Debattlaget

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:40 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014, 2015

Søknad

Rapporter

Mål

Litteraturhuset i Skien og Skien bibliotek skal sammen invitere til Telemarks viktigste møteplass for åpen debatt. En egen tverrpolitisk og tverrfaglig programkomitè er ansvarlig for å fremme og vurdere temaer av både lokal, regional og nasjonal karakter. De valgte temaene vil bli belyst fra flere sider gjennom å stille ut relevante bøker, tidsskrifter og vise til digitale informasjonskanaler i Skien bibliotek i forkant av hver debatt.

Beskrivelse

I en samarbeidsavtale (se vedlegg til søknaden) har Litteraturhuset i Skien (LiS) og Skien biblioteket (SB) forpliktet seg til å samhandle om litteraturformidling i Skien og Telemark.
LiS har vinteren 2014 gjennomført ett større debattarrangement hvor tema var lokalsykehus og sykehusstruktur i Telemark. Saken har vakt stort engasjement og over 600 mennesker møtte frem å lytte til debatten. I tillegg ble debatten streamet via både NRK Telemark og TV-Telemark. Med denne erfaringen som bakteppe og for å kunne utvikle samarbeidet ytterligere ønsker aktørene (LiS og SB) å utvikle en felles arena for åpen debatt.
Gjennom en allerede etablert felles tverrpolitisk og tverrfaglig programkomitè vil aktuelle temaer for debatt bli luftet og drøftet før en bestemmer hvilke temaer som skal få plass i et halvårlig program. Samtidig vil dagsaktuelle temaer også bli programmert for debatt på kort varsel. Sakene kan være av både lokal, regional og nasjonal karakter.
Når tema for en debatt er valgt følger viktige vurderinger som vinkling av debatten, valg av innledere og paneldeltakere. Avhengig av tema vil en person fra enten LiS eller SB ha hovedansvar for å konkretisere og planlegge gjennomføring.
Erfarne debattledere med regional tilhørighet vil bli engasjert og aktuelle paneldeltakere vil være både relevante fagpersoner, profilerte samfunnsaktører og politiske beslutningstakere. I tillegg til de erfarne deltakerne er det er også en målsetting å finne frem til nye og mindre erfarne aktører både som paneldeltakere og debattledere for på sikt å utvikle en bredere offentlighet med flere stemmer.
For å stimulere til kunnskap og innsikt i de aktuelle temaene som debatteres vil Skien bibliotek i forkant av hver debatt stille ut relevant litteratur og annet materiale og henvise til aktuelle plattformer for ytterligere informasjon. (Dette kan eksempelvis være å fokusere på at politiske saker både på kommune- og fylkesnivå er tilgjengelig digitalt.) Det er også en ambisjon å gjøre selve debatten mer tilgjengelig i form av live streaming, direktesending eller som tema i tradisjonelle papiraviser og her er aktuelle samarbeidspartnere regionale medier som NRK Telemark og avisene Varden og TA. Kontakt med dem er opprettet, men det er ikke konkludert med i hvilken form og grad et eventuelt samarbeid skal foregå.
Litteraturhuset i Skien og Skien bibliotek tror at et samarbeid mellom to etablerte institusjoner vil gi merverdi i form av en større mobilisering av frivillige og offentlige krefter og sikre at debattene lever videre også etter prosjektperiodens utløp. Erfaringene fra sykehusdebatten gjennom streaming både via NRK Telemark og TV-Telemark/TA kan være av stor nytte for andre aktører som leter etter måter å samarbeide med regionale medier på.