærere for et bedre samarbeid med folkebiblioteket.

Blant annet ønsket skolebibliotekarene veiledning om samlingsutvikling og hylleorganisering, og lærerne ønsket bokkasser og boktips til høytlesing og temaundervisning. Folkebiblioteket derimot ønsket seg flere klassebesøk, økt utlån til skolene, bedre utnytting av total mediesamling i kommunen og en stilling som skole- og bibliotek-koordinator.

Utprøving av tiltak med gode resultater

Prosjektet har hatt positiv effekt på mange ulike måter, og listen over tiltak er lang.

Blant annet er det nå tettere kontakt mellom skolebibliotekarene. Et praktisk tiltak som å promotere Sommerles i den nye delen av kommunen hvor det var lav deltakelse tidligere, ga fort resultat – 100 flere påmeldte enn året før fra 300 til 400 deltakere.

Folkebiblioteker har prøvd ut tiltak ved å gi skolene hjelp til rydding, kassering og hylleorganisering.

Folkebiblioteket har også levert bokkasser og utarbeidet boklister til arbeid med tverrfaglige tema fra fagfornyelsen.

Temautstillinger og ulike høytlesingsbøker er blitt utprøvd, og ulike måter å arbeide med litteratur på er utført med gode erfaringer.

Mediesamlingene er blitt bedre unyttet, og klasser som har deltatt i Bokslukerprisen har fått ekstra eksemplarer i form av Kulturfondbøker.

Folkebiblioteket har siden kombinasjonsbiblioteket ble nedlagt prøvd ut ulike samling- og utlånskonsept.

Utlån av bokkasser fra folkebiblioteket til skolene økte stort.

Økt tilbud av klassebesøk økte etterspørselen betraktelig.

Folkebiblioteket har nå en årlig stående invitasjon til å informere på planleggingsdager og lærermøter.

Det jobbes med plan for skolebibliotek slik at de kan søke midler fra Utdanningsdirektoratet til videre utvikling av skolebibliotekene.

Nasjonalbiblioteket har støttet utviklingsprosjektet med 400 000 kr.