Norsk tesaurus for sjanger og form

Opplæring

Lysbilder fra Nasjonalbibliotekets kurs om Norsk tesaurus for sjanger og form, arrangert på Teams 28.4.2021. Kurset gjennomgår strukturen i tesaurusen og viser hvordan den skal brukes.

Om tesaurusen

Innhold og ansvar 

Nasjonalbiblioteket anbefaler norske bibliotek å bruke Norsk tesaurus for sjanger og form (ntsf) i sin metadataproduksjon.  

Tesaurusen blir kontinuerlig oppdatert. Den er utarbeidet i samarbeid mellom Bokbasen, Biblioteksentralen og Nasjonalbiblioteket med utgangspunkt i deres opprinnelige lister og tesauruser over termer for sjanger og form. I 2022 ble også Humords formtermer inkludert.

Nasjonalbiblioteket har det redaksjonelle ansvaret i samarbeid med Bokbasen, Biblioteksentralen og Universitetsbiblioteket i Oslo. Tilgang til tesaurusen fås gjennom Nasjonalbibliotekets vokabulartjeneste (nbvok)

Nasjonalbiblioteket bruker tesaurusen i produksjonen av nasjonalbibliografien og spesialbibliografiene. Bokbasen og Biblioteksentralen bruker tesaurusen i sin produksjon.

Tegnsetting i denne beskrivelsen

I resten av dokumentet er det lagt an på å skille klart mellom angivelse av begreper og angivelse av termer.
Følgende standard gjelder:

 • [<anbefalt term i norsk bokmål>] angir begrepet. Eksempel: [Bokanmeldelser] angir begrepet som har ‘Bokanmeldelser’ som anbefalt term på bokmål (https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/41)
 • ‘<streng>’ angir en term som finnes i vokabularet. <streng> kan være foretrukket term eller alternativ term, og i hvilken som helst av de tre språkformene. Eksempel: ‘Barnevers’ (https://id.nb.no/vocabulary/ntsf/255)

Prinsipper

 • Det er begrepene som er “byggesteinene” i tesaurusen, hvor hvert begrep har en unik identifikator. Hvert begrep blir uttrykt ved termer.
 • Tesaurusen begrenses hovedsakelig til begreper som betegner sjangre for tekstbasert materiale (trykt materiale, lydfiler, e-bøker og andre digitale produkter).
 • Tesaurusen dekker ikke film, innspilt musikk og dataspill.
 • Tesaurusen skiller ikke mellom barne- og voksenlitteratur.
 • Tesaurusen bygger i størst mulig grad på strukturen i Library of Congress Genre/Form Terms (LCGFT). Kungliga Bibliotekets genre- och formtesaurus (SAOGF) som også bygger på LCGFT, blir i tillegg konsultert. Dette betyr at vi kan dra fordel av arbeid som er gjort internasjonalt og utnytte eksisterende sjangeropplysninger på oversatt litteratur.
 • Tesaurusen er polyhierarkisk, det betyr at et begrep kan plasseres i flere hierarkier. Eksempel: [Biografier] kan betraktes både som [Informative verk] og [Litterær sakprosa]
 • Termene er i flertallsform.
 • Termene er på bokmål og nynorsk. Det er i tillegg engelskspråklige termer i de tilfellene der begrepene har et tilsvarende begrep i LCGFT.

Oppbygging

Anbefalte termer

For hvert begrep finnes det én og bare én anbefalt term i hver av de norske språkformene (for noen også på engelsk). I vanlig tale og skrift er det disse som brukes til å omtale/angi begrepene. Andre uttrykk for “anbefalt term” er “foretrukket term” og “autorisert term”.

Den anbefalte termen kan bestå av et enkelt ord, f.eks. ‘Bildebøker’, ‘Biografier’, ‘Kokebøker’, ‘Leksika’ og ‘Romaner’, eller en frase, f.eks. ‘Personlige beretninger’, ‘Fantastisk litteratur’ eller ‘Historiske fortellinger’.

Eksempler:

 • [Almanakker] har anbefalt term ‘Almanakker’ på bokmål
 • [Personlige beretninger] har anbefalt term ‘Personlege forteljingar’ på nynorsk
 • [Grøssere] har anbefalt term ‘Horror fiction’ på engelsk

Merk at anbefalte termer skal være unike innenfor ett og samme språk. Med andre ord, det skal ikke forekomme at to begreper har samme anbefalt term på (eksempelvis) bokmål. I tilfeller der homonymi er nærliggende, kan dette løses ved å utvide de anbefalte termene med hver sin forklarende tilføyelse.

Henvisningstermer

Dette er termer som ikke brukes som anbefalte termer, men som like fullt er knyttet til begreper. På samme måte som de anbefalte termene kan de brukes til søke etter og navigere til begreper. En henvisningsterm for et begrep er typisk synonym eller nesten-synonym til anbefalt term for begrepet, eller kan ha en annen stavemåte eller form. De kan også ha en betydning som er underordnet begrepet de er knyttet til, i tilfeller der det ikke er ønskelig å etablere et eget underordnet begrep. Andre uttrykk for “henvisningsterm” er “brukt for-henvisning”, “se-henvisning”, “ikke-brukt term” og “alternativ term”.

I sjangertesaurusaen finnes henvisningstermer hovedsakelig på bokmål. Et begrep kan ha mer enn en henvisningsterm. I teorien kan også en og samme henvisningsterm finnes i flere begreper, selv om dette i praksis er sjelden.

Eksempler:

 • [Leksika]
  • har anbefalt term ‘Leksika’ på bokmål
  • har henvisningstermer ‘Encyclopedier’ og ‘Konversasjonsleksika’ på bokmål
 • [Bygdefortellinger]
  • har anbefalt term ‘Bygdefortellinger’ på bokmål
  • har henvisningsterm ‘Bygderomaner’ på bokmål

Overordnede og underordnede begreper

Overordnede og underordnede begreper uttrykker de hierarkiske relasjonene mellom begrepene. Hvert begrep kan ha null eller flere overordnede begreper og null eller flere underordnede begreper.

Begreper som ikke har noen overordnede begrep kalles ofte “toppbegreper”, det er disse framkommer som «overskrifter» på forsiden i tesaurusvisningen.

De fleste begreper har ett og bare ett overordnet begrep, men noen få har mer enn ett overordnet begrep. Det er de sistnevnte som gjør tesaurusen polyhierarkisk, se eksempel nedenfor.

Eksempler:

 • [Informative verk]
  • har ingen overordnede begreper
  • har underordnede begreper [Anmeldelser], [Avhandlinger], [Biografier], m.fl.
 • [Biografier]
  • har overordnede begreper [Informative verk] og [Litterær sakprosa]
  • har underordnet begrep [Selvbiografier]

Relaterte begreper

Dette er begreper som har en assosiativ, symmetrisk relasjon til hverandre, som ikke uttrykker noe hierarki. Relasjonstypen vi snakker om her kalles også “se også-henvisninger” eller “assosiative relasjoner”

Eksempel:

 • [Biografier]
  • har relaterte begreper [Biografiske fortellinger] og [Personlige beretninger]

[Biografier] defineres som “en persons livshistorie; levnedsbeskrivelse”. [Biografiske fortellinger] er skjønnlitterære fortellinger om virkelige personer. [Personlige beretninger] forteller om forfatterens personlige erfaringer eller opplevelser relatert til en bestemt hendelse. Disse tre begrepene har altså det til felles at de inneholder biografiske trekk, men de er ikke direkte under- eller overordnet hverandre.

Referanser til Library of Congress Genre/Form Terms

I den grad vi har funnet begreper i LCGFT som tilsvarer et gitt begrep i vår norske tesaurus, har vi registrert anbefalt term for begrepet i LCGFT som engelsk anbefalt term i det tilsvarende begrepet i den norske tesaurusen. I tillegg er LCGFT-begrepets URI registrert i note.

Eksempel:

 • [Personlige beretninger]
  • gis anbefalt term “Personal narratives” på engelsk
  • URI-en https://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026142 settes i note

Definisjoner og noter om bruk

Hvert begrep har en definisjon og/eller en note om bruk. Notene finnes foreløpig bare på bokmål.

Definisjonene tas fra:

 • Bokmålsordboka: definisjons- og rettskrivningsordbok. (2005). (3. utg.). Oslo : Universitetsforlaget.
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon SNL
 • Språkrådets termwiki: Bibliotekfag (Biblioterm)
 • Wikipedia
 • Definisjoner/scope notes i LCGFT
 • Det norske akademis ordbok NAOB
 • Definisjoner fra de opprinnelige listene til NB, BS og BB (red.)
 • Litteraturvitenskapelig leksikon (2007). Oslo : Kunnskapsforlaget

Eksempel:

 • [Biografier]
  • har definisjon: “En persons livshistorie, levnetsbeskrivelse (SNL).”
  • har note om bruk: “En biografi må dekke en stor del av en persons liv.”

Eksempler på bruk

For mange av begrepene er det lagt inn eksempler på ressurser som er av angitt sjanger eller har angitt form.

Eksempler:

 • [Biografier]
  • har eksempel (på ressurs):
   • Sosialisten : Et portrett av Stein Ørnhøy / Stein Aabø.
 • [Diskografier]
  • har eksempler (på ressurser):
   • Alf Prøysen : bibliografi og diskografi.
   • Norsk musikkfortegnelse : lydfestinger.

Forslag til nye begreper eller termer

Spørsmål, kommentarer og forslag kan sendes ntsf@nb.no