Utvide og utvikle biblioteket

Prosjekteier:Hurdal bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:120 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Hurdal kommune skal utvide biblioteket og Hurdal bibliotek søker derfor midler til et ettårig forprosjekt, da man har behov for å se på interaksjonen mellom eksisterende og nye løsninger. Målet er å utvikle biblioteket slik at det både gir rom for et bedre samspill mellom folkebibliotek og skolebibliotek, legge til rette for innovative løsninger, samt se på hvordan biblioteket gjennom å være en kreativ møteplass kan støtte opp om FNs bærekraftsmål.

Beskrivelse

INNSATSOMRÅDER
- Nye samarbeidsformer
- FNs bærekraftsmål og bibliotek

BAKGRUNN
Hurdal bibliotek ligger på Hurdal skole og kultursenter og samlokalisert med en 1-10 skole, kino og kulturskole. Hurdal bibliotek er et kombinert folke- og skolebibliotek, og er i dag forholdsvis lite med sine 180 m2. Biblioteket har en skolebibliotekplan og med den en del aktivitet. Det kan være utfordrende å få skolebibliotek og folkebibliotek til å fungere side om side. Biblioteket er en sentral formidlingsaktør i kommunen og ønsker i enda større grad å bli et sted hvor man kan lære noe, oppleve noe og møte noen. Samtidig skal biblioteket være et sted hvor man kan være alene, men sammen med andre. Ved å utvide biblioteket og innføre meråpent bibliotek vil innbyggerne få mulighet til å bruke bibliotekrommet og bibliotektjenester når det passer dem best.

TILTAK
Hurdal bibliotek vil sikre at utviklingen av biblioteket gjøres på et kunnskapsbasert grunnlag og trekke inn ekstern rådgivning for å se på tre områder. Kommunen vil bruke dette som underlag til et videre investeringsprosjekt i biblioteket.

1)
Biblioteket vil se på hvordan man kan optimalisere arealbruken i forhold til plassering av ulike soner i biblioteket. Det må være mulig å låne bøker uten at man forstyrrer en formidlingsaktivitet. Det må også være mulig å fordype seg i noe uten at man er for tett på annen aktivitet som oppleves distraherende. Målet er å se hvordan lokalet fungerer best mulig i forhold de tjenestene som skal leveres, og utforme det i takt med dagens og morgendagens behov hos innbyggerne.

2)
Hurdal bibliotek vil invitere brukere og ikke-brukere til å komme med innspill for hvordan biblioteket kan utvikle seg slik at det både er relevant og oppleves som et godt sted å være. Det å se på brukernes behov ved kartlegging, brukerinvolvering og brukermedvirkning vil være til hjelp ved tilpasningen av dagens bibliotekrom og -tjenester.

3)
Hurdal bibliotek ønsker å opprette et folkeverksted dersom man i prosessen med brukerinvolvering og brukermedvirkning ser at det er noe å satse på, og med det legge til rette for kreativitet og mer aktiv formidling. Biblioteket vil ha tilbud og aktiviteter som kan knyttes opp mot FNs bærekraftsmål, som for eksempel lån av symaskin i biblioteket. Biblioteket vil sammen med lokalt foreningsliv, frivillige og andre aktører se på hvilke andre mulige aktiviteter man kan ha der man møtes og deler kunnskap i et bærekraftsperspektiv. Biblioteket vil ved å invitere dem inn, gi dem eierskap til aktivitetene og legge til rette for interaktivitet og engasjement. Aktiviteter i et folkeverksted vil være åpent tilgjengelig for alle. Samtidig skal det være mulig å sitte der og jobbe med noe på eget initiativ, når det er rom for det.

Biblioteket vil også besøke andre bibliotek for inspirasjon og se eksempler på løsninger.

SØKER MIDLER TIL
Hurdal bibliotek søker midler til ekstern rådgivning. Den eksterne rådgivningen går på tjenestedesign og arkitekt- og interiørtjenester, hvor man 1) ser på de ulike sonene i biblioteket, 2) inviterer til brukerinvolvering og -medvirkning og 3) FNs bærekraftsmål og bibliotek der man inviterer inn lokale aktører.

FORANKRING
I Hurdal kommunes kommuneplan er et mål å utvikle nærmiljø, arenaer og møteplasser som sikrer at alle kan delta og høre til. Hurdal bibliotek er en del av sentrumsaktivitetene, der kommunens tjenester mot innbyggerne bidrar til å gjøre kommunen til et attraktivt og godt sted å bo. Utvidelse og utvikling av Hurdal bibliotek er forankret i handlingsprogrammet for 2022-2025, og man vil både se på bibliotekrom og meråpent bibliotek. Hurdalssamfunnet er spesielt opptatt av bærekraft, og aktiviteter i biblioteket som er tuftet på FNs bærekraftsmål vil støtte opp om dette engasjementet og arbeidet.

I «Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Rom for demokrati og dannelse» er aktiv formidling og formidling av kunnskap noen av fokusområdene. Utvidelse og utvikling av Hurdal bibliotek som beskrevet i prosjektsøknaden vil bedre legge til rette for dette. I tillegg har Hurdal bibliotek egen skolebibliotekplan og bibliotekplan med tiltak som lettere vil kunne gjennomføres med et mer smidig bibliotekrom og et godt samarbeid med andre aktører.

ERFARINGSDELING OG VIDEREFØRING
Etter prosjektet vil Hurdal bibliotek kunne dele erfaringer for hvordan man har løst utfordringene. Det vil både være romløsninger som svarer tjenestene og nye samarbeid som har oppstått gjennom prosjektet. Videreføring av prosjektet vil være å realisere hva man kommer frem til i forprosjektet.