Innspillsmøte om arbeidet med digital motstandskraft

Mandag 12. februar holdt kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery et innspillsmøte for å styrke befolkningens digitale motstandskraft og arbeidet mot desinformasjon og uønsket påvirkning. Et bredt spekter av aktører fra privat og offentlig sektor deltok, blant dem Nasjonalbiblioteket (NB).

Kultur- og likestillingsministeren har ansvaret for å koordinere regjeringens innsats for å styrke befolkningens digitale motstandskraft. Hensikten med møtet var å skaffe oversikt over hvordan relevante aktører arbeider for å styrke den digitale motstandskraften. Videre ønsker Kultur- og likestillingsdepartementet å legge til rette for økt samhandling mellom aktørene, samt avdekke eventuelle behov for ytterligere tiltak.

Nasjonalbibliotekets innspill på møtet handlet om tre områder:

  1. NBs ansvar for å sikre dokumenter med allment tilgjengelig informasjon som kildemateriale for forsking og dokumentasjon, forankret i pliktavleveringsloven
  2. Bibliotekene som kunnskapsarena der befolkningen skal ha tilgang til forskning og kunnskapskilder og bidra til utvikling av kritisk tenkning og digital dømmekraft, forankret i den nasjonale bibliotekstrategien og bl.a. eksemplifisert med prosjektene Jakten på sannheten og Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek
  3. Folkebibliotekenes arbeid med digital inkludering og kompetanse i befolkningen

Kultur- og likestillingsdepartementet skal nå legge en plan for videre arbeid, bl.a. på bakgrunn av innspillene på møtene.

Se departementets pressemelding