Styrking av samisk og kvensk språk i kultur- og litteraturformidling

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono bibliotek
Samlet støtte:60 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Mål

1) Økt deltagelse i kommunale kvenske og samiske markeringsuker
2) Etablere tilbudet «Samtale og sang» for hjemmeboende personer med demens, med spesielt fokus på de som har samisk eller kvensk som morsmål

Beskrivelse

Storfjord folkebibliotek er et lite bibliotek i Nord-Troms, med 0,8 årsverk totalt. Vi følger gjeldende regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 som er vedtatt i alle kommuner i «det gamle» Troms fylke. Bibliotekplanen er tydelig på at folkebibliotekene i Troms har et spesielt ansvar for å formidle nordnorsk, samisk og kvensk litteratur, språk og kultur. Samisk og kvensk språk og kultur er en del av vårt område og bibliotekene er et viktig redskap i styrkingen av disse. Storfjord kommune er en trespråklig kommune, og som skal jobbe for å styrke samisk og kvensk språk og kultur i sitt tjenestetilbud. Storfjord folkebibliotek ønsker å styrke formidlingen av språk og kultur til den samiske og kvenske befolkningen i kommunen. Det er viktig at biblioteket skal være en minoritetsspråklig og minoritetskulturell arena og ha et bibliotektilbud for minoritetene, og ikke bare formidle om minoritetene.

Tiltak 1)
Det vil være av stor verdi for Storfjord folkebibliotek å være medarrangør og aktiv bidragsyter på kommunale kvenske og samiske markeringsdager og temauker, med egne språk- og kulturformidlingsaktiviteter. Fram til nå har deltagelsen på slike vært begrenset til en digital markering og bokutstillinger i bibliotekets lokaler. Årlige markeringsdager/temauker er Samefolkets dag 6.2, Kvenfolkets dag 16.3, samisk språkuke i slutten av oktober og kvensk språkuke i slutten av september. Gjennomføring av temauker og markeringsdager er planlagt gjort i samarbeid med Storfjord språksenter. Vi søker om tilskudd til økte personalressurser som kan benyttes både til planlegging og gjennomføring.

Tiltak 2)
«Samtale og sang» er testet ut som minipilot mellom Dagsenteret for hjemmeboende personer med demens og Storfjord folkebibliotek gjennom tre formidlingsaktiviteter sommeren 2021. Det er et stort ønske om å videreføre og videreutvikle konseptet. Hjemmeboende personer med demens er en gruppe som per i dag verken bruker biblioteket eller har fått tilbud om tilrettelagte bibliotektjenester. Det er for denne målgruppa viktig at biblioteket driver med oppsøkende virksomhet og treffer dem på en felles og trygg arena.
Per i dag har Dagsenteret både brukere som har behov for samiskspråklig og kvenskspråklig tilrettelegging. Denne kompetansen kan biblioteket tilby. Vi mener vi har funnet en formidlingsform som fungerer godt. Aktiviteten begynner med kjente kvenske og samiske salmer og sanger, etterfulgt av høytlesing og samtale rundt aktuelle lokale tekster, dikt, skrømthistorier eller lokalhistoriske temaer. Samtalen veksler fritt mellom samisk, kvensk og norsk.

For personer med demensdiagnose og som har kvensk eller samisk som morsmål, er en samisk- og kvenskspråklig sangstund og innledningssamtale et helt vesentlig verktøy for å skape tillit og for å skape en språklig kontekst som inkluderer og engasjerer. Gjennomføringen av et slikt prosjekt på regelmessig basis forutsetter en del planlegging og tilrettelegging slik at det kulturhistoriske eller litterære innholdet skal være gjenkjennbart for deltagerne. Formidlingsinnholdet må være kort, ha tydelige lokale markører, og må kunne formidles i sin helhet eller delvis på norsk, samisk og kvensk. Prosjektet er tenkt gjennomført med månedlige formidlingsarrangement i 2022. Vi søker om tilskudd til økte personalressurser som kan benyttes både til planlegging og gjennomføring.

Effektmål av tiltakene
– Bedre samiske og kvenske bibliotektjenester (tiltak 1)
– Økt synlighet av bibliotek i lokalsamfunnet (tiltak 1)
– Økt samarbeid mellom bibliotek og andre kommunale tjenester (tiltak 1 og 2)
– Økt bruk av kvensk og samisk språk i det offentlige rom (tiltak 1 og 2)
– Tilgjengeliggjøre bibliotektjenester og skape inkluderende kulturelle møteplasser for sårbare grupper (tiltak 2)