Historien om identitetsbygging

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Asker bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022, 2023, 2024

Søknad

Mål

Mål 1
Bærekraftige byer og samfunn er er sentralt i utviklingen av nye Asker kommune. Kortreist kulturvirksomhet er sentralt for å nå målene om et bærekraftig byutviklingsprosjekt som knutepunkt i kommunen. Ved å ivareta og aktivt formidle lokal kulturarv er målet bred deltakelse, involvering og samarbeid. Forankret i lokaldemokratiske ordninger, frivillige lag og foreninger vil biblioteket være et senter for kunnskap og formidling.

Mål 2
Videreutvikle lokalsamlingen, og heve kompetansen og kunnskapen om det kulturhistoriske materialet i Slemmestad. Gjennom dette vil vi styrke lokalsatsningen, etablere nye tilbud, skape innovasjon, stimulere til nytenkning og samskaping

Mål 3
Askerbibliotekene har i dag ansvar for cementmuseum og geologisenter, med drift og formidling av innhold, et innholdet som er en viktig del av Slemmestad sin identitet. Formidlingen skal presenteres på en aktuell og relevant måte i et nytt samfunn som er i støpeskjeen.

Beskrivelse

Innledning

Lokalsamfunnet i Slemmestad (tidligere Røyken kommune) har en lang og stolt tradisjon for et godt lokalt kulturtilbud, og biblioteket har hatt og har stor betydning i så måte. Biblioteket har i dag, av historiske årsaker, ansvaret for et geologisenter og et sementmuseum, i tillegg til bibliotekets tradisjonelle samling. Bibliotekets lokaler er i midlertidige brakker da Slemmestad sentrum for tiden er i en utbyggingsfase.

Asker kommune skal, vedtatt etter kommunesammenslåingen i 2020, styrke den lokale innbyggertilhørigheten ved å videreutvikle innbyggersentrum flere steder i kommunen. Slemmestad er i stor endring. Det skal bygges nye boliger og næringsvirksomhet, og et nytt kulturområde er under etablering. Områdeutbyggingen er den største i Asker kommunes nyere historie, og vil blant annet bety 3000 nye boenheter i en ny kystby. Her skal det sentralt oppføres et nybygg som rommer kulturskole, innbyggertorg og bibliotek, i tillegg til leiligheter. Det lages ny infrastruktur og nytt handelssenter. Kultursatsningen i Slemmestad er prioritert og man ser i stor grad på samspill mellom ulike kulturinstitusjoner.

Slemmestad bibliotek, cement og geologisenter:
Biblioteket ønsker å ta vare på og videreutvikle Slemmestads kulturhistorie, og bibliotekets samfunnsoppdrag er sentralt i den sammenhengen. Det er et viktig satsningsområde som har bred politisk støtte. Det tilrettelegges for og oppmuntres til å skape nære møteplasser, lokal aktivitet og gode kulturtilbud der folk bor. Kommunens innbyggere skal ha den samme muligheten, uansett hvor i kommunen man bor, til å aktivt kunne delta i kulturell virksomhet i sitt eget nærmiljø.

Slemmestad gikk fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et viktig industrisentrum. Den lokalhistoriske identiteten i Slemmestad har historisk sterke bånd til sementindustrien og samfunnet som ble bygget opp rundt den, noe som fortsatt er gjeldende i dag, selv om sementfabrikken er nedlagt. Geologien i Slemmestad er også viktig og har hatt og har stor betydning for stedet. Slemmestad har en unik sammensatt geologi som er av stor betydning, og som er sentral i forskning og studier. På et relativt lite område finnes rike forekomster av fossiler og et bredt utvalg bergarter.

Å samle, utvide og systematisere innhold er en målsetting, men også å i større grad kunne formidle innholdet, tilgjengelig-gjøre og dele kunnskapen vi innehar, inkludere lokale krefter, mennesker med lokalkunnskap og personlige historier. I Slemmestad bor og lever det fortsatt mange som har en sterk stedsidentitet og viktig lokalkunnskap. Vi ønsker å involvere stedets innbyggere, lag og foreninger.

Formidling
Et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati, og kulturformidling er med på å styrke fellesskap og mangfold. En viktig del av prosjektarbeidet vi søker støtte til er nettopp å legge til rette for en bred formidling av lokal kunnskap. Slemmestad bibliotek skal være et senter i formidlingsarbeidet lokalt. Vi tenker å utarbeide tverrfaglig opplegg rettet mot flere brukergrupper, men med særlig vekt på barn og unge spesielt. Vi ønsker altså at prosjektarbeidet skal ha et bredt nedslagsfelt.

Biblioteket får en sentral plassering i det nye Slemmestad sentrum, og vil dermed bli et naturlig sentralt samlingssted. Prosjektet vil etablere nye plattformer for innhold og nyprodusert utstillingsmateriale. Dette vil være knyttet til formidlingskativiteter mot nærområdets 4 barneskoler, nærturisme og anslått 9000 nye innbyggere. (3000 nyetablerte boenheter)

I arbeidet vil samarbeid med følgende partnere være sentralt:
– Asker kulturskole
– Røyken og Hurum historielag
– Asker kommune, ungkultur
– Asker kommune, kulturarenaer
– Asker kommune, Innbyggerdialog og frivillighet
– Museene i Akershus
– Lokalsamfunnsutvalget i Slemmestad

Fakta om Geologisenteret

Slemmestad er en sentral del av Oslofeltet og har en særlig sammensatt geologi. Stedet er mye brukt til geologiske studier. Her finnes rike forekomster av fossiler og et bredt utvalg bergarter fra jordens urtid og oldtid. Geologisenteret inneholder utstilling og formidlingsrom, og er et populært stad for geologi- interesserte barn og unge, barnehager og ikke minst skoleklasser. I geologisenteret finnes bergarter og mineraler fra Slemmetad-området og utstillingsmontre rommer fantastiske fossiler – spesielt trilobitter og blekksprut fra Slemmestad. Det er oppslag og informasjon som forklarer tidsperiodene og begreper innen geologi.

Fakta om Cementmuseet
Cementmuseet ble bygget opp av tidligere ansatte ved sementfabrikken, som hadde dannet stiftelsen Cementmuseets venner, med formål å ta vare på stedets tekniske industrihistorie og gjøre denne tilgjengelig for innbyggerne, tilreisende og forskere. Arkivar fra Riksarkivet organiserte og registrerte arkivet og fotosamlingen etter Christiania Portland Cementfabrik (CPC) med økonomisk støtte fra Norcem, Buskerud fylkeskommune og Røyken. Museet stod ferdig i 1991 – to år etter at fabrikken hadde stengt ned etter hundre års virksomhet.
Røyken Historielag, tidligere arbeidere ved sementfabrikken og sentrale personer i lokalmiljøet har vært og er stadig kilde til kunnskap om Slemmestadsamfunnet.