14
des

Lansering av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024

Torsdag 14. desember 2023, at 08:00 – 10:00
Gratis, men krev påmelding for tilsendt lenke

Arrangør: Norges Forskningsråd

I samband med lanseringa av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024 inviterer vi til eit digitalt webinar, der ulike innleiarar vil kommentere tilrådingane og vegen vidare, sett frå sitt perspektiv. Strategien presenterer tilrådingar til forskarar, til forskingsutførande institusjonar , til dei som finansierer forsking og til styresmaktene.

Det blir no opp til forskingsinstitusjonane å vurdere korleis dei ønskjer å operasjonalisere tilrådingane for å oppnå det felles målet om full open tilgang på veg mot eit publiseringslandskap dei ønsker.

Innleiarane vil reflekterer rundt følgjande spørsmål med utgangspunkt i rolla si og institusjonen dei tilhøyrer:

 • Kva er dei viktigaste stega i retning av eit ønskt publiseringslandskap?
 • Kva målkonfliktar vert mest utfordrande å handtere?
 • Kva tilrådingar bør prioriterast og korleis vil du ta desse vidare i organisasjonen din?

Program

Velkommen, Mathilde Skoie (UiO og arbeidsgruppa)

Presentasjon av innspela og korleis dei er teke i betraktning i strategien.

 • Vidar Røeggen (UHR og arbeidsgruppa)
 • Lars Holden (FFA og arbeidsgruppa)
 • Pål Bakke (RHFene og arbeidsgruppa)

Innlegg frå ulike representantar

 • Forskarsamfunnet, Simen Andreas Ådnøy Ellingsen (NTNU og AYF)
 • Intresseorganisasjon, Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet)
 • Universitets og høgskulesektor, Tanja Storsul (OsloMet)
 • Instituttsektor, Henrik Urdal (PRIO)
 • Dei regionale helseføretaka, Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord RHF)
 • Forskingsfinansiør, Benedicte Løseth (Forskingsrådet)
 • Forhandlingsrådet, Johanne Raade (UiT)

Debatt med spørsmål frå salen.

Sluttoppsummering

Arrangementet si nettside