Lillestrømbiblioteket: Biblioteket «uten bøker», men med litteratur overalt

Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Lillestrømbibliotekene skal utvikle et litteraturhuskonsept med arbeidstittel «Litteraturkonsept - INNE» og «Litteraturkonsept - UTE». Konseptet INNE skal ha base i det nye biblioteket som åpner i Lillestrøm by og konseptet UTE skal benytte formidlingsarenaer utenfor bibliotekrommet. Konseptet skal utvikles i samarbeid med lokale brukergrupper på basis av tidligere prosjekter og skape samarbeid på tvers, utnytte hele bibliotekets kompetanse og utvikle kortreiste møteplasser og samtaler på tvers av befolkning. Konseptet skal frigjøre seg fra å være kun ensidig basert på den trykte boka, til å fokusere på formidling av historier i samskaping med ulike plattformer: gjennom f.eks. kunst, dans, fortelling, digitale fremstillinger, musikk, teater, debatter, høytlesning, skulpturer, utkledning, tegning mm.

Beskrivelse

Lillestrøm kommune ble etablert 1. januar 2020 og er Norges niende største kommune med rett under 90 000 innbyggere.
I august 2022 åpner det nye storbiblioteket i Lillestrøm by, noe som totalt gir Lillestrøm kommune seks bibliotek som er geografisk plassert på Fetsund, Skedsmokorset, Strømmen, Frogner, Sørumsand og Lillestrøm. Bibliotekene hadde med seg svært ulike ressurser inn i kommunesammenslåingen. Vi har nå fått på plass en ny intern organisering som både ivaretar de ansatte og de ulike bibliotekene, men også de nye oppgavene vi står overfor i årene som kommer.

I politisk behandling i desember 2021 ble det vedtatt at Lillestrømbibliotekene skal utvikle seg innenfor følgende hovedstrategier: • Lillestrømbibliotekene skal være en møteplass for alle • Lillestrømbibliotekene skal være en tilrettelegger for innbyggernes initiativ • Lillestrømbibliotekene skal være en attraktiv arena for arrangementer og aktiviteter • Lillestrømbibliotekene skal være en foretrukket samarbeidspartner • Lillestrømbibliotekene skal være en kunnskapsaktør i kommunen og regionen • Lillestrømbibliotekene skal være "mer-åpent" og bruke gode digitale løsninger (Se vedlegg 1, politisk sak).

LITTERATURHUSKONSEPT
Lillestrømbibliotekene vil etablere et litteraturhuskonsept som skal ha sin base i det nye biblioteket, men som også inkluderer alle bibliotekene og andre arrangementssteder i kommunen. De vedtatte hovedstrategiene er skrevet med tanke på utviklingen av et nytt litteraturhuskonsept og stiller tydelige krav til Lillestrømbibliotekenes rolle som møteplass, arena og samarbeidspartner. Vi ønsker å innta en posisjon som et regionalt kulturlokomotiv, ikke bare for andre bibliotek i området, men også for kulturinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og næringsliv.

LITTERATURHUSKONSEPT – INNE
Det nye biblioteket i Lillestrøm by ligger i det nyetablerte kulturkvartalet i Lillestrøm sentrum sammen med Nitja senter for samtidskunst, Ungdomshuset Villa Cara, Lillestrøm kulturskole, Øvelokaler, Lillestrøm kultursenter og Unge Viken teater. I tillegg etableres den en HUB for kulturell og kreativ næring i biblioteket og ulike kulturvirksomheter flytter inn i etasjene over biblioteket. Dette gir oss en unik mulighet til å nå målet vårt om å ta en regional posisjon i kulturutviklingen i regionen og å ha en aktiv samskaping rundt nye formidlingskonsepter.

Lillestrøm bibliotek får tre formidlingsarenaer som er utstyrt med profesjonelt teknisk utstyr. Vi får blant annet et sceneområde med påkostet PA-anlegg og profesjonelt strømmeutstyr som kan brukes til forfattertreff, konferanser, konserter, dans, performance og debatter. I bibliotekets tredje etasje får vi et flerbruksrom som med midler fra Sparebankstiftelsen DNB blir utstyrt med et Dolby Atmos 11:2 anlegg, videoutstyr og alt tenkelig utstyr til spill og spillutvikling. Utstyret i disse arenaene gjør det mulig å formidle til nye brukergrupper på nye måter både fysisk og digitalt, men gjør også at vi kan nå nye brukergrupper som ikke har tilgang til denne typen utstyr. Vi er allerede i gang med å bygge opp kompetansen til de ansatte på formidling via podkast og strømmeutstyr og vil iverksette flere kompetansehevende tiltak når det nye biblioteket åpner.
Lillestrømbibliotekene vil gjennom utstrakt samarbeid med andre kunstarter søke å utvikle unike uttrykk i historiefortelling. Vi ønsker å lage maler, rammeverk og skape idestormer som kan benyttes over hele landet. Spesielt vil vi satse på å utvikle ulike konsepter der kunst og fortelling møtes, snakker sammen og står imot hverandre. Vårt litteraturhuskonsept vil i høy grad åpne opp rommene for at andre kan komme inn for å fremføre og presentere, men Lillestrømbibliotekene vil holde i det overordnede som annonsering, regi og opplæring. Dette gjør at publikum vil få en like profesjonell opplevelse uavhengig av om det er et arrangement i regi av biblioteket eller av eksterne samarbeidspartnere.

LITTERATURHUSKONSEPT – UTE
Lillestrømbibliotekenes litteraturhuskonsept skal basere seg på fortelling og allmenn tilstedeværelse framfor å binde opp all innsatsen til et fast hus og til fysiske bøker. Litteraturhuskonsept favner potensielt hvert eneste sted folk samles i kommunen, men vi vil i første omgang søke samarbeid med aktører i kommunen som satser på kulturturisme. Økt kompetanse på og synlighet av bibliotekets kulturtilbud bør være en attraktiv del av reiselivssatsingen. Tømmerruta er et eksempel på et nettverk som jobber for å synliggjøre opplevelsene i vår region og på lokalhistorien som binder alle våre tidligere kommuner sammen. Blaker Skanse er et annet eksempel der KunstSkansen har etablert et arbeidssted for profesjonelle kunstnere som formidler kunst- og kunsthåndverk via sitt galleri og sine utstillingsarealer. Samarbeid med denne typen aktører vil gi oss tilgang til en ny publikumsgruppe, men også muligheten til å bruke aktørenes nettverk inn i arrangementer ved de ulike bibliotekene.
Vi ønsker også å etter hvert inkludere skolene som kulturarenaer. Vi skal gjøre dette i samarbeid med omkringliggende kommuner, dette for å sikre videreføring av det pågående samarbeidet fra prosjektet "Litteraturformidlingscamp" der utvikling av formidlingskompetanse og erfaringsdeling er hovedmålet. Barn og unge er en viktig målgruppe- og med stadig fallende leseferdigheter og interesse for litteratur, er det svært viktig at vi tenker nytt og i flere dimensjoner for å nå denne gruppa.
For å sikre innbyggernes medbestemmelsesrett og samarbeid med frivillighet og næringsliv skal det ved hvert bibliotek opprettes egne brukerråd som både vil være aktive deltakere, sikre lokal profil, delta i programmeringen og komme med innspill til egnede formidlingsarenaer. Dette gir ikke bare medbestemmelse og samarbeid, men vil også bidra til publikumsutvikling og oppbyggingen av arenaer utenfor bibliotekrommet. På denne måten kan vi ta med oss fortellingene i alle former ut dit folk er og skape kortreiste kulturopplevelser som gjenspeiler lokalmiljøet, tilfører nye vinkler og sammensetninger som gir en merverdi utover selve opplevelsen
Arbeidet med å utvikle dette konseptet vil ta utgangspunkt i det vi har erfart fra tidligere prosjekter. Denne våren henter vi inn unik kunnskap om våre brukere og ikke-brukere fra et prosjekt vi fikk tilskudd til å realisere gjennom midler fra Nasjonalbiblioteket. Konsulentselskapet Rambøll bistår oss i arbeidet og de konkrete resultatene fra kartlegging, brukerundersøkelser og anbefalinger vil ligge til grunn for utviklingen av litteraturhuskonseptet. Kunnskapen herfra settes sammen med blant annet erfaringene fra prosjektet "Kunnskapsbiblioteket" som ble utført i Skedsmo om hvordan legge til rette for god kunnskapsdeling. For å involvere lag, foreninger og kulturarenaer henter vi inn erfaringer fra prosjektet "Fra boklager til informasjonssentral" som ble gjennomført i Sørum.
Lillestrømbibliotekene tar mål av seg å utvikle et litteraturhuskonsept med formidlingsarrangementer som har kraft til å endre liv. De konkrete formidlingsprogrammene som utvikles skal kunne gjenbrukes i hele regionen og erfaringer, metoder og modeller skal deles. Utviklingen av litteraturhuskonseptet vil kreve mye av oss og vi prioriterer å bruke våre ressurser for å lykkes. Selv om vi har mange konkrete planer, vil det ta tid å utvikle konseptet og iverksette det i den daglige driften. Vi søker derfor Nasjonalbiblioteket om et flerårig tilskudd til utvikling.