Utlysning og tildeling – Aktiv formidling 2021

Nasjonalbiblioteket utlyser midler til tiltak for å styrke formidlingen i bibliotekene.

Utlysningen tar utgangspunkt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, der formidling er ett av tre hovedområder og der de andre områdene (samarbeids- og utviklingstiltak og infrastrukturtiltak) skal bygge oppunder formidlingen.

Mål med utlysningen

Tiltakene som støttes skal bidra til:

 • å få flere til å lese og øke utlånet fra bibliotekene
 • oppsøkende bibliotekvirksomhet, dvs. at lesingen, litteraturen og biblioteket synliggjøres på arenaer der det er mulig å nå grupper som ikke leser, bl.a. på skolen
 • metoder for digital formidling
 • at folkebibliotekene bygger erfaringer og kompetanse og prøver ut metoder for formidling som på sikt vil kunne inngå i daglig drift
 • å utvikle folkebibliotekenes formidling av tilbud om litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå

Tiltak som bringer biblioteket, litteratur og lesing til nye grupper og/eller ut av bibliotekrommet vil bli særlig prioritert.

Hvem kan søke?

Ordningen er forbeholdt folkebibliotek og fylkesbibliotek som driver i samsvar med Lov om folkebibliotek. Skolebibliotek og universitets- og høgskolebibliotek kan ikke søke men gjerne inngå i samarbeid med folkebibliotek.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om midler innenfor kategoriene A, B eller C.

A. Alle folkebibliotek

Kategori A er åpen for alle folkebibliotek. Folkebibliotek kan søke om inntil kr. 75 000 til personalressurser til nye formidlingstiltak. Personalressursene kan brukes til:

 • frikjøp av bibliotekpersonale slik at personalet kan engasjere seg sterkere i litteraturformidling til nye brukergrupper eller oppsøkende bibliotekvirksomhet
 • samarbeid mellom bibliotek og/eller andre relevante organisasjoner slik at flere bibliotek bruker mer tid på formidling
 • utvikling av bibliotekets digitale litteraturformidling

Tiltakene skal være ett-årige. Det kan ikke søkes om midler til klasse- eller barnehagebesøk i biblioteket og andre tiltak/ arrangementer med preg av ordinær drift, etablerte tjenester (f.eks. Boken kommer), honorar til eksterne forfattere/foredragsholdere, kompetanseutvikling, markedsføring, inventar og datautstyr, medieinnkjøp, bevertning.

Ved fordeling av midler vil det bli lagt vekt på utviklingstenkning hos søkerne og om nødvendig på befolkningstall i kommunene siden det er et mål å nå flest mulig innbyggere med formidlingstiltak. Kommuner oppfordres til å samarbeide om søknader. Ved samarbeid kan samlet søknadsbeløp være høyere enn kr. 75 000.

B. Storbybibliotek

Kategori B er forbeholdt storbybibliotek, definert som bibliotek i kommuner med mer enn 70 000 innbyggere. Det kan søkes om inntil kr. 400 000 per år til personalressurser for deling av ressurser, formidlere og formidlingsopplegg (jf. Nasjonal bibliotekstrategi, pkt. 4.2). Tiltakene kan være ett- eller toårige. Søkere må samarbeide med minst to kommuner. Se kategori A for hva det ikke kan søkes om.

Ved fordeling av midler vil det bli lagt vekt på utviklingstenkning hos søkerne.

C. Fylkesbibliotek

Kategori C er forbeholdt fylkesbibliotekene. Det kan søkes om inntil kr. 300 000 per år til tiltak for å styrke formidlingskompetansen til bibliotekansatte (jf. Nasjonal bibliotekstrategi, pkt. 4.2). Tiltakene kan være ett- eller toårige. Fylkesbibliotek oppfordres til å samarbeide om søknader.

Krav til innhold i søknaden

Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema (tilgjengelig 14. september). Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut: Opplysninger om søker, søknadstittel, mål, bekrivelse av tiltaket, budsjett og søknadsbeløp. Søknadsteksten må inneholde:

 • en henvisning til gjeldende plan om å styrke og utvikle formidlingsaktiviteten
 • en kort omtale av evt. plan for videreføring av tiltaket
 • effektmål for formidlingstiltaket

Andre spesifikasjoner

 • Hver kommune/fylkeskommune leverer kun én søknad, enten individuelt eller i samarbeid med andre. Storbybibliotekene har anledning til levere søknader i både kategori A og B.
 • Kommuner kan både levere egen søknad og delta i samarbeid med storbybibliotek (kategori B) eller fylkesbibliotek (kategori C).
 • Egenfinansieringen bør normalt utgjøre minst 20 prosent av samlet budsjett.

Søknadsfristen var 12. oktober 2020, kl. 23.59.
Søknadsskjema var tilgjengelig fra 14. september.

Nasjonalbibliotekets prioritering

I prioritering mellom søkere vil Nasjonalbiblioteket legge vekt på følgende:

 • Tiltak bidrar til mål med utlysningen. Se Mål med utlysningen
 • Det søkes om midler til relevant formål. Se Hva kan det søkes om?
 • Krav til innhold er ivaretatt. Se Krav til innhold i søknaden
 • Søker har fulgt retningslinjer under Andre spesifikasjoner

Om prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.
Bibliotekstrategien legger opp til at prosjekt- og utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder:
1. Formidling i bibliotekene
2. Samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene
3. Felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket

Se også de formelle betingelsene for å motta utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.