Barnebibliotek – et kompetanseløft!

Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2019, 2020

Søknad

Mål

Målet for dette prosjektet er å styrke kompetansen innen barnebibliotekarbeid i hele landet, ved
1) utvikling og gjennomføring av nettbasert versjon av studiet «Barn, medier og bibliotek»;
2) nettverksbygging, samlinger og andre støtteaktiviteter knyttet til studiet;
3) utvikling av ny modell for samarbeid mellom utdanningstilbyder og fylkesbibliotekene.

Beskrivelse

Det satses på barn og lesing over hele landet, og det er stadig behov for kompetanseheving og nytenking i folkebibliotek og skoler når det gjelder bibliotekenes tjenester for barn.
Fylkesbibliotekene er lovpålagt å ivareta regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling. Å gi tilbud om kurs og kompetansehevende tiltak for å imøtekomme behovene i folke- og skolebibliotek er en viktig del av dette oppdraget.
Det er ønskelig å styrke muligheten for å delta på utdanningsopplegg som gir studiepoeng, og fylkesbibliotekene i hele landet har gått sammen i en satsing på kompetanse innen barnebibliotekarbeid. Fylkesbibliotekene ønsker å samarbeide med OsloMet - Storbyuniversitetet om å videreutvikle studiet Barn, medier og bibliotek til å bli et nettstudium som tilbys ansatte i folke- og skolebibliotek som arbeider med formidling for barn.

Målet for dette prosjektet er å styrke kompetansen innen barnebibliotekarbeid i hele landet, ved følgende tre hovedaktiviteter:

1) Utvikling og gjennomføring av nettbasert versjon av studiet «Barn, medier og bibliotek»:
Nettstudiet utvikles og tilbys av OsloMet, Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag, i samarbeid med fylkesbibliotekene.
Studiet vil bestå av 15 spesialinnspilte videoforelesninger á 30 minutter som distribueres sammen med alle andre studentressurser i læringsplattformen Canvas.
To arbeidskrav i emnet skal leveres via Canvas.
Eksamen består av to innleveringer:
- et individuelt, skriftlig arbeid over oppgitt emne fra faglærer (ca. 25.000 tegn)
- ett individuelt, skriftlig arbeid ut fra selvvalgt emne som skal godkjennes av faglærer (ca. 25.000 tegn)
Fylkesbibliotekene vil bidra med innspill til faglig innhold og organisering, samt ta ansvar for synliggjøring av tilbudet regionalt og arbeide med rekruttering av deltakere.
Studiet utgjør 15 studiepoeng i løpet av et år, og er et etterutdanningstilbud for bibliotekansatte.

2) Nettverksbygging, samlinger og andre støtteaktiviteter knyttet til studiet:
Fokus blir på praktisk barnebibliotekararbeid. Fylkesbibliotekene vil kunne ivareta et koordinerings- og oppfølgingsansvar for studentene på regionalt nivå.
Fylkesbibliotekene vil legge til rette for to samlinger i Oslo i samarbeid med studietilbyder, ei ved starten av studiet og ei i passe tid før eksamen. Det legges til rette for regionale samlinger med gode eksempler, bibliotekbesøk og kunnskapsdeling. Fylkesbibliotekene legger til rette for øvrig nettverksbygging, via facebook, skype og evt. andre kanaler.

3) Utvikling av ny modell for samarbeid mellom utdanningstilbyder og fylkesbibliotekene:
Det er første gang fylkesbibliotekene tar samlet sats for å realisere et samarbeid med bibliotekarutdanningen. Fylkesbibliotekene har mange års erfaring med ulike kurs- og kompetansetilbud regionalt. Nå tas denne kunnskapen med inn i et nytt samarbeid for å styrke bibliotekenes kompetanse innen barnebibliotekarbeid. Det skal gjøres refleksjoner underveis, slik at rapporten kan inneholde en godt fundert vurdering av samarbeidet og modellen. Det er et mål at modellen skal kunne overføres til andre kompetanseområder innenfor fylkesbibliotekenes ansvar.

Mer om studiets innhold:
Nettstudiet gir en innføring i kultur- og litteraturformidling med barn som målgruppe. Studiets første del tar opp barndommens vilkår i samfunnet, og ser dette i sammenheng med barns mediebruk og formidling til barn. Annen del konsentrerer seg om studiet av barns medier, med vekt på barnelitteratur. Tredje del tar opp spesifikke sider ved bibliotekarbeid blant barn, bl.a. samlingsutvikling, aktivitetstilbud og samarbeid med skole og barnehage.

Mål med selve studiet:
Tilby ansatte i bibliotek som jobber med målgruppen barn en oppdatert etterutdanning med studiegivende poeng innen fagfeltet.

Nytteverdi av studiet:
Barnebibliotekene er i endring og studiet vil gi studentene en oppdatert og relevant nytteverdi innen fagfeltet. Barnebibliotektjenester er viktigere enn noen gang. Dagens samfunn prioriterer tilgang til kunnskap og kultur som livslang læring og bedre lese og skriveferdigheter. Et velutstyrt og aktivt barnebibliotek krever et engasjert og kompetent personale som kan tilby relevante tjenester som brukerne trenger. Hensikten med tilbudet er å stimulere til at flere styrker sin formelle kompetanse og tjenestekvaliteten ute i bibliotekene. Dagens medielandskap er mangesidig, foranderlig og med en rask flyt av informasjon og krever høyere faglig kompetanse blant barnebibliotekarer for å bevege seg innenfor for det nye medielandskapet.