Nordisk barnebokkonferanse

Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som læringsarena, Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014

Søknad

Mål

Vi skal arrangere en nordisk konferanse om barne- og ungdomslitteratur på Sølvberget 2. - 4. februar 2015. Målet er å skape en attraktiv barnelitterær møteplass for formidlere, forskere, forlag, forfattere og illustratører i Norden, og å utvikle biblioteket som arena for en slik fellesnordisk plattform. Gjennom foredrag, forfatter- og illustratørmøter, panelsamtaler og utstillinger, vil vi diskutere hva litteratur for barn og unge er og skal være i vår tid. Formålet er at deltakerne skal bli inspirert og utfordret i sitt arbeid med utvikling og formidling av litteratur for barn og unge, at de skal bli oppdatert og få økt kunnskap på feltet og at nye samarbeidsprosjekter skal oppstå. Slik kan deltakerne i neste omgang tilby barn og unge den litteraturen de trenger og har rett på for å kunne møte kravene til leseferdighet og samfunnsforståelse i sin samtid.

Beskrivelse

Litteratur for barn og unge i Norden er et fagfelt i konstant utvikling. Tilgang på oppdatert, utfordrende og god litteratur for barn og unge er en viktig faktor for kunnskapssamfunnet, men i vår globale og digitale tidsalder må både litteraturen selv og de som formidler den være omstillingsdyktige for å nå fram til målgruppen. En nordisk konferanse vil åpne for utvidet dialog på fagfeltet, og skape rom for samarbeid og gjensidig læring innen de nordiske landene.

Tema for konferansen blir "Undergang - eller overgang?", som blant annet henviser til den tydelige dystopi-trenden i nyere ungdomslitteratur i Norden. I programmet for konferansen vil vi diskutere hva denne samtidslitteraturen sier om samfunnet vi lever i, og hvordan den påvirker unge lesere. Temaet spiller også på den digitale utviklingens betydning for bokas framtid, noe som er spesielt interessant i forhold til barnelitteratur, der bilder og interaktivitet gjerne er en sentral del av den litterære opplevelsen.

En nordisk konferanse om litteratur for barn og unge har de siste årene vært et savn i fagmiljøet, og med etableringen av Nordisk råds litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur i 2013 økte behovet for en fellesnordisk barnelitterær plattform. Rogaland fylkesbibliotek arrangerte biennale nordiske konferanser fra 1995, men avsluttet dette arbeidet i 2011. Sølvberget KF ønsker nå å videreføre denne tradisjonen.

Sølvberget, Stavanger bibliotek- og kulturhus er Rogalands best besøkte kulturinstitusjon. Sølvberget er et kommunalt foretak i Stavanger kommune, med Stavanger bibliotek som primærvirksomhet. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter siden huset åpnet i 1987. Se www.stavanger-kulturhus.no for mer informasjon. Sølvberget har en omfattende programvirksomhet, med omlag 450 arrangementer i året. I tillegg kommer den årlige Kapittelfestivalen, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, med omlag 100 arrangementer fordelt på fem dager. Se www.kapittel.no for mer informasjon.

I 2014 åpnet Stavanger bibliotek en splitter ny, moderne og åpen 1. etasje, som er nominert til både Norsk Publikumsutviklings pris og Stavanger byggeskikkpris 2014. Ombyggingen har gitt oss flotte nye arrangements- og utstillingslokaler, og sammen med SF Kino Stavanger og Renaa restauranter som er leietakere i bygget, kan Sølvberget tilby en svært god infrastruktur for en konferanse i eget bygg sentralt i Stavanger. Ved å etablere en fagkonferanse i et folkebibliotek ønsker Sølvberget å utnytte og videreutvikle bibliotekets styrke som møteplass, debattarena og kulturformidler, og legge til rette for en gjensidig læringsprosess mellom konferansen og biblioteket.

Barne- og ungdomsbibliotekets ansatte har høy kompetanse på litteratur og formidling for barn og unge under 16 år. Team Barn og unge presenterer hvert år en rekke arrangementer og lesestimuleringstiltak for denne målgruppen, blant annet lesekonkurransen Årets bok, der over 5000 elever på 1. til 7. trinn kårer den beste nordiske boka hvert år. I tillegg kommer en rekke godt besøkte programserier for småbarnsfamilier, og arbeidet med Bokmerke, barne- og ungdomsprogrammet under litteraturfestivalen Kapittel, som programmeres og utføres av de ansatte på Barne- og ungdomsbiblioteket.

Sølvberget har ansatt Siri Odfjell Risdal som prosjektleder for konferansen i 50% stilling fom 1.6.14. Risdal har god oversikt over fagfeltet som tidligere medlem/leder av juryen til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur, Brageprisen for barne- og ungdomslitteratur og som nåværende medlem av Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier. Dette har gitt Barne- og ungdomsbiblioteket i Stavanger et godt nasjonalt nettverk på fagfeltet.

Programrådet for konferansen består av Birgitte Eek fra Norsk barnebokinstitutt, Lillemor Torstensson fra Svenska barnboksinstitutet, Jens Raahauge fra Vurderingskomiteen for Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris og Nina Aalstad, redaktør for barnebokkritikk.no og daglig leder for ubok.no. Vi har hatt tre møter, det siste under Bokmessen i Gøteborg 25.9. I tillegg er det etablert en lokalt forankret referansegruppe bestående av Bjørn Ingvaldsen (NBU), Bjørn Arild Ersland (NFF), Trude Hoel (Lesesenteret ved UiS), Espen Røsbak (Kapittel) og Gunhild Nordbø (Barne- og ungdomsbiblioteket på Sølvberget) som videreutvikler ideene fra programrådet.

Konferansen vil gjennomføres 2. - 4. februar 2015. Som det går fram av vedlagte programutkast planlegger vi en bransjedag med utlån av møterom, to dager med fagprogram og åpning av utstillingen "Kunsten å være bok". I tillegg kommer forfatterbesøk på andre bibliotek i regionen i regi av NBU og Rogaland fylkesbibliotek, workshops for skoleklasser i regi av Grafill, fagseminar for lærere i regi av Lesesenteret og diverse kveldsarrangementer. Slik blir konferansen et utgangspunkt for formidling på flere nivå, og et bindeledd mellom forskning og formidling, litteraturen og leserne. I tillegg til allerede nevnte bidragsytere, har vi også avtale med NORLA, NBI, Foreningen !les og Norsk P.E.N. om bidrag til programposter. Når det gjelder programinnhold er de fleste navnene i vedlagte programutkast nå bekreftet. Fullstendig program og informasjon om påmelding vil bli publisert i november på konferansens nettside www.nordiskbarnebokkonferanse.no.

Som det går fram av budsjettet har vi tidligere i år fått innvilget 50.000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket til dette prosjektet, med innsatsområde Biblioteket som møteplass. Vi var da i en utredningsfase. Nå som prosjektet har funnet sin form søker vi om ytterligere 50.000 kroner til generell Konferansestøtte, som er nevnt som et eget punkt i veiledningen. Vi mener at etableringen av en fagkonferanse i et folkebibliotek er et banebrytende og nyskapende utviklingsprosjekt for biblioteksfeltet som vi håper Nasjonalbiblioteket vil prioritere.