Sjangerskolen

  • Prosjekteier Fylkesbiblioteket i Akershus
  • Type Innsatsområder
  • Kontaktperson Vanja Øyrås
  • Tidsperiode 2018 - 2020
  • Antall år 2
  • Samlet støtte 115000 kr

Mål

Fylkesbiblioteket i Akershus søker om midler for å utvikle digitale sjangerkurs med tilhørende kurshefte til bruk for bibliotekansatte.

Målet med sjangerkursene er å gi bibliotekansatte økt kompetanse på noen litterære sjangre, med fokus på hvordan formidle sjangrene på biblioteket. En digital introduksjon til litterære sjangre er en effektiv måte for å bli kjent med nye deler av samlingene på.

Etter endt sjangerkurs vil deltakerne sitte igjen med følgende gevinster:

• Verktøy for å aktivt formidle sjangeren på biblioteket, både fysisk og digitalt.
• Nyansert kjennskap til den litterære sjangeren, med fokus på sjangerens bredde og ulike undersjangre.
• Innblikk i sjangerens viktigste historiske utviklingstrekk.
• Oversikt over sentrale nøkkeltitler innenfor sjangeren, og kunnskap om hvordan formidle dem.
• En god startplattform for videre arbeid med sjangeren.
• Økt kunnskap om bibliotekets samlinger.
• Økt kompetanse på breddeformidling i bibliotek.

Til hvert sjangerkurs tilvirkes et fysisk hefte. I heftet får deltakerne oversikt over bøkene som blir nevnt i sjangerintroduksjonen, og sjangerens historie og ulike undersjangre blir kort gjenfortalt. Heftet er ment som et referanseverktøy til bruk i bibliotek, og vil bli gjort tilgengelig også digitalt.

Beskrivelse

BAKGRUNN

I forbindelse med prosjektet Lesersørvis i folkebibliotek (2013) ble det i Telemark utviklet en kursrekke for bibliotekansatte. En del av kursrekken var å invitere inn kompetansepersoner på ulike litterære sjangre. Gjennom foredrag ble deltakerne gjort kjent med en litterær sjanger og ulike nøkkeltitler innenfor sjangeren.

Det blir i dag utviklet et nettkurs om lesersørvismetoden i regi av Telemark fylkesbibliotek. Fylkesbiblioteket i Akershus ønsker å fokusere på den delen av lesersørvis som handler om å bli kjent med nye sider av samlingen, og ser et behovet for å utvikle digitale sjangerkurs. De digitale sjangerkursene vil trekke på erfaringer fra kursrekken i lesersørvis.

Fylkesbiblioteket i Akershus har gjort lesersørvis til et av sine satsningsområder, og jobber systematisk for å utvikle tjenesten i eget fylke. Det er gjennomført grunnkurs tre ganger. Flere av de ansatte ved fylkesbiblioteket er blitt lesersørvisambassadører og holder kurs selv i metoden. Bibliotekarene i de videregående skolene er i ferd med å opprette eget nettverk for metoden gjennom sitt fagforum i fylket. Under arbeidet med lesersørvis har vi sett et stort behov for bredere kunnskap om ulike litterære sjangre. Hvordan kan bibliotekansatte holde seg oppdatert på sjangre de selv ikke har spesiell interesse for?

Gjennom å gjøre sjangerkursene digitale gjør vi det enkelt å orientere seg om nye bøker og litterære sjangre for biblioteksatte i hele Norge.

2019 vil bli et år med særlig fokus på litteratur og formidling når Norge er hovedland under Bokmessen i Frankfurt. Fylkesbiblioteket i Akershus vil jobbe målrettet med formidling inn mot bokjubileet for å synliggjøre bibliotekenes viktige rolle under bokåret.

Vi har gjort oss kjent med Nasjonalbibliotekets podcast- og arrangementserie Sjangerlære, og ser at de digitale sjangerkursene vi søker midler til ikke vil ha noen form for overlapp med Nasjonalbibliotekets egen sjangerserie.

KURSUTFORMING

De digitale sjangerkursene vil bruke programvaren Camtasia, hvor vi kan legge lydfiler over bilde/videoframvisning. Dette er etter samme modell som Webløft-skolen. Hvert kurs er anslått å vare omtrent 60 minutter. Det er planlagt til sammen fire kurs i prosjektperioden innen populære sjangre som for eksempel historiske romaner, krim, grafiske romaner eller science fiction.

Kursene vil være tilgjengelig for deltakerne når de selv ønsker det og vil ligge samlet på en felles nettside.

Den tekniske løsningen vil følge vedtatte nasjonale og internasjonale standarder, og så langt som mulig baseres på åpen kildekode.

KURSINNHOLD

Hensikten med sjangerkursene er at bibliotekansatte får verktøy til å formidle sjangeren. Det innebærer praktiske tips i tillegg til en teoretisk forståelse for sjangerens bredde og historikk. Til hvert sjangerkurs bruker vi en person med særskilt kompetanse på sjangeren. Fagpersonen vil i samtale med prosjektleder lede deltakerne gjennom sjangerens historiske utvikling, med fokus på sjangerens mange undersjangre og viktige nøkkeltitler.

I del to av sjangerkurset oppsøker vi dyktige formidlere i bibliotekmiljøet som jobber aktivt med å formidle sjangeren. Vi ber de trekke fram sentrale titler fra sjangeren og dele sine beste formidlingstips.
Det er et mål at hvert sjangerkurs er innom minst 20 bøker.

Til hvert kurs utvikles det et hefte hvor bøkene blir presentert sammen med informasjon om sjangeren.

I forbindelse med hvert ferdigstilte sjangerkurs vil vi løfte arbeidet ytterligere ved å arrangere kick-off for sjangeren. Dette blir en kursdag for bibliotekansatte hvor vi presenterer det ferdige sjangerkurset og leier inn fagpersoner innenfor sjangeren for debatt og samtale. Hensikten er å skape oppmerksomhet rundt sjangerkurset og samtidig lage en strategi for videre formidling av sjangeren sammen med bibliotekene.

PLAN FOR VIDEREFØRING ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE

Digitale sjangerkurs gir et godt grunnlag for videre arbeid med kompetansehevende tiltak innen litteraturformidling på nett. Kursrekken vil enkelt kunne utvides til å innbefatte flere sjangre og andre tema.