Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Informasjon om årets rapportering er tilgjengelig på siden for statistikkrapportering. Her ligger det også kopier av skjemaer og veiledninger.

Bibliotekstatistikken for folkebibliotek 2016

Sentrale data fra folkebibliotekstatistikken for 2016 er publisert av Statistisk sentralbyrå i KOSTRA.

Det er gjort endringer i publiseringen av blant annet utlånstall i KOSTRA. Utlånstallene i KOSTRA for 2016 omfatter kun førstegangslån, ikke fornyelser, og er derfor ikke sammenliknbare med tidligere år. Tabellene nedenfor inneholder data som er sammenliknbare med tidligere publisert statistikk fra Nasjonalbiblioteket.

Utlånstall folkebibliotek 2016 etter fylke

Utvikling i besøk og utlånstall for folkebibliotek 1986-2016

Folkebibliotek 2016 Rådata