Aktiv formidling

 LunsjLitteratur – bokprat ut av biblioteket

Tre kvinner sitter på en scene. En kvinne viser fram en bok og snakker i mikrofon.
Bokprat hos Vekst Spiseri med Anne Jorid Akselsen, Caroline Itland og Linda. Foto: Halden bibliotek

God gammeldags bokprat ut av biblioteket

«I en tid der bibliotekpersonalet stadig skal utforske nye arbeidsmetoder og få tilført nye arbeidsoppgaver, er det ekstra viktig å sette søkelyset på noe så grunnleggende som bokprat. Essensen i dette tiltaket har vært å skaffe seg oversikt over ny utgitt litteratur, formidle denne til et publikum som vanligvis ikke besøker biblioteket, og få flere til å lese bøker. Litteraturen har blitt satt på agendaen blant hele personalgruppen med dette tiltaket, og vi har med det fått jobbe med det jeg vil si er hovedoppdraget til oss bibliotekarer.»

Sven Lilleheier, biblioteksjef.

Besøke andre arbeidsplasser i lunsjen

LunsjLitteratur er et tiltak gjennomført av Halden bibliotek der bibliotekets personale forbereder korte bokprater hvor hovedsakelig nyere litteratur blir formidlet. Disse bokpratene gjennomføres ute hos ulike virksomheter, fortrinnsvis i lunsjen.  

Kvinne forteller om en bok som hun viser på powerpoint for en forsamling i en kantine
Bokprat hos revmatikerforeningen med Anne Jorid Akselsen. Foto: Halden bibliotek

Hva har tiltaket ført til?

De har nådd et nytt publikum

Halden bibliotek melder at de har nådd ut til et nytt publikum og fått nye samarbeidspartnere. De har blitt mer synlig, både som en del av markedsføringen av bokpratene, men også med å ta plass i de ulike fysiske rommene.

Flere av mottakerne ønsket gjentakelse

Flere av virksomhetene biblioteket har besøkt, har spurt om de kan holde bokprat hos dem fast hver måned.

Utlånet har økt

Ved hver bokprat har de sørget for å ha flere eksemplarer av bøkene som formidles tilgjengelig for utlån. De har hatt med mobil og bluetooth-skanner og lånt ut bøkene direkte. De har også merket økt etterspørsel etter bøkene fra andre som ikke har deltatt på bokpratene. Det tyder på at folk videreformidler boktipsene. Utlånet har altså økt noe.

Økt litteraturkompetanse i personalgruppen

Personalet har fått frigjort arbeidstid til å sette seg inn i ny litteratur. Dette hadde ikke vært mulig i samme omfang uten frigjøring av arbeidstid. At denne ervervede litteraturkompetansen beholdes i personalgruppen er et viktig grunnlag for å videreføre de etterspurte bokpratene kommende år.

Tre kvinner sitter i stoler på en scene med mikrofoner. En kvinne viser fram en bok
Bokprat på kulturhuset med Caroline Itland, Anne Jorid Akselsen og Linda. Foto: Halden bibliotek

Halden bibliotek vil absolutt oppfordre flere bibliotek til å prioritere de enkle bokpratene slik tilfellet har vært med tiltaket LunsjLitteratur.

På spørsmål om tips har vi fått disse konkrete erfaringene fra Halden:

Det kan være krevende å nå ut til private institusjoner

Vi har erfart at offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner har vært veldig positive til tilbudet vårt. Private institusjoner har vi fått lav respons fra. Det har medført at vi har arrangert flest bokprater for de førstnevnte. Et forslag til nytt prosjekt kan derfor være noe målrettet mot private institusjoner, her trengs en annen fremgangsmetode enn den vi har brukt for å nå frem med tilbudet.

Gjenbruk er lurt

Vi har erfart at å sette sammen bokpratene på ulike måter tematisk, har gjort at vi kunne gjenbruke mange av titlene på flere bokprater.

Smart å formidle de mindre populære bøkene

Med hensikten å få flere til å låne bøker, har det vært en fordel for utlånet å formidle bøker som ikke allerede er godt kjent og har ventelister. Vi har kunnet ha med oss bøker for utlån når vi har formidlet bøker som er ledige i biblioteket.

Ha det gøy!

Sørg for at personalet har det gøy sammen. At de leser det selv liker, at planleggingen drives av personalet selv, at de trives med formidlingen og gleder seg til å fremføre. Denne gleden har vi fått til som en lengre prosess der personalet har fått jobbe mye sammen.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til tilsvarende eller lignende tiltak.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer