Spillklubb med litteraturformidling

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Verdal bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Mål

– Øke antall aktive lånere og brukere av biblioteket i ungdomssegmentet (måles kvantitativt med statistikk på utlån)
– Gjøre personalet trygt og engasjert i formidlingssammenheng (måles kvalitativt ved intervju av bibliotekaren(e))
– Styrke og utvide bibliotekets nettverk, her spesielt retta mot ungdomsmiljøet, og holde på denne kontakten videre utover prosjektets slutt (måles kvalitativt ved intervju av deltagerne)
– Gi ungdom en vei inn i litteraturen på en annerledes/alternativ måte for å nå flere og bidra til økt interesse for litteratur og lesing (måles kvalitativt ved intervju av deltagerne).

Beskrivelse

Vi ønsker å benytte spill til å trekke flere brukergrupper til biblioteket. Ved å opprette en spillklubb for ungdom på ukentlig/månedlig basis, samt organisere turneringer i skoleferier, kan vi oppnå målet. Vi vil kjøpe fri en bibliotekar til å lede klubben i prosjektperioden, i tillegg vil vi bruke en god del tid til å dra ut for å etablere kontakt med brukergruppen.

Vi ønsker å nå en gruppe som i stor grad lever sitt liv digitalt/på nett. Vårt ønske er å få disse ungdommene fysisk til biblioteket og på den måten åpne opp muligheten for at de får, og opprettholder en langsiktig relasjon til biblioteket. En effekt vi håper å se av dette er økt utlån innen aldersgruppa. Men vi ser at for å få ungdommene hit er vi kanskje nødt til å nå dem på en annen måte enn å direkte lokke med bøker/litteratur.

Biblioteket har nylig investert i kortspillet Magic: the Gathering og en PS4-konsoll. Fra før har vi sjakk og andre brettspill vi ikke har fått prøvd ut ordentlig ennå. Allikevel skal vi fremme litteratur i lokalet når ungdommene er her for å spille. Vi har en kunnskapsrik barne- og ungdomsbibliotekar som på ulikt vis vil eksponere bibliotekets litterære tilbud under møtene, som ved å ha utstillinger med relevant litteratur i «klubblokalet», og ved å ha et tilbud om rollespill fra f.eks. Håndbok for Superhelter-universet som også finnes som tegneserier her på biblioteket. Vi planlegger også å kjøpe inn flere bøker og spill, som The Witcher-bøkene (som ble en populær TV-serie) og rollespillet basert på disse. Slik håper vi å gjøre litteratur relevant for disse ungdommene, og skape økt leselyst. I tillegg er tanken at vi kan så erfaringer og kunnskap av en – for oss – annerledes formidlingssituasjon som vil øke personalets formidlingskompetanse. Her vil spesielt samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere bety en del.

Til vårt prosjekt vil vi ta kontakt med en rollespillforfatter, fantasyforfatter eller en forfatter som på annet vis er aktuell for spillklubben vår (f.eks. Elias Vålhund, Matthijs Holter, Malin Falck, Charlotte Sandmæl eller Asbjørn Rydland) for å holde et foredrag om sitt forhold til litteratur og spill. Vi vil at dette skal skje i samarbeid med et skolebibliotek i kommunen, der formidlingen kan foregå på en skole. Vi planlegger også å opprette kontakt med skolebiblioteket på Verdal videregående skole for å se på muligheter for samarbeid om å utvikle felles formidlingsaktivitet og forfatterbesøk. Etter foredraget vil vi fortelle om spillklubben og friste ungdommene til å bli med på den. Vi kan mest effektivt nå ut til aldersgruppen ved å være der de er. Klasserommet passer godt til formålet, da man møter alle slags ungdommer der. Forhåpentligvis vil dette bidra til økt synlighet og at flere oppsøker tilbudet vårt, og at det stimulerer til leseinteresse. Vi oppsøker dem også tidligere i prosjektet for tips til hvordan klubben skal være og for å synliggjøre det kommende tilbudet.

Tidsplan:
Januar-februar: planlegging/researchfase. Kontakte samarbeidspartnere og holde møter med ungdommene ang tilbudet.
Mars: oppstart.
April-desember: gjennomføring av spillklubb.
September: forfatterbesøk.
Økt formidlingskompetanse arbeides aktivt med i prosjektperioden.

Videreføring:
Vårt mål er at ungdommene tar eierskap over tilbudet og viderefører klubben på biblioteket når prosjektperioden er ferdig. Vi vil også se etter relevante samarbeidspartnere for å drifte klubben videre, som f.eks. Innherred rolle- og miniatyrspillforening. Ut ifra erfaringene med litteraturformidlingsaspektet av prosjektet vil vi se om vi videre kan utvide noe av tilbudet til å omhandle bøker i større grad. F.eks. at det kan oppstå en bokklubb i forlengelse av spillklubben- og formidlingen, der vi kan engasjere noen av ungdommene til å drive den frivillig. Shared Reading er også et alternativ, da det krever mindre forberedelse fra ungdommenes side og tilrettelegges mer etter deres travle hverdag. I hovedsak ønsker vi at spillklubben i prosjektperioden skal ha hovedbase på biblioteket for at ungdommene får en sterkere relasjon til oss, men Sheared-reading/bokklubb kan foregå andre steder hvis det passer ungdommene bedre og gjør tilbudet mer synlig/tilgjengelig.

Planer som ligger til grunn:
– Skolebibliotekplan for Verdal kommune 2020-2023 som sier at skolene skal samarbeide med biblioteket om forfatterbesøk, og det skal opprettes kontakt med skolebiblioteket på Verdal videregående skole for å etablere samarbeid på tvers.
– Samfunnsdelen i kommuneplan for Verdal 2021-2030 som sier at kommunen vil videreutvikle biblioteket som en møteplass, formidlings- og kunnskapsarena.
– Kommunedelplan kultur som sier at kommunen skal utvikle biblioteket som lavterskeltilbud og en levende formidlingsarena.
– Store deler av Nasjonal bibliotekstrategi, særlig det som omhandler formidling og samarbeid.
– Lov om folkebibliotek, særlig formålsparagrafen.