Veileder for samarbeid mellom fagbibliotek og folkebibliotek: bedre bibliotektjenester for studenter

Dette er en mal og veileder for de som ønsker å jobbet tetter sammen med fagområder rundt tjenester til studentene.

Formålet med veilederen er å klargjøre ansvarsområder og roller, og gi oversikt over samhandlingsformer og rutiner for samarbeid mellom fag- og folkebibliotek.

I Troms bruker en del studenter folkebiblioteket i forbindelse med studiene. Mange folkebibliotek samarbeider i dag godt med universitets- og høgskolebibliotek (UH-bibliotek) om tilbud til denne brukergruppa, men det har manglet en oversikt over fruktbare rutiner for samhandling. God samhandling og kommunikasjon er avgjørende for å gi studentene et godt og sømløst tilbud.

Bibliotekene kan bruke veilederen som en mal eller et hjelpemiddel for å tilby studentene gode tjenester. Rutinene i veilederen beskriver samhandling mellom bibliotekene i Troms. Veilederen har overføringsverdi og kan
med lokale tilpasninger brukes av andre folkebibliotek i Norge.