Litterære pusterom – Shared Reading i bruk

Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Samlet støtte:450 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket er forlenget inn i 2023.

    Publisert: 13. januar 2023

Mål

Målet for dette prosjektet er at Shared Reading-metoden tas i bruk av bibliotek, slik at lesestunder for økt livskvalitet kan tilbys nye målgrupper. Lesestundene ses som et ledd i å gjøre flere mennesker kjent med bibliotekets tilbud og litteraturens betydning i eget liv. Prosjektet vil også handle om å synliggjøre de lokale bibliotekene i kommunenes folkehelsearbeid.

Beskrivelse

Bibliotekansatte i Trøndelag har gjennom en stor satsing mulighet for gratis kompetanseheving innen Shared Reading-metoden. Det er en utfordring å få tatt i bruk den nye kunnskapen innenfor eksisterende rammer.
Derfor søkes det herved om støtte til personalressurser for å gjennomføre lesestunder etter Shared Reading-metoden.

Prosjektbibliotekene skal i løpet av prosjektåret tilby "litterære pusterom" for utvalgte målgrupper eller som åpne arrangement. Tiltaket bidrar til: 1) at flere får oppleve litteratur og lesing, uavhengig av funksjonsnivå; 2) å utvikle bibliotekets arbeid med oppsøkende tilbud rettet mot nye målgrupper, som ledd i "litteratur for alle"-oppdraget; 3) at bibliotekansatte bygger kompetanse og prøver ut Shared Reading som formidlingsmetode.

Prosjektet legger opp til utprøving med tanke på at tilbudet skal kunne inngå i bibliotekets faste tilbud. En strategi i dette er synliggjøring av tiltaket som del av lokalt folkehelsearbeid, for å styrke argumentasjonen for varig finansiering.

Prosjektet inngår i kategori A for folkebibliotek. Fylkesbiblioteket søker på vegne av prosjektbibliotekene, og bidrar med prosjektledelse, koordinering og faglig oppfølging.
Markedsføring og kompetanseheving inngår ikke i prosjektet, men er del av den treårige satsingen "Litterære pustrom - Shared Reading for bedre livskvalitet", som er bakgrunnen for denne prosjektsøknaden.

Det skal legges vekt på å nå ut til nye målgrupper. Vi ser for oss at det kan være aktuelt å samarbeide med såkalte vekst-bedrifter om å tilby Shared Reading-lesestunder som avbrekk i arbeidsdagen eller som et sosialt tiltak utenom arbeidstid. Shared Reading kan foregå på ulike arenaer, både rundt lunsjbordet og ute i en gapahuk. Frisklivsentraler, pårørende-foreninger, frivillighetssentraler, voksenopplæring, Røde kors og dagsenter for rus og psykiatri er andre aktuelle samarbeidspartnere for å nå ut. Deltakerbibliotekene planlegger aktiviteten ut fra lokale forhold, slik at vi i løpet av prosjektperioden kan få prøvd ut samarbeid med ulike aktører.

Litterære pusterom skal ha lav terskel for deltakelse. Samtidig er det viktig å sikre den enkeltes verdighet og rom for å vokse. Det skal prøves ut en kombinasjon av oppsøkende virksomhet og åpne grupper i biblioteket. For noen kan det i starten være for utfordrende å møte i åpne grupper. Når de gjennom målrettet tilbud har blitt vant med denne måten å nærme seg litteratur på, kan åpne grupper i biblioteket etterhvert bli aktuelt.

I dette prosjektet vil vi styrke kontakten med folkehelsearbeidet både i kommunene og regionalt. Det er relevant å se for seg en utvikling der Shared Reading-lesestunder inngår i en varig satsing på tiltak som styrker folkehelsa.

Bakgrunn:
Bakgrunnen for søknaden er den treårige satsingen "Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet". Dette kompetanseprosjektet er et samarbeid med Møre og Romsdal, og finansiert av Sparebankstiftelsen SMN.
Metoden er enkel; den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Først leser man en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Man undrer seg sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at man utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Samtalen blir ledet av leselederen, som har lært metoden Shared Reading. Metoden handler om å legge til rette for oppdagelse av litteratur og åpne opp for forskjellige innfallsvinkler, reaksjoner og innsikter.

Shared Reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det dreier seg om gleden ved å lese og å dele opplevelsen av en tekst i fellesskap. Høytlesning gir ro og tilstedeværelse, tempoet senkes og fokuset øker.

Shared Reading-metoden er utviklet av Jane Davis og The Reader Organisation i Liverpool.
I England er metoden mye brukt i helsesektoren, sykehus, helseinstitusjoner, for vanskeligstilte unge, i fengsel og rusomsorg. I Norge er den også knyttet til sykehus, men mest til bibliotek, åpne grupper for alle, eller spesifikt for ungdommer. I Norge er vi i startfasen av å bruke metoden.

Noe av det som er helsebringende ved Shared Reading:
• Fremmer mentalt velvære: Det er beroligende å bli lest for
• Bedrer konsentrasjonsevnen: Fordypning i tekst
• Utfordrer fastlåst tankesett om deg selv og andre
• Setter ord på tanker og følelser
• Gir hjelp til å uttrykke seg om vanskelige tanker og følelser
• Gir hjelp til å lage en ny historie om seg selv og egen identitet.

Selv om det er mange helsebringende effekter av å møtes rundt litteratur på denne måten, er hovedfokuset på litteraturen og den felles opplevelsen av litteratur. Det er litteraturen selv og vårt møte med den som utgjør det helsebringende i metoden.

Se mer om bakgrunn i vedlegget.