Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Hovedpunkter fra bibliotekstatistikken for folkebibliotek 2015

Nasjonalbiblioteket har innhentet statistikk fra 426 av 428 bibliotekkommuner. Tallene viser stor aktivitet i norske folkebibliotek.

Besøket ved norske folkebibliotek fortsetter å øke, og totalbesøket gikk opp med 4,6 prosent fra 2014, til 22,4 millioner. Også utviklingen i antall arrangement fortsetter, og i 2015 var det nærmere 22 000 arrangement i norske folkebibliotek. Dette tilsvarer en økning på 18 prosent fra året før.

I 2015 ble det lånt 22,7 millioner fysiske medier i norske folkebibliotek, en nedgang på 2 prosent fra året før. Nedgangen skyldes en nedgang i utlån av film og musikk, mens bokutlånet er tilnærmet uendret. Det er imidlertid forskjeller i utviklingen av bøker for barn og voksne og fag- og skjønnlitteratur. Økningen i utlån av skjønnlitteratur for barn fortsetter, og veier opp for nedgang i utlån av andre bøker. Fra 2014 til 2015 gikk utlånet av skjønnlitteratur for barn opp med 3,3 prosent. En nedgang i utlån av fagbøker for barn gir en total økning i utlånet av bøker for barn på 2,5 prosent, mens utlånet av bøker for voksne gikk ned med 2,1 prosent.

Tilbudet om lån av e-bøker har bredt om seg i norske folkebibliotek de siste årene, og det var 393 kommuner som rapporterte om dette tilbudet for 2015. Antall nedlastinger av e-bøker gikk opp fra om lag 250 000 i 2014 til 460 000 i 2015. Av dette var 390 000 nedlastinger av bøker for voksne, noe som indikerer at bibliotekenes samlede formidling av skjønnlitteratur for voksne er stabil.

For første gang er det samlet inn statistikk om meråpne folkebibliotek. Disse bibliotekene gir tilgang utenfor betjent åpningstid. I 2015 var det 71 kommuner som hadde dette tilbudet ved hovedbibliotek eller avdelinger.

Folkebibliotekene brukte 3,9 millioner mindre på mediekjøp i 2015 enn i 2014. Etter indeksregulering tilsvarer dette en nedgang på 4,9 prosent.