Skolestarterne

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Skien bibliotek
Samlet støtte:70 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Prosjektet har som mål å drive direkte oppsøkende virksomhet hos alle kommunens skolestartere i offentlige og private barnehager og introdusere dem for bibliotekets tjenester og gledene ved lesing.

Ved å introdusere barna for bibliotekets tjenester håper vi å bedre deres lese- og skriveferdigheter, gjøre dem oppmerksomme på bibliotektilbudet i byen og være med på å forberede dem til skolestart.

Beskrivelse

Skien er en kommune med en stor andel barn som vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier og med en høyere andel barn som får spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp enn i resten av landet. I tillegg viser kartleggingsprøver på første trinn at mange skårer under grensen for hva som er et bekymringsfullt nivå på leseferdigheter. Det er også slik at denne utviklingen beveger seg i en negativ retning, noe vi ønsker å være med å snu.

Hvem, hva hvor
I Skien kommune er det mellom 500-600 barn som begynner i 1. klasse hver høst, fordelt på 48 offentlige og kommunale barnehager. Prosjektet «Skolestarterne» skal besøke alle barn som skal begynne på skolen i Skien og lese for dem, lage bibliotekkort og informere dem om bibliotekets fysiske og digitale tilbud på flere språk.

Vi ønsker å ha med en egen lesebamse/lesemaskot rundt i barnehagene, som barna kan få et forhold til og møte igjen når de kommer til biblioteket. Vi kommer også til å dele ut Lesekalenderen, som Skien bibliotek i samarbeid med Sola bibliotek og lesesenteret i Stavanger har utviklet for barnehagebarn. Kalenderen er et verktøy for å inspirere foreldre til å lese for barna sine og skape gode lesestunder.

Hva ønsker vi å oppnå?
«Skolestarterne» handler om å gi førskolebarn en god lesestund og vekke interessen for bøker og lesing. I det større bildet handler det om å utjevne sosiale forskjeller i Skien, i en tid der disse forskjellene bare øker. Vi erfarer svært ofte at veldig mange barn ikke kjenner til hva biblioteket har av tilbud og tjenester. Det fysiske bibliotekkortet vi deler ut på lesestunden blir derfor en inngang og et konkret bevis på at barna får tilgang til bøkenes verden, men også gratis kulturopplevelser som forestillinger, forfattermøter, hobbyverksteder og kino.
Ved å komme i direkte kontakt med barna håper vi å gjøre dem til gode bibliotekbrukere som benytter seg av det eksisterende tilbudet i sentrum og i bydelene og skape en kultur for lesing og verdsetting av gode historier. Lykkes vi med å vekke interessen for lesing og historiefortelling håper vi at vi kan være med på å skape en varig endring i barnas interesser for lesing og skriving.

For å få til dette ønsker vi å formidle informasjon direkte til barna ved å oppsøke dem, men også utarbeide materiale på ulike språk som presenterer våre tilbud på barnas morsmål. Vi tror dette er spesielt viktig for å nå de minst ressurssterke barna og deres familie. Ved å oppsøke skolestarterne direkte senker vi terskelen for barnehagene til å benytte seg av tilbudet.

Det økonomiske behovet vi søker dekket er kostnader til vikarer for å dekke opp for våre ansatte som skal stå for formidlingen. Vi har en gruppe på fem ansatte i barneavdelingen som vil besøke samtlige skolestartere i løpet av våren 2023.

Vår egenandel skal dekke trykking av lesekalender som skal deles ut til barn samt en oversettelse av vårt tilbud på flere språk.