Ofte stilte spørsmål: Midler til aktiv formidling i 2021

Hvorfor kan ikke fag- og forsknings- eller skolebibliotek søke om disse midlene?
Midlene er knyttet til satsingen på formidling i folkebibliotek i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Fagbibliotek vil kunne søke om prosjekt- og utviklingsmidler som lyses ut i januar 2021. Skolebibliotek kan søke om utviklingsmidler fra Utdanningsdirektoratet.

Hvorfor er det egne søknadskategorier for storbybibliotek og fylkesbibliotek?
Disse bibliotekene er tillagt et spesielt ansvar i bibliotekstrategien, se utlysningsteksten.

Hvor mange søknader kan biblioteket sende inn?
I kategori A – en søknad. Samarbeider man med andre folkebibliotek om en søknad i kategori A, kan man ikke sende en søknad alene i tillegg. Det er lov å være samarbeidspart i kategori B og C i tillegg til å inngå i en søknad i A.

Kan fylkesbiblioteket sende søknad på vegne av flere kommuner i kategori A?
Ja. Målgruppen for kategori A er folkebibliotekene, men et fylkesbibliotek kan fungere som søker og tiltaksansvarlig på vegne av en gruppe folkebibliotek.

Kan storbybibliotek søke og eventuelt få midler både i kategori A og kategori B?
Ja.

I kategori B er det krav om å samarbeide med minst to kommuner. Kan det være to andre storbybibliotek?
Intensjonen bak dette er at storbybibliotek skal samarbeide med to mindre kommuner. Det er lov å søke om samarbeid med andre storbybibliotek.

Kan det søkes om midler til flerårige tiltak?
Ikke i kategori A, men i kategoriene B og C.

Hvorfor kan ikke tiltak i A være flerårige?
Fordi vi ønsker effektive tiltak som kommer raskt i gang og som ikke krever mye og langvarig organisering.

Når kan vi starte tiltaket?
Dere kan i praksis starte tiltaket etter at dere har sendt inn akseptskjemaet. Da er tiltaket garantert penger. Selve utbetalingen kommer ikke før andre halvår 2021, så sjekk lokalt hva det vil ha å si for disponeringen.

Kan midlene brukes også i 2022?
Vi foretrekker at midlene brukes i 2021, men de kan overføres.

Kan man søke om midler også for 2022 hvis man får midler for 2021?
Ja. Planen er å lyse ut midler til formidling i tre år, og man vil kunne søke hvert år.

Hvorfor er kr. 75 000 maksimalt søknadsbeløp i kategori A?
Fordi vi regner det som et såpass stort beløp at det er mulig å skape tiltak samtidig som det må være tilstrekkelige midler til å fordele blant søkerne.

Er det noen øvre grense for søknad om personalressurser ved samarbeid mellom kommuner?
Nei, ikke formelt. To samarbeidende kommuner kan søke om kr. 150 000, men hvis vi får søknader for et stort samlet beløp, kan man ikke regne med å få alt man har søkt om.

Hvilke retningslinjer gjelder for bruk av vikarer ved frikjøp av personale?
Lokale forhold bestemmer hvilke vikarer som blir brukt for å frigjøre bibliotekpersonale til formidling. Hvilken lønn vikarene skal ha fastsettes også etter lokale forhold.

Kan det søkes om midler til å utvide en deltidsstilling i biblioteket for en periode?
Ja, dette er greit dersom den ekstra tiden settes av til litteraturformidling til nye brukergrupper eller oppsøkende bibliotekvirksomhet.

Hvorfor prioriteres formidling der man må «ut av biblioteket»?
Midlene gis for at bibliotekene skal nå frem til nye brukergrupper i eller utenfor bibliotekrommet. Det er beskrevet i bibliotekstrategien (punkt 4.2) at bibliotekene skal oppsøke disse brukergruppene, blant annet i skolen. Samarbeid med frivillige organisasjoner, idrett og arbeidsliv er andre muligheter.

Kan vi leie inn en illustratør til formidling av bildebøker?
Nei, det inngår i kategorien «ekstern foredragsholder/forfatter» og vil ikke få støtte.

Kan vi søke om personalressurser til annet enn formidling?
Ja, se kulepunkter i utlysningen under kategori A.

Kan man søke om midler til å bygge opp strukturer for formidling?
Ja, det kan søkes om midler til personalressurser for å bygge opp strukturer (jf. andre kulepunkt kategori A), men det må framgå av søknaden hvordan disse personalressursene skal resultere i økt formidlingsaktivitet fra bibliotekene i – også i tiltaksperioden.

Kan kommuner søke om å gå sammen om å engasjere en medarbeider og dele på denne personalressursen?
Ja, men det må framgå av søknaden hvordan denne ressursen skal resultere i økt formidlingsaktivitet fra bibliotekene i de aktuelle kommunene – også i tiltaksperioden.

Kan utvikling av programvare støttes?
Utvikling av programvare støttes ikke. Hensikten med disse midlene at formidlingen skal komme fort i gang. Hvis en ønsker å jobbe med digital formidling, må det være med hjelp av eksisterende plattformer, program og utstyr.

Kan det søkes om midler til bøker?
Nei, se liste i utlysningsteksten over hva det ikke kan søkes om midler til.

Hva menes med at det vil bli lagt vekt på utviklingstenkning hos søkerne i kategori A og B?
At søkerne viser vilje til å prøve noe som er nytt for biblioteket og dermed styrker og utvikler det eksisterende bibliotektilbudet.

Hva menes med en gjeldende plan om å styrke og utvikle formidlingsaktiviteten?
Et eksisterende eller planlagt lokalt/regionalt styringsdokument. Hvis kommunen har en bibliotek- eller kulturplan der formidling er tema, vises det til denne. Det kan også vises til en intern strategi eller planer om å utarbeide et styringsdokument.

Hva menes med effektmål for formidlingstiltaket?
Mål som er kvantifiserbare.

Hvor omfattende skal budsjettet i søknaden være?
Det settes opp et budsjett med samlede utgifter og inntekter for det planlagte tiltaket. Noen av utgiftene vil Nasjonalbiblioteket kunne dekke, og noe må dekkes med andre midler.’

Kan arbeidsinnsats inngå i kravet om egenfinansiering på minst 20 prosent?
Ja. I budsjettet i søknadsskjemaet føres dette da både som utgift og som inntekt.

Skal utgifter i budsjettet være med eller uten merverdiavgift?
Det spiller ingen rolle for oss. Man beregner kostnaden som er relevant for biblioteket.