Finnmarksbibliotekene

Utgangspunktet for et regionalt prosjekt for 19 kommunale folkebibliotek i Finnmark baserer seg på de utviklingsmulighetene, behovene og utfordringene sektoren står overfor de kommende årene. Finnmark fylkesbibliotek tar grep for at folkebibliotekene kan møte framtida og at innbyggerne får bedre bibliotektjenester. I Finnmark er det store avstander og svak bibliotekøkonomi som hindrer tettere samarbeid.

Hovedforankring ligger i mulighetene revidert lov om folkebibliotek gir, og da spesielt ny formålsparagraf. Gjennom samarbeid og formidling ønsker folkebibliotekene i Finnmark å tilpasse seg og videreutvikles for å bedre fokusere på nye tjenester og gi et større spekter av aktiviteter til sine brukere.

Det er tre delmål som peker seg ut hvor det skal fokuseres på kompetanseutvikling. Disse vil det jobbes trinnvis med. Etablering av formelle regionale samarbeid får gjennomgående fokus i hele prosjektet. Den faglige kompetansehevingen vil basere seg på behov som også vil konkretisere seg gjennom etableringen av samarbeid og økt dialog mellom folkebibliotekene.

Svak kommuneøkonomi går utover folkebibliotekene som må ta et felles løft for å være rustet og synlige. Kommune-Norge er i endring. Interkommunale samarbeid etableres på ulike områder, og kommuner kan bli slått sammen ved kommende kommunereform. Det er viktig for folkebibliotekene å knytte tettere fagfellesskap og synliggjøre sin verdi før slike forestående endringer.

Satsing på bibliotekutvikling andre steder i landet har inspirert prosjektet som vil hente kunnskap fra sammenliknbare prosjekter som har erfaringer på samme områder. Eksempler på dette er «Biblioteklandskap i endring», «Sterk, spenstig og klar» i Hordaland, «Litteraturhus Nord-Trøndelag», «Ryfylkebibliotekene» og flere formidlings- og markedsføringsprosjekt. Det vil etablerers egen blogg for prosjektet for dokumentasjon, informasjon og deling.

Ressurser og risiko:

Finnmark fylkesbibliotek vil lede og koordinere prosjektet og initiere til et bredt samarbeid mellom folkebibliotekene, deres eiere og øvrige aktuelle samarbeidspartnere. Fylkesbiblioteket har de siste årene vært igjennom en omstillingsprosess for å bli en pådriver for framtidsretta bibliotektjenester i fylket. Som et resultat har vi frigjort ressurser og kompetanse til prosjektledelse og gjennomføring av delmål og tiltak knyttet til disse.

Ved oppstart vil vi gjennomføre en risikoanalyse av prosjektets mål og tiltak. De to kritiske faktorene, som kompetanse og ressurser til prosjektledelse og tilgjengelig kompetanse hos prosjekteier, gir høy sannsynlighet for gjennomføring, mens økonomi til tiltaksgjennomføring, kompetanseutvikling og samarbeid er det mest kritiske punktet.

Det er en kjent risiko at hverdagen i stor grad er bundet opp til drift i mange av bibliotekene, slik at det er begrenset mulighet for å utvikle eget bibliotek, delta i nettverk og skaffe seg ny kompetanse. Dette gjelder særlig kommuner der det bare er en ansatt i biblioteket, og i kommuner som ikke har biblioteksjef i hel stilling. For at samarbeidet skal komme i gang, må slike forhold vies særlig oppmerksomhet og tiltak settes inn.

Delmål:

1. Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid

Suksessfaktor nummer en er samarbeid. Bibliotekene kan ikke gjøre alt alene, og må samarbeide, både med andre folkebibliotek og aktører i egen kommune, og utvikle seg for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Gjennom samarbeid og partnerskap skal det etableres en felles identitet og kultur for deling som fokuseres på helheten og det totale bibliotektilbudet til beste for innbyggerne i Finnmark. Vi skal etablere fire til fem regioner. Vi skal opprette prosjektkoordinatorstillinger som kan initiere møter, samarbeidsområder knyttet til innholdet og tilbudet, fellesplanlegging og bidra til nettverksbyggingen.

Tiltak:
– Etablere styringsgruppe med bibliotekeiere fra kommunene
– Etablere regioner og samarbeidsavtaler
– Etablere prosjektkoordinatorstillinger
– Etablere felles regionale bibliotekplaner
– Ta initiativ til formalisert samarbeid med skolesektor, kommunale studiesentre og andre kultur- og utdanningssaktører i regionen

2. Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus

Bibliotekene er formidlingsarenaer og litteraturhus. Prosjekter tar grep for å følge opp mulighetene ny formålsparagraf gir. Kunnskapen, tryggheten og forståelsen rundt dette skal opparbeides.

Det stilles større krav til aktiviteter i biblioteket. Derfor skal vi fokusere på hva det betyr at bibliotekene skal «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Vi skal styrke den aktive litteraturformidlingen og sette mål på hva vi vil med formidlingen og best realisere dette i Finnmark.

Samtidig vil vi fokusere på å tilrettelegge formidlingsarenaene. De fysiske og tekniske fasilitetene må kartlegges og kompetanse på område må økes for at bibliotekene skal bli gode formidlingsarenaer. Prosjektet skal også se mulighetene som ligger i digitale tjenester og teknologien for økt formidling i en desentralisert struktur.

Tiltak:

– Gjennomføre workshoper om biblioteket som uavhengig møteplass, arena for samtale og debatt, og litteraturhus
– Styrke kompetansen på litteraturformidling
– Øke arrangørkompetanse og teknologi-ferdigheter
– Øke antall arrangementer
– Etablere felles regionale arrangementsplaner fra 2017

3. Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene

Folkebibliotekene gir tilgang til kunnskap, kultur og informasjon, men konkurrerer med mange om brukernes tid og oppmerksomhet. Utfordringen ligger i at vi må bli synligere, bygge et sterkere offentlig omdømme i fylket og en felles profil som enkelt kan kommuniseres og forstås.

Vi skal etablere en felles kultur og holdning rundt servicetilbudet i bibliotekene. Det vil bli lagt vekt på å bygge felles, profesjonell og tydelig, kommunikasjon av det samlede bibliotektilbudet og markedsføring av innholdet og den økt aktiviteten. Det vil være viktig å ta i bruk ny teknologi og nye markedsføringsmetoder. Tilstedeværelse utenfor biblioteket vil være viktig, og ved å delta på andre arenaer oppnår vi også at biblioteket etablerer seg sterkere i den offentlige bevisstheten.

Tiltak:

– Etablere felles bibliotekprofil
– Gjennomføre kurs i markedsføring og synliggjøring av bibliotek
– Etablere felles markedsføringsplan og kampanjer
– Gjennomføre servicekurs
– Etablere pop-up bibliotek

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:2 700 000
Antall tildelingsår:3-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015, 2016, 2017

Søknad

Rapporter

Mål

Mål for prosjektet:
Prosjektet skal utvikle bedre bibliotektjenester for Finnmarks innbyggere gjennom regionale biblioteksamarbeid med fokus på kompetanseheving og styrking innenfor formidling og synliggjøring av bibliotekene.

Delmål:
1. Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid
2. Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus
3. Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene

Beskrivelse

Utgangspunktet for et regionalt prosjekt for 19 kommunale folkebibliotek i Finnmark baserer seg på de utviklingsmulighetene, behovene og utfordringene sektoren står overfor de kommende årene. Finnmark fylkesbibliotek tar grep for at folkebibliotekene kan møte framtida og at innbyggerne får bedre bibliotektjenester. I Finnmark er det store avstander og svak bibliotekøkonomi som hindrer tettere samarbeid.

Hovedforankring ligger i mulighetene revidert lov om folkebibliotek gir, og da spesielt ny formålsparagraf. Gjennom samarbeid og formidling ønsker folkebibliotekene i Finnmark å tilpasse seg og videreutvikles for å bedre fokusere på nye tjenester og gi et større spekter av aktiviteter til sine brukere.

Det er tre delmål som peker seg ut hvor det skal fokuseres på kompetanseutvikling. Disse vil det jobbes trinnvis med. Etablering av formelle regionale samarbeid får gjennomgående fokus i hele prosjektet. Den faglige kompetansehevingen vil basere seg på behov som også vil konkretisere seg gjennom etableringen av samarbeid og økt dialog mellom folkebibliotekene.

Svak kommuneøkonomi går utover folkebibliotekene som må ta et felles løft for å være rustet og synlige. Kommune-Norge er i endring. Interkommunale samarbeid etableres på ulike områder, og kommuner kan bli slått sammen ved kommende kommunereform. Det er viktig for folkebibliotekene å knytte tettere fagfellesskap og synliggjøre sin verdi før slike forestående endringer.

Satsing på bibliotekutvikling andre steder i landet har inspirert prosjektet som vil hente kunnskap fra sammenliknbare prosjekter som har erfaringer på samme områder. Eksempler på dette er «Biblioteklandskap i endring», «Sterk, spenstig og klar» i Hordaland, «Litteraturhus Nord-Trøndelag», «Ryfylkebibliotekene» og flere formidlings- og markedsføringsprosjekt. Det vil etablerers egen blogg for prosjektet for dokumentasjon, informasjon og deling.

Ressurser og risiko:

Finnmark fylkesbibliotek vil lede og koordinere prosjektet og initiere til et bredt samarbeid mellom folkebibliotekene, deres eiere og øvrige aktuelle samarbeidspartnere. Fylkesbiblioteket har de siste årene vært igjennom en omstillingsprosess for å bli en pådriver for framtidsretta bibliotektjenester i fylket. Som et resultat har vi frigjort ressurser og kompetanse til prosjektledelse og gjennomføring av delmål og tiltak knyttet til disse.

Ved oppstart vil vi gjennomføre en risikoanalyse av prosjektets mål og tiltak. De to kritiske faktorene, som kompetanse og ressurser til prosjektledelse og tilgjengelig kompetanse hos prosjekteier, gir høy sannsynlighet for gjennomføring, mens økonomi til tiltaksgjennomføring, kompetanseutvikling og samarbeid er det mest kritiske punktet.

Det er en kjent risiko at hverdagen i stor grad er bundet opp til drift i mange av bibliotekene, slik at det er begrenset mulighet for å utvikle eget bibliotek, delta i nettverk og skaffe seg ny kompetanse. Dette gjelder særlig kommuner der det bare er en ansatt i biblioteket, og i kommuner som ikke har biblioteksjef i hel stilling. For at samarbeidet skal komme i gang, må slike forhold vies særlig oppmerksomhet og tiltak settes inn.

Delmål:

1. Etablere formelle regionale biblioteksamarbeid

Suksessfaktor nummer en er samarbeid. Bibliotekene kan ikke gjøre alt alene, og må samarbeide, både med andre folkebibliotek og aktører i egen kommune, og utvikle seg for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

Gjennom samarbeid og partnerskap skal det etableres en felles identitet og kultur for deling som fokuseres på helheten og det totale bibliotektilbudet til beste for innbyggerne i Finnmark. Vi skal etablere fire til fem regioner. Vi skal opprette prosjektkoordinatorstillinger som kan initiere møter, samarbeidsområder knyttet til innholdet og tilbudet, fellesplanlegging og bidra til nettverksbyggingen.

Tiltak:
– Etablere styringsgruppe med bibliotekeiere fra kommunene
– Etablere regioner og samarbeidsavtaler
– Etablere prosjektkoordinatorstillinger
– Etablere felles regionale bibliotekplaner
– Ta initiativ til formalisert samarbeid med skolesektor, kommunale studiesentre og andre kultur- og utdanningssaktører i regionen

2. Øke kompetansen hos bibliotekansatte innen formidling, biblioteket som møteplass og litteraturhus

Bibliotekene er formidlingsarenaer og litteraturhus. Prosjekter tar grep for å følge opp mulighetene ny formålsparagraf gir. Kunnskapen, tryggheten og forståelsen rundt dette skal opparbeides.

Det stilles større krav til aktiviteter i biblioteket. Derfor skal vi fokusere på hva det betyr at bibliotekene skal «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Vi skal styrke den aktive litteraturformidlingen og sette mål på hva vi vil med formidlingen og best realisere dette i Finnmark.

Samtidig vil vi fokusere på å tilrettelegge formidlingsarenaene. De fysiske og tekniske fasilitetene må kartlegges og kompetanse på område må økes for at bibliotekene skal bli gode formidlingsarenaer. Prosjektet skal også se mulighetene som ligger i digitale tjenester og teknologien for økt formidling i en desentralisert struktur.

Tiltak:

– Gjennomføre workshoper om biblioteket som uavhengig møteplass, arena for samtale og debatt, og litteraturhus
– Styrke kompetansen på litteraturformidling
– Øke arrangørkompetanse og teknologi-ferdigheter
– Øke antall arrangementer
– Etablere felles regionale arrangementsplaner fra 2017

3. Etablere felles kommunikasjon, profil og markedsføring av Finnmarksbibliotekene

Folkebibliotekene gir tilgang til kunnskap, kultur og informasjon, men konkurrerer med mange om brukernes tid og oppmerksomhet. Utfordringen ligger i at vi må bli synligere, bygge et sterkere offentlig omdømme i fylket og en felles profil som enkelt kan kommuniseres og forstås.

Vi skal etablere en felles kultur og holdning rundt servicetilbudet i bibliotekene. Det vil bli lagt vekt på å bygge felles, profesjonell og tydelig, kommunikasjon av det samlede bibliotektilbudet og markedsføring av innholdet og den økt aktiviteten. Det vil være viktig å ta i bruk ny teknologi og nye markedsføringsmetoder. Tilstedeværelse utenfor biblioteket vil være viktig, og ved å delta på andre arenaer oppnår vi også at biblioteket etablerer seg sterkere i den offentlige bevisstheten.

Tiltak:

– Etablere felles bibliotekprofil
– Gjennomføre kurs i markedsføring og synliggjøring av bibliotek
– Etablere felles markedsføringsplan og kampanjer
– Gjennomføre servicekurs
– Etablere pop-up bibliotek