Felles leseløft i Litteraturbyen

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Lillehammer bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Mål

Få flere barn og unge til å lese og bli interessert i litteratur gjennom å styrke samarbeidet mellom skole og folkebibliotek, og utarbeide en helhetlig leselyststrategi i Lillehammer kommune med utgangspunkt i bidrag fra alle samarbeidspartnerne i Lillehammer UNESCO Litteraturby. Legge til rette for nye samarbeidsformer, felles kompetanseheving og faglig nettverk knyttet til kommunens planlagte skolebiblioteksatsning. Etablere praksisfellesskap for litteraturformidling som kan støtte både lærere og bibliotekarer i arbeidet med å få flere barn til å lese og bli interessert i litteratur.

Beskrivelse

Tilgang til aktuell og interessevekkende litteratur, samt en kultur for lesing i barnehagen, på skolen, i hjemmet og i samfunnet ellers, er forutsetninger for utvikling av barn og unges leselyst. Frivillig lesing og valg av bok er en nøkkel til utvikling av leseengasjement. Gode skole- og folkebibliotek med aktiv formidling av litteratur er forutsetninger for å utjevne ulikheter i barns sosiokulturelle bakgrunn. Ved å spre leselyst og leseglede og gi barn rett bok til rett tid, økes leseferdighetene.

Kommunen kan allerede vise til gode resultater i leseferdigheter, og vil nå følge opp med en satsning både på skolebibliotek og på lesestimuleringstiltak i samarbeid med Lillehammer bibliotek og litteraturhus og Pegasus – Norsk litteraturfestival. Skolekontoret søker om utviklingsmidler fra Utdanningsdirektoratet til opprusting av eksisterende skolebibliotek og kompetanseheving av skolebibliotekarer, og det skal utarbeides en ny skolebibliotekplan i kommunen. Planen skal være forankret i opplæringsloven, læreplanen, sentrale styringsdokumenter og nyere forskning. Skolebibliotekplanen er også forankret i hovedmålet for Lillehammerskolen: «God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring.»

I prosjektet «Felles leseløft i Litteraturbyen» ønsker Lillehammer bibliotek og litteraturhus å styrke vår sentrale posisjon i Litteraturbyen. Sammen med Norsk litteraturfestival og skolekontoret vil vi ta ansvar for å utarbeide en leselyststrategi for kommunen, som kan bli modell for andre kommuner. Vi ønsker også å bli en sentral faglig ressurs og drivkraft i kommunens nye skolebiblioteksatsning. Vi vil ta initiativ til et faglig nettverk for skolebibliotekarene i kommunen, og koordinere kompetansehevingstiltak for skolebibliotekarene, etter modell fra nabokommunen Ringsaker. Vi vil tilby arbeidskraft i forbindelse med den konkrete opprustingen av skolebibliotek som har vært nedprioritert gjennom flere år: opprydding, kassering, innkjøp, møblering. I tillegg ønsker vi å gi alle skolens lærere og ledelse besøk fra en tverrfaglig ressursgruppe som snakker om bruk av skolebibliotek, lesestimuleringsarbeid og lesingens gleder.

Lillehammer har en rekke sterke aktører innenfor litteraturfeltet som gjennom mange år har satset aktivt på leselyst og litteraturformidling. Lillehammer kommune ved bl.a. Lillehammer bibliotek og litteraturhus, Innlandet fylkeskommune, Norsk litteraturfestival, Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet og Stiftelsen Lillehammer museum har siden 2017 vært samlet under paraplyen Lillehammer UNESCO-litteraturby. Sammen sørger vi for å gi folk gode lese- og litteraturopplevelser – fra vugge til rullator.