Biblioteket som lokal Campus

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Larvik bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som læringsarena, Biblioteket som møteplass, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:700 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015, 2016

Søknad

Mål

Mål for prosjektet
Overordnet mål:
Larvik bibliotek skal bidra til å høyne utdanningsnivået i Larvik kommune

Delmål:
– Larvik bibliotek skal være en læringsarena for studenter i Larvik. Vi skal
være et studiesenter for alle typer studenter.
– Larvik bibliotek skal stimulere eksisterende studenter og motivere nye studenter
– Larvik bibliotek skal heve kompetansen på sine ansatte innenfor veiledning og IKT
– Larvik bibliotek skal rekruttere nye brukere mellom 20-35 år.
– Larvik bibliotek skal etablere en faglig møteplass (studenthalvtimen/faglig hjørne/faglig halvtime)

Vi skal lage en mal på studentsamarbeid for folkebibliotek i byregioner.

Beskrivelse

Prosjektbeskrivelse
Larvik bibliotek er en av samarbeidspartnerne i prosjektet Campus Larvik som har
som mål å heve utdanningsnivået i Larvik kommune.

Teknologi forandrer måten utdanning foregår på. Vi skal sørge for at studenter
skal få den veiledningen de trenger, enten de er fjernstudenter på høgskoleniva, tar opp et fag fra videregående eller er nysgjerrige på MOOC.
Vi ønsker at biblioteket blir den naturlige møteplassen for ulike studentnettverk i Larvik, og at et levende studentmiljø springer ut av dette. Vi skal legge til rette for at du kan bo lokalt og likevel være student..

Tidlig i prosjektet skal vi sette i gang studenttreff med faglig innhold. Disse skal foregå jevnlig og vare 30-45 minutter. Temaer kan være studieteknikk, kildekritikk, søk i bibliotekbasen, hvordan bruke MOOC osv. I starten er det tenkt at disse treffene skal drives av ansatte ved Larvik bibliotek, Realfagsbiblioteket, HBV, andre aktuelle samarbeidspartnere (f.eks. lokalt næringsliv) eventuelt spesielle ressurspersoner fra øvrige Vestfoldbibliotek.

Vi ønsker å opprette en helpdesk der studenter kan få hjelp med problemer av typen søk etter informasjon, problemer med egen pc (oppdatering av programvare etc), bruk av programvare (f.eks teksbehandling, regneark eller siteringsprogrammer), utskrifter m.m.

Et av målene med prosjektet er å heve nivået på våre ansatte innenfor veiledning og informasjonskompetanse. Dette skal foregå gjennom jevnlig kursing, praktisk oppgaveløsning og deltakelse i studenttreffene.

Realfagsbiblioteket ved UIO skal være en aktiv bidragsyter både når det gjelder våre ansattes kompetanseheving, men også i det faglige miljøet rundt studentene. Realfagsbiblioteket skal også samarbeide med Larvik bibliotek om vår mediesamling på de aktuelle fagområdene. På sikt håper vi at Larvik bibliotek kan være med på å rekruttere nye studenter til realfagene.
Høyskolen i Buskerud og Vestfold skal også bidra til kompetanseheving for våre ansatte og i det faglige miljøet rundt studentene.

I prosjektet ”Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet” (Vestfold fylkesbibliotek) ble det foretatt fokusgruppeintervjuer med ansatte i vestfoldbibliotekene. I disse samtalene kom det flere gode innspill til hvordan bibliotekene kan møte studentene, bl.a kom det forslag om å ha en studentdag i folkebiblioteket hver høst. Vi ønsker å se mer på resultatene fra dette prosjektet, og se hva vi evt kan videreføre for våre studenter i Larvik.