Bærekraftig utvikling av bibliotek

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Haugesund bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024, 2025

Søknad

Andre filressurser

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektet er endret i forhold til opprinnelig søknad. Se revidert prosjektbeskrivelse.

    Publisert: 23. mai 2024

Mål

– Utvikle en bærekraftstrategi for folkebiblioteket
– Utvikle et nettkurs for hvordan andre bibliotek kan gjøre det samme
– Inkludere alle ansatte i arbeidet med bærekraft
– Styrke kunnskapsnivå i lokalbefolkningen
– Styrke kompetansen i personalet
– Utvikle formidlingskampanjer basert på de valgte bærekraftmålene
– Inkludere lokalmiljøet i satsing på bærekraft

Beskrivelse

Bærekraft i bibliotek

Bibliotekene kan sies å være bærekraftige i seg selv. Som et eksempel på en sirkulærøkonomi, som en møteplass og som en kunnskapsinstitusjon forvalter folkebibliotekene hver dag FNs 17 bærekraftsmål. Det er gjort flere prosjekter som omhandler bærekraft i bibliotek i Norge allerede, det som mangler er et rammeverk som alle bibliotek kan nytte gjøre seg av på en enkel og lett tilgjengelig måte.

Hvor bevisste er vi på å fremme bærekraft i utvikling av tjenester og formidling?

Folkebiblioteket er den offentlige institusjonen som treffer bredest i samfunnet, og når alle samfunnslag. Folkebiblioteket har i økende grad mestret rollen som møteplass. Borgeren har funnet veien til folkebiblioteket. Nå må vi bestemme oss for hva vi bruker den nye rollen til. Haugesund folkebibliotek ligger i 2023 an til å få nærmere 300 000 besøkende (129 000 i 2016). Biblioteket i Haugesund ble i 2023 tildelt Norsk Publikumsutviklings pris UTVIDER. Det ligger et potensiale i denne besøksøkningen som vi ønsker å bruke til å styrke bibliotekets rolle som kunnskapsinstitusjon. Dette vil vi gjøre ved å satse på bærekraft.

Haugesund folkebibliotek ønsker å utvikle en bærekraftstrategi for biblioteket. Ved å legge til grunn de tre dimensjonene i bærekraft (økonomisk bærekraft, miljø og sosial bærekraft) ønsker vi å gjøre en vesentlighetsanalyse av våre tjenester og skrive en strategi for hvordan bibliotek kan arbeide strukturert med bærekraft. Gjennom dette arbeidet vil biblioteket opparbeide seg kompetanse om hvordan strategien kan iverksettes på en konstruktiv og effektiv måte som skaper engasjement og handling.

Ved å utvikle en metode og en strategi for Haugesund folkebibliotek ønsker vi samtidig å lage en mal eller en metode for hvordan andre bibliotek kan gjøre det samme. Dette kan gjøres i form av et nettkurs som kan gjøres tilgjengelig på bibliotekutvikling.no.

Strategien vil bli skrevet i samarbeid med hele personalet. Det er viktig at alle som jobber i biblioteket har et eierskap til en slik strategi. Når du står i skranken på et bibliotek, da “er” du biblioteket for de som kommer inn dørene. De verdier man ønsker formidlet ut til publikum kan da ikke bli skapt av ledelsen, men må oppstå i samskaping med interessegrupper. Av interessegruppene er de ansatte svært viktig, de er bibliotekets ansikt i hverdagen. At de som står i skranken hver dag har et eierskap til bærekraftstrategien vil være avgjørende for at den lykkes. Vi søker derfor midler til å kunne jobbe med bærekraftstrategien i hele personalet. Andre viktige interessegrupper kan være politikere, samarbeidspartnere, brukere/borgere og forretningsforbindelser. Å identifisere de viktigste interessegruppene vil være en del av vesentlighetsanalysen som gjøres for å skrive strategien.

Hvorfor skal biblioteket ha en bærekraftstrategi?

o Biblioteket kan identifisere og adressere bærekraftige utfordringer og tilby relevante og nødvendige tjenester tilpasset samfunnets utvikling.
o Et folkebibliotek har en opplagt rolle i å ta miljø- og samfunnsansvar som en institusjon som forvalter offentlige ressurser.
o En bærekraftstrategi hjelper biblioteket med å redusere sin miljømessige påvirkning.
o Strategien vil hjelpe biblioteket med å effektivt forvalte sine begrensede ressurser, inkludert budsjett, personale og materiell.
o Ved å identifisere prioriteringer og optimalisere ressursbruken, kan biblioteket maksimere sin innvirkning og oppnå større resultater med de tilgjengelige ressursene.

Ved å ha en bærekraftstrategi viser biblioteket også lederskap og engasjement for bærekraftige praksiser. Det kan inspirere andre organisasjoner og samfunnsmedlemmer til å ta lignende initiativer og skape en bredere bevegelse mot bærekraftig utvikling.
Bærekraftstrategien skal oppmuntre og hjelpe biblioteket til å være fleksibelt og tilpasningsdyktig i en stadig skiftende verden. Vi ønsker å utforske nye ideer, teknologier og samarbeidsmuligheter som kan bidra til å styrke bibliotekets rolle og relevans i samfunnet.

Bærekraft som kunnskapsformidling

Som den største møteplassen i kommunen ønsker Haugesund folkebibliotek med dette prosjektet å vise hvordan hver borger kan ta grep om egne valg og handle mer bærekraftig. Vi ønsker å bruke vårt samfunnsoppdrag som kunnskapsaktør og offentlig møteplass til å vise, med både fysisk og digital formidling, hvordan det er mulig å ta grep for å nå bærekraftmålene. Vi ønsker å utvikle en kampanje for bibliotekene som kan brukes til å markedsføre bærekraft i bibliotek, og vi ønsker å lage lese- og formidlingslister som kan brukes av alle bibliotek. Kunnskapsgrunnlaget for formidlingen gjøres i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet, som er del av prosjektet Finn Bærekraftforskning. Dette kan igjen deles i hele Rogaland via fylkesbibliotekets satsing på en felles digital plattform i hele fylket.

Alt materiale som produseres vil bli tilgjengelig for alle bibliotek enten via fylkesbiblioteket, eller via Nasjonalbibliotekets kanaler.

Haugesund folkebibliotek har allerede en sterk kobling til kommunens skolebibliotek via skolebibliotekkoordinator som arbeider for utjevning og oppgradering av alle kommunens 12 skolebibliotek. Vi ønsker å inkludere barn og unge i satsingen på bærekraft, og vil gjennom dette prosjektet gjøre det ved å samle elevene enten på folkebiblioteket eller skolebibliotekene. I utviklingen av en bærekraftstrategi vil vi velge ut 4 av FNs 17 bærekraftsmål som hovedsatsingsområder. Disse vil så danne grunnlaget for prosjekter på alle skolene.

For eksempel kan nr 11 Bærekraftige byer aktualiseres gjennom et samarbeid med Enhet for byutvikling i kommunen og en aktivitetsdag der elever får bygge byen i lego. Som et eksempel kunne man invitert inn en forfatter eller foredragsholder til å snakke om hvordan vi utvikler samfunnet, hva som er utfordringene i forhold til bærekraft, og så gitt elevene i oppgave å bygge en by de vil bo i. Slik kan vi bruke kunnskap om klimautfordringer, utfordringer for byutvikling og konkrete oppgaver til å gjøre bærekraftmålene til noe håndfast og håndterlig. En stor utfordring når vi snakker om bærekraft er at det ofte blir veldig negativt ladet, eller at man opplever en “begrepstrøtthet”. Ved å gi barn og unge konkrete utfordringer og oppgaver kan vi aktualisere viktige samfunnsutfordringer og vekke nysgjerrighet og kunnskapshunger i generasjonen som vil arve nåtidens problemer.

Prosjektet er forankret i:
– Temaplan for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune,
– Nasjonal bibliotekstrategi «Rom for demokrati og dannelse» og
– Handlingsplan for Rogaland fylkesbibliotek.