Utlysning og tildeling utviklingsmidler 2019

Tildeling

26 prosjekt har mottatt utviklingsmidler for 2019.
Se en liste over tildelingene her.

Utlysning

Regjeringen har avsatt midler til utviklingstiltak for bibliotek fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Dette er både midler av generell karakter og midler til prioriterte områder.

Utviklingsmidlene skal bidra til nyskaping og utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud. Utviklingsmidlene skal brukes til å realisere målsettinger i gjeldende nasjonal bibliotekpolitikk.

Retningslinjer for tildeling av utviklingsmidler

Generelle krav til prosjektinnhold
Prosjektene skal bidra til utviklingen i folke-, fag- og forskningsbibliotek og styrke samarbeidet mellom bibliotek. De skal derfor inneholde elementer av nyhetsverdi, framtidsperspektiv, praktisk anvendelighet og bredde.

  • Nyhetsverdi: Vekt på metoder eller oppgaver som ikke allerede er prøvd ut i andre bibliotek
  • Framtidsperspektiv: Realistiske muligheter for å utnytte resultater etter prosjektperioden
  • Praktisk anvendelighet og bredde: Resultatene bør kunne brukes i andre bibliotek

Prosjekter som ivaretar følgende elementer vil også bli prioritert:

  • gjennomføring i samarbeid med andre bibliotek eller institusjoner
  • relevant innslag av brukermedvirkning
  • gode planer for kunnskapsoverføring og formidling av erfaringer som kan komme andre til gode
  • god bevissthet om målgruppe for prosjektet

Det er mulig å søke midler til forprosjekt. I et forprosjekt arbeides det typisk med behovsanalyse, å finne samarbeidspartnere og med valg av metode. Det skal redegjøres for hvordan man vil gripe an et eventuelt hovedprosjekt. Som minimum angis mål og tids- og handlingsplan.

Konferanser
Det er mulig å søke om støtte for å arrangere faglige konferanser. For å få støtte må Nasjonalbiblioteket vurdere at konferansen har nasjonal interesse. Konferanser vil også kunne støttes som del av et mer omfattende prosjekt.

Hvem kan søke?
Folke-, fylkes- og fagbibliotek kan søke, gjerne i samarbeid med andre institusjoner. Skolebibliotek kan ikke søke, men kan inngå som samarbeidspart i prosjekter

Hva gis det ikke tilskudd til?
Det gis ikke tilskudd til drift. Det gis ikke tilskudd til utvikling eller markedsføring av tjenester med sikte på salg. Det kan ikke søkes om tilskudd til ordinært ikt-utstyr, inventar eller medier.

Hvor mye kan det søkes om?
Prosjekter bør være delvis finansiert av prosjekteier. Egenfinansieringen bør normalt utgjøre minst 40 prosent av samlet budsjett og kan bestå av arbeidsinnsats i prosjektet. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre kilder. Nasjonalbiblioteket kan bevilge tilskudd som er mindre enn søknadsbeløpet.

Varighet
Det gis tilskudd for ett år, som er normal prosjektperiode. Det kan gis tilsagn om tilskudd til 2-årige og unntaksvis 3-årige prosjekter, under forbehold om bevilgninger og under forutsetning av godkjent statusrapport for hvert år. Prosjektsøknader skal normalt inneholde en plan for videreføring eller oppfølging etter prosjektperioden. Støtte til et forprosjekt vil ikke uten videre innebære støtte til et hovedprosjekt.

Krav om tilgjengelighet
Det oppfordres til å legge vekt på kravet om at tjenester skal være universelt utformet når søknaden formuleres.

Åpne standarder
Hvis prosjektet omfatter utvikling av tekniske løsninger, skal vedtatte relevante norske og internasjonale standarder normalt følges. Tekniske løsninger bør dessuten så langt som mulig baseres på åpen kildekode.

Søknadsprosess og tidsfrister
Elektronisk søknadsskjema på Nasjonalbibliotekets nettsted skal benyttes. Krav til utforming av søknaden framgår av søknadsskjemaet med tilhørende hjelpetekster.

Søknadsfrist er 15. februar 2019.

For sent mottatte søknader vil ikke komme i betraktning.

Søknadene vil bli behandlet av Nasjonalbiblioteket.

Betingelser for utviklingsmidler
Leder for biblioteket er ansvarlig for søknaden og gjennomføring av prosjektet.

Mottakere av utviklingsmidler vil få tilsendt et tildelingsbrev samt et akseptskjema. Pengene overføres til mottaker etter at akseptskjemaet er returnert og betingelsene i tildelingsbrevet er akseptert. Utbetalingstidspunkt vil normalt være juli 2019

Generelle betingelser
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen og framdriftsplanen i søknaden. Dersom prosjektet ikke kommer i gang som planlagt eller utsettes for betydelige forsinkelser, kan Nasjonalbiblioteket trekke tilbake ubenyttede midler.

I henhold til § 10.2 i Stortingets bevilgningsreglement skal Nasjonalbiblioteket ha adgang til å kontrollere at midlene er anvendt etter forutsetningene.

Det kan bli stilt spesielle betingelser til enkeltprosjekter utover dette.

Kunnskapsoverføring
Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet støttes av Nasjonalbiblioteket. Prosjektrapporter vil kunne bli publisert på Nasjonalbibliotekets nettsider og bli brukt i annen publisering fra Nasjonalbiblioteket. Prosjekteier kan bli bedt om å lage en artikkel/rapport som ledd i Nasjonalbibliotekets publiseringsvirksomhet, eller å presentere prosjektet i andre sammenhenger.